Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013

Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2013 până la 19 decembrie 2018, fiind abrogat prin Ordin 3733/2018 și înlocuit de Regulament 2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Prevederi generale

Art. 1. -

Aplicarea unitară a legislației prevăzute la art. 1 din ordin, precum și soluționarea conflictelor de competență apărute între organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizează prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumită în continuare Comisia, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și care este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice care răspunde de politicile și legislația fiscală, în calitate de președinte al acesteia.

Art. 2. -

Comisia este compusă din 7 membri cu drept de vot în cadrul ședințelor, menționați la anexa nr. 1 din ordin. În cazul dezbaterii cauzelor ce reprezintă conflicte de competență privind administrarea creanțelor bugetelor locale, comisia se completează cu încă 5 membri, respectiv reprezentanții structurilor asociative ale comunelor, orașelor, municipiilor și consiliilor județene din România, precum și cu reprezentantul desemnat al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art. 3. -

(1) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală selectează problematica ce intră în sfera de competență a Comisiei și o propun spre dezbatere.

(2) Documentația necesară sesizării Comisiei se înaintează de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin președintele acesteia, către Compartimentul Comisia fiscală centrală, aflat în coordonarea secretarului de stat cu atribuții în domeniul politicii și legislației fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Situațiile care privesc conflicte de competență privind administrarea creanțelor bugetelor locale sunt sesizate de către oricare dintre părțile aflate în conflict, cu anexarea documentelor care probează existența acestuia.

II. Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei

Art. 4. -

(1) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. În cazul absenței unuia dintre membri titulari, în vederea participării la lucrările Comisiei va fi desemnată în scris o persoană, de regulă înlocuitorul de drept, din structura coordonată de acest membru, care îi va prelua atribuțiile și dreptul de vot.

(2) Comisia este coordonată de președintele acesteia.

(3) În cazul absenței președintelui Comisiei de la o ședință, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către unul dintre ceilalți membrii titulari, desemnat de președinte. În acest caz, membrul care preia atribuțiile președintelui își va delega propriile atribuții, conform prevederilor alin (1).

(4) La lucrările Comisiei vor participa în calitate de invitați permanenți, cu rol consultativ, directorii generali ai Direcției generale de metodologii fiscale, îndrumare și asistență a contribuabililor, Direcției generale de soluționare a contestațiilor, Direcției generale coordonare inspecție fiscală, Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcției generale proceduri pentru administrarea veniturilor, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) În funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi, la lucrările Comisiei pot fi invitați alți specialiști din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau alte persoane care pot oferi informații relevante pentru soluționarea problematicii care face obiectul analizei.

Art. 5. -

(1) Comisia se întrunește la datele stabilite de președintele acesteia, în condițiile prevăzute la art. 4. Adresa de convocare și documentația aferentă vor fi transmise membrilor Comisiei cu 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței.

(2) Pe ordinea de zi a ședinței se introduc problematicile aflate pe rolul Comisiei, selectate în ordinea vechimii. Prin excepție, o anumită problematică se poate selecta cu prioritate, dacă direcția care a formulat sesizarea prezintă argumente suficiente, prin care motivează impactul major și importanța acesteia.

(3) Conținutul dezbaterilor aferente fiecăreia dintre problematicile aflate pe ordinea de zi va fi reținut într-un proces-verbal întocmit de reprezentantul Compartimentului Comisia fiscală centrală care a elaborat nota de prezentare a respectivei problematici.

(4) Comisia reține situația referitoare la îndeplinirea procedurii de sesizare și, în funcție de obiectul sesizării, desemnează un membru în vederea prezentării speței, astfel cum rezultă din notele de prezentare elaborate de Compartimentul Comisia fiscală centrală și din celelalte documente aflate la dosarul sesizării. Comisia adoptă, prin decizii, soluții privind aplicarea unitară a prevederilor legale sau, după caz, respinge soluțiile propuse. Oricare dintre membrii Comisiei își poate motiva, în scris, votul exprimat. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Procesul-verbal și decizia vor fi semnate de toți membrii participanți, precum și de invitații permanenți la ședință. În cazul membrilor prevăzuți la art. 37 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, însușirea procesului-verbal și a deciziei se pot face și prin corespondență.

(6) Modalitatea de vot în cadrul Comisiei este votul deschis.

(7) Deciziile se adoptă dacă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei votează pentru soluția propusă.

(8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

(9) Deciziile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență, Reviste (1)

(10) Deciziile prin care se soluționează conflictele de competență și deciziile având caracter individual nu se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind însă obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finanțelor Publice sau alte autorități, după caz.

(11) Deciziile prin care se soluționează conflictele de competență se comunică organelor fiscale aflate în conflict, precum și contribuabilului, dacă este cazul, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

În termen de 10 zile lucrătoare de la data ședinței, Compartimentul Comisia fiscală centrală va redacta proiectul de ordin privind aprobarea deciziei Comisiei, pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finanțelor publice, sub semnătura președintelui Comisiei și cu avizul favorabil al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 7. -

(1) Deciziile de aplicare unitară a legislației fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive și irevocabile în sistemul căilor de atac și nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 1051 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Soluțiile adoptate prin decizii ale Comisiei și aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluționarea fiecărei spețe.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
;
loading ...