Parlamentul României

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03 iunie 2013.

În vigoare de la 06 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Formarea profesională a adulților, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională."

2. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) promovarea învățării pe tot parcursul vieții."

3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Principiile pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților sunt următoarele:

a) asigurarea calității este parte integrantă a gestionării interne a instituțiilor de formare profesională a adulților;

b) asigurarea calității include evaluarea regulată a instituțiilor, a programelor lor sau a sistemelor de asigurare a calității prin intermediul unor organisme externe de control;

c) organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității fac obiectul unor controale regulate;

d) asigurarea calității include informații despre situații, aporturi, procese și rezultate, punând în același timp accentul pe efecte și pe rezultatele învățării;

e) inițiativele de asigurare a calității sunt coordonate la nivel național și județean pentru a se asigura supravegherea, coerența, sinergia și analiza întregului sistem;

f) asigurarea calității este un proces de cooperare care implică toate nivelurile și sistemele de învățământ și de formare profesională și toate părțile interesate la nivel național.

(2) Sistemele de asigurare a calității includ următoarele elemente:

a) obiective și standarde clare și măsurabile;

b) orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părților interesate;

c) resurse adecvate;

d) metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă;

e) mecanisme de raportare și proceduri de îmbunătățire;

f) rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă.

Art. 32. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și comitetele sectoriale, elaborează metodologia de implementare a principiilor pentru asigurarea calității, prevăzute la art. 31, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Organismele externe de control responsabile pentru asigurarea calității și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiei prevăzute la alin. (1)."

4. La articolul 5 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) perfecționarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, respectiv dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi."

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Formarea profesională a adulților se poate realiza, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, după caz, de persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparținând Spațiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Formarea profesională a adulților se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specializări, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor pe care aceștia le ocupă și de posibilitățile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților.

(2) În cadrul formării profesionale prevăzute la art. 21 poate funcționa sistemul de credite transferabile.

(3) Formele de realizare a formării profesionale a adulților sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii;

c) stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională."

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări, în baza planurilor naționale de dezvoltare și de acțiune a programelor de guvernare și a strategiilor sectoriale, elaborează politici și strategii naționale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările și formarea profesională a adulților, pe care le supun spre aprobare Guvernului."

8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupații, meserii, specializări și profesii, denumite în continuare ocupații, cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România - C.O.R.

(2) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională și pentru:

a) competențe profesionale comune mai multor ocupații;

b) competențe-cheie;

c) competențe transversale.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează, actualizează și gestionează Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și cu consultarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a ministerelor, a agențiilor naționale, a celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, precum și a organizațiilor profesionale.

(4) Registrul Național al Calificărilor Profesionale din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaționale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.

(2) După validarea standardelor ocupaționale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări.

(3) În cazul neaprobării proiectului de standard ocupațional de către Autoritatea Națională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupația respectivă numai după aprobarea standardului ocupațional."

10. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Formarea profesională se poate realiza și prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Condițiile în care se desfășoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se reglementează prin lege specială."

11. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Națională pentru Calificări înființează, în subordinea sa, comisii de autorizare județene, respectiv a municipiului București, fără personalitate juridică, denumite în continuare comisii de autorizare."

12. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte;".

13. La articolul 20 alineatul (23), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(23) În timpul mandatului lor membrii comisiilor de autorizare pot fi revocați de cei care i-au numit, la solicitarea Autorității Naționale pentru Calificări, în următoarele situații:".

14. La articolul 20 alineatul (23), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) au încălcat prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora."

15. La articolul 20, alineatele (24), (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(24) Existența uneia dintre situațiile care determină revocarea membrilor comisiei de autorizare se constată de către Autoritatea Națională pentru Calificări în baza sesizării transmise instituțiilor publice, asociațiilor patronale și organizațiilor sindicale prevăzute la alin. (1) care i-au numit.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare folosesc evaluatori de furnizori și programe de formare.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate astfel: o persoană de către directorul agenției pentru plăți și inspecție socială județene, din personalul propriu, și o persoană desemnată de către inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean, din personalul propriu, prin delegare. În municipiul București, secretariatul tehnic este format din 6 persoane desemnate astfel: 3 persoane de către directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din personalul propriu, și 3 persoane desemnate de către inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, din personalul propriu, prin delegare."

16. Articolul 201 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare folosiți de comisiile de autorizare sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Autoritatea Națională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în care se pot include și cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului.

(3) Plata evaluatorilor de furnizori și programe de formare folosiți de Autoritatea Națională pentru Calificări se efectuează de aceasta, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice."

17. La articolul 21 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

"

d) primesc și înregistrează notificările furnizorilor de formare profesională neautorizați și transfrontalieri;

e) întocmesc și actualizează Registrul județean al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților."

18. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Furnizorii de formare profesională, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), pot îndeplini formalitățile și procedurile necesare privind accesul la exercitarea serviciilor de formare profesională, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

(4) În cazul furnizorilor de formare profesională autorizați, prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, nu se aplică în cazul controlului:

a) spațiilor în care se desfășoară programele de formare profesională;

b) dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării programului de formare profesională;

c) resurselor umane implicate în furnizarea programului de formare profesională."

19. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației.

(2) Autorizația se acordă pentru fiecare dintre ocupațiile/calificările/competențele-cheie/competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională."

20. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

21. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

"

Art. 221. -

Pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaștere națională, furnizorii de formare profesională stabiliți în România trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie legal constituiți;

b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;

c) să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare."

22. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) implementarea criteriilor de asigurare a calității;

c) experiența furnizorilor de formare profesională și rezultatele activității lor anterioare obținerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

d) resursele umane, materiale și financiare;

e) autorizațiile și avizele necesare desfășurării programelor de formare profesională, după caz.

(2) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educației adulților conform standardelor ocupaționale."

23. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 231 și 232, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

(1) Autorizația se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 23 alin. (1) dovedite prin fișa de autoevaluare și documentele justificative.

(2) În vederea autorizării, verificarea privind dotările, echipamentele și materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care dorește să se autorizeze se face numai la fața locului de către evaluatorii de furnizori și programe de formare folosiți de comisiile de autorizare.

Art. 232. -

(1) În cazul modificărilor condițiilor de autorizare, furnizorul de formare profesională este obligat să notifice comisiei de autorizare în raza căreia își va desfășura activitatea cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată a începerii activității.

(2) Notificarea este însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat, prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Furnizorul de formare profesională poate începe programul de formare profesională, în condițiile alin. (1), numai dacă primește de la comisia de autorizare acordul scris prevăzut în anexa nr. 6."

24. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Autorizația poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea condițiilor de autorizare și a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizația poate să solicite o nouă autorizare numai dacă face dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță sau, după caz, a plății amenzilor prevăzute la art. 401.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizația pentru aceeași calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.

(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională și centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizația, se actualizează și se publică trimestrial pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări."

25. După articolul 24 se introduc șase noi articole, articolele 241-246, cu următorul cuprins:

"

Art. 241. -

Furnizorii de formare profesională sunt înregistrați, după caz, în:

a) Registrul național al furnizorilor de formare profesională autorizați;

b) Registrul național al furnizorilor de formare profesională neautorizați, prevăzut în anexa nr. 1;

c) Registrul național al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 242. -

Pentru accesul la servicii de formare profesională, furnizorilor de formare profesională prevăzuți la art. 241 lit. b) și c) li se aplică prevederile art. 5 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 243. -

(1) Furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier și nu emit certificate cu recunoaștere națională, nu se supun procesului de autorizare prevăzut la art. 18 și, la prima prestare, sunt obligați să notifice cu 5 zile înainte de începerea programului de formare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;

b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

(3) Dacă furnizorii de formare profesională din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier, doresc să emită certificate cu recunoaștere națională, trebuie să îndeplinească suplimentar și criteriile de evaluare prevăzute la art. 23 și să prezinte documentele enumerate la alin. (2).

Art. 244. -

(1) Furnizorii de formare profesională care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier sunt obligați, la fiecare prestare, să notifice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, organizarea de servicii de formare profesională comisiei de autorizare în raza căreia își desfășoară activitatea sau PCU.

(2) Notificarea este însoțită de următoarele documente:

a) documentul din care rezultă dreptul de a furniza activități de formare profesională în statul de proveniență;

b) dovada naționalității furnizorului de formare profesională;

c) dovada stabilirii legale în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru a exercita activitățile în cauză, din care să reiasă că poate exercita serviciile de formare profesională și că nu îi este interzisă exercitarea acestora, nici măcar temporar, atunci când se eliberează dovada;

d) dovada calificărilor profesionale ale formatorilor necesare prestării serviciilor de formare profesională.

Art. 245. -

Furnizorii de formare profesională stabiliți în România, care nu doresc eliberarea certificatelor cu recunoaștere națională, îndeplinesc, la prima prestare, condiția notificării prevăzută la art. 243 alin. (1) și (2) și, pentru fiecare prestare ulterioară, condiția notificării prevăzută la art. 244.

Art. 246. -

(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București este obligat să gestioneze și să actualizeze, la nivel județean, registrele prevăzute la art. 241.

(2) Autoritatea Națională pentru Calificări gestionează și actualizează, la nivel național, registrele prevăzute la art. 241."

26. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează și controlează activitatea comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cu Ministerul Educației Naționale, elaborează metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, metodologia certificării formării profesionale a adulților, precum și alte metodologii necesare formării profesionale a adulților;

c) aprobă programele-cadru de formare profesională care sunt obligatorii pentru furnizorii de formare profesională și în baza cărora aceștia elaborează programele de formare profesională;

d) monitorizează furnizorii de formare profesională autorizați;

e) rezolvă contestațiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

f) propune criterii de asigurare a calității programelor de formare profesională a adulților.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea Națională pentru Calificări folosește evaluatori de furnizori și programe de formare.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de autorizare județene, respectiv a municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora."

27. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică."

28. La articolul 29, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională, cu respectarea criteriilor de asigurare a calității.

(2) Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională;

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională."

29. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Metodologia certificării formării profesionale a adulților se aprobă, la propunerea Autorității Naționale pentru Calificări, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

30. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competențelor profesionale.

(2) Autoritatea Națională pentru Calificări autorizează și monitorizează centrele de evaluare a competențelor profesionale.

(3) Autoritatea Națională pentru Calificări evaluează și certifică evaluatorii de competențe profesionale, evaluatorii de evaluatori și evaluatorii externi.

(4) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

31. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

"

Art. 401. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 13 alin. (3) și ale art. 15, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d), e) și g) și alin. (3), cu amendă de 5.000 lei și suspendarea activității până la data remedierii neregulilor constatate;

c) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 16 alin. (1) și (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională, a prevederilor art. 232 și ale art. 244-245, cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea, de către furnizorii de formare profesională neautorizați, a prevederilor art. 441, cu amendă de 1.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

32. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

"

Art. 421. -

Furnizorii de formare profesională prevăzuți la art. 6 au obligația de a respecta prevederile art. 26 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010."

33. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

"

Art. 441. -

În vederea realizării unor analize, studii și cercetări statistice, furnizorii de formare profesională neautorizați sunt obligați să raporteze trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare în raza căruia își desfășoară activitatea de formare profesională sau, după caz, la PCU situația prevăzută în anexa nr. 7."

34. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, precizarea indicatorilor urmăriți și a modului de calcul al acestora, precum și periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul Național de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări."

35. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfășoară și finalizează formarea profesională a adulților și aplică sancțiuni potrivit prezentei ordonanțe.

(2) Procedura privind controlul și aplicarea sancțiunilor se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale."

36. După articolul 46 se introduc două noi articole, articolele 461 și 462, cu următorul cuprins:

"

Art. 461. -

Prezenta ordonanță se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 462. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță."

37. După articolul 48 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:

"

*

Prezenta ordonanță transpune Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006."

38. După mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene se introduc șapte noi anexe, anexele nr. 1-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, împreună cu Autoritatea Națională pentru Calificări, vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii de formare profesională care desfășoară/prestează servicii de formare profesională în regim neautorizat au obligația de a notifica organizarea de servicii de formare profesională în condițiile prevăzute la art. 243 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia:

a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice";

b) sintagma "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Educației Naționale";

c) sintagma "direcții județene pentru dialog, familie și solidaritate socială, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "agenții pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București";

d) sintagmele "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților" și "Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Calificări".

Art. IV. -

(1) Obligațiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorității Naționale pentru Calificări, vor fi modificate și completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:

a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

b) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calității și pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calității.

Art. V. -

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 28 mai 2013.

Nr. 167.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională neautorizați

Județul Data și
numărul
de
înregistrare
Denumirea
furnizorului
Datele de
contact
Forma
de
organizare
Codul unic de
înregistrare
etc.
Denumirea
programului/
programelor
de
formare
profesională
Adresa/
Adresele
locului
de
desfășurare
a programului
de formare
profesională
Durata
programului
de
formare
profesională
Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională neautorizat a făcut notificarea prevăzută la anexa nr. 3;

2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională neautorizat de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

3. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

4. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se vor completa datele de contact actualizate;

5. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;

6. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare;

7. Denumirea programului/programelor de formare profesională - se vor enumera toate programele de formare profesională, în cazul în care furnizorul de formare profesională neautorizat desfășoară mai multe programe;

8. Adresa/Adresele locului de desfășurare a programului de formare profesională - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică;

9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore;

10. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la: numărul și denumirea programelor de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani; număr de participanți la programele de formare profesională desfășurate în ultimii 2 ani.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

REGISTRUL NAȚIONAL
al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri

Județul Data și
numărul
de
înregistrare
Denumirea
furnizorului
transfrontalier
Naționalitatea Datele
de
contact
Forma de
organizare
Codul unic
de
înregistrare
etc.
Denumirea
programului/
programelor
de
formare
profesională
Adresa locului
de desfășurare
a
programului
de formare
profesională
Durata
programului
de
formare
profesională
Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului unde furnizorul de formare profesională a făcut notificarea pentru programele de formare profesională prestate în sistem transfrontalier;

2. Data și numărul de înregistrare - se va completa cu data și numărul de înregistrare atribuite furnizorului de formare profesională transfrontalier de către secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

3. Denumirea furnizorului transfrontalier - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională transfrontalier, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

4. Naționalitatea - se va completa cu naționalitatea declarată și susținută de dovezi de reprezentantul furnizorului transfrontalier de formare profesională;

5. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.) - se va completa cu datele de contact ale furnizorului de formare profesională transfrontalier din țara de origine;

6. Forma de organizare - se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale în vigoare specifice țării de proveniență a furnizorului transfrontalier: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/ institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/ societate cooperativă europeană/sucursală, persoană fizică autorizată (PFA), asociație, fundație etc.;

7. Codul unic de înregistrare - se va completa, după caz, în funcție de forma de organizare a furnizorului transfrontalier; se va completa și denumirea instituției din țara de origine care a atribuit codul unic de înregistrare;

8. Denumirea programului/programelor de formare profesională prestate în regim transfrontalier - în cazul în care furnizorul de formare profesională derulează mai multe programe în același timp, se va specifica denumirea fiecărui program;

9. Adresa locului de desfășurare a programului de formare profesională prestat în regim transfrontalier - se va completa cu adresele spațiilor în care se vor desfășura atât instruirea teoretică, cât și cea practică pentru fiecare program;

10. Durata programului de formare profesională - durata programului de formare profesională trebuie să fie exprimată în ore/program;

11. Observații - această rubrică se completează numai la prima notificare - se va completa cu informații referitoare la programul/programele de formare profesională desfășurat(e) în regim transfrontalier în ultimii 3 ani în România, după cum urmează:

a) numărul și denumirea acestora;

b) locul de desfășurare (localitatea);

c) numărul de participanți.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

Nr. . . . . . /. . . . . . . . . .

NOTIFICARE

Către
COMISIA DE AUTORIZARE

În atenția domnului/doamnei președinte

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția (denumirea completă și abreviată) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nr. . .. .. .. .. .. .. .. .., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., țara . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare (după caz) . .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod fiscal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., tel./fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., menționez că începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . vom desfășura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Tipul programului**) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

___________

*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de competențe".

**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare.

3. Durata programului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Locul de desfășurare a programului:

localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. .. .. ., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

5. Cod COR/Nomenclator . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6. Observații . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

În susținerea notificării depun, potrivit art. 243 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

b) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

c) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;;

d) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;

Data
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Semnătura reprezentantului legal
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L.S.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 4 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

Nr. . ./. . . . . . . . . . .

NOTIFICARE

Către
COMISIA DE AUTORIZARE

În atenția domnului/doamnei președinte

În conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Instituția (denumirea completă și abreviată) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nr. . .. .. .. .. .. .. .. .., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., țara . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare (după caz) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod fiscal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont . .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., tel./fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., menționez că începând cu data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . vom desfășura următorul program de formare profesională:

1. Denumirea programului*) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2. Tipul programului**) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

___________

*) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupației sau "grupări de
competențe".

**) Se completează, după caz, cu: inițiere, calificare,
recalificare, perfecționare, specializare.

3. Durata programului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4. Locul de desfășurare a programului: localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cod poștal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., sectorul/județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

5. Cod COR/Nomenclator . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

6. Observații . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

În susținerea notificării depun, potrivit art. 244 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

a) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

b) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

c) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ;

d) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Data
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Semnătura reprezentantului legal
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L.S.

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 5 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat

Subsemnata/Subsemnatul, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., posesoare/posesor al actului de identitate de tip . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . seria . .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . și CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentant legal al . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..(nume, statut juridic), CUI/Cod RPJFSP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .(Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial), în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., având Autorizația nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., pentru programul de formare profesională . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., de tip . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cod COR/cod NC, eliberată de Comisia de autorizare a județului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cunoscând prevederile legale ale art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în perioada . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. programul se va desfășura în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., la adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., folosind următorii formatori:

- . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .;

- . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . specialist/profesor, având Certificatul cu recunoaștere națională nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Mă angajez ca în termen de 15 zile de la data prezentei să pun la dispoziția comisiei care a acordat autorizarea, în copie legalizată, setul de documente care să susțină cele declarate de mine pe propria răspundere.

Menționez că examenul de absolvire al programului se va desfășura la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 6 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

Nr. . ./. . . . . . . . . . . .
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI
Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ACORD
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(denumirea furnizorului de formare profesională)

cu sediul în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .. ., bl. . .. .. .. ., sc. . .. .., et. . .. .. ., ap. . ., județul/sectorul ., cod unic de înregistrare/cod fiscal, nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., primește acordul, potrivit prevederilor art. 232 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze programul de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. pentru calificarea/ocupația/gruparea de competențe . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cod NC/COR . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Președinte
Comisia de autorizare
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L.S.

Data acordului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 7 la Ordonanța
Guvernului nr. 129/2000)

SITUAȚIA
privind programele de formare profesională finalizate de furnizorii de formare profesională neautorizați
Anul . .. .. .. .. .. .. .. .. trimestrul . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Județul
Denumirea furnizorului
Datele de contact
Denumirea programului/programelor de formare profesională
Cod CAEN
Durata în ore a programului de formare profesională Număr de participanți (beneficiari) Preț/oră/ cursant
Între 1-8 ore Între 9-40 de ore Între 41-80 de ore Peste 80 de ore Total, din care: Tineri între 16-25 de ani Adulți între 55-64 de ani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1. Județul - se va completa numele județului de unde furnizorul de formare profesională a transmis situația;

2. Denumirea furnizorului - se va completa cu denumirea furnizorului de formare profesională neautorizat, așa cum rezultă din actul constitutiv sau, după caz, modificator: act adițional, hotărârea AGA, decizia CA, act de înființare, hotărârea asociatului unic etc.;

3. Datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail etc.);

4. Denumirea programului/programelor de formare profesională;

5. Cod CAEN - se va înscrie codul CAEN al activității pentru care se organizează programul de formare profesională;

6-9. Durata programului de formare profesională - se va completa cu durata exprimată în ore, de exemplu "15 ore" se scrie în coloana 7;

10-12. Număr participanți pe fiecare program de formare;

13. Preț/oră/cursant - prețul plătit de cursant se împarte la numărul de ore al programului de formare (se va înregistra numărul fără zecimale).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...