Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3016/2020 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 246 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 8 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală infrastructură din Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 9 ianuarie 2020.

Nr. 3.016.

ANEXĂ

CALENDARUL
desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a

20 ianuarie 2020 Afișarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu
20 ianuarie-2 februarie 2020 Completarea formularului de selecție online în aplicația informatică
3 februarie 2020 Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online
3-14 februarie 2020 Depunerea la inspectoratul școlar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional,  aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat
17 februarie 2020 Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației și Cercetării lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora
17-24 februarie 2020 Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educației și Cercetării
25 februarie 2020 Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
Afișarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor
26 februarie-3 martie 2020 Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educației și Cercetării
26 februarie-12 martie 2020 Soluționarea contestațiilor
26 februarie-10 martie 2020 Transmiterea de către Ministerul Educației și Cercetării a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
13 martie 2020 Întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației și Cercetării
20 martie 2020 Emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...