Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului -
SECȚIUNEA a 2-a
Etapele procesului

Art. 8. -

(1) Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) Contractul de furnizare încheiat cu FN produce efecte de la data schimbării efective a furnizorului.

(3) Contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu FA încetează la data schimbării efective a furnizorului. Încetarea contractului de furnizare prin denunțare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

(4) Pe baza contractului de furnizare încheiat cu clientul final, FN are obligația de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului de rețea/acces la sistem. Derogări (1)

(5) La solicitarea clientului final adresată FN odată cu încheierea contractului de furnizare, în condițiile reglementarilor în vigoare, prin derogare de la prevederile alin. (4), clientul final realizează direct demersurile necesare încheierii cu OR a contractului de rețea/acces la sistem.

Art. 9. -

(1) Anterior încheierii contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, potențialul FN poate solicita OR, numai cu acordul scris și explicit al clientului final, o verificare a datelor de identificare ale clientului final și ale locului de consum al acestuia și transmiterea capacității rezervate și a istoricului de consum lunar pentru ultimele 12 luni.

(2) OR verifică datele transmise de potențialul FN prevăzute la alin. (1) și în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării confirmă/infirmă corectitudinea acestora și transmite FN capacitatea rezervată și istoricul de consum lunar pentru ultimele 12 luni aferente locului de consum.

(3) În situația în care în urma verificării efectuate de OR se constată că datele de identificare ale clientului final și ale locului de consum nu corespund cu cele din baza de date a OR, potențialul FN comunică clientului final acest rezultat în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora. Procedura se reia după soluționarea de către clientul final a problemelor referitoare la neconcordanța acestor date.

Art. 10. -

(1) În vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu FN clientul final completează și depune la FN notificarea privind schimbarea furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) clientul final împuternicește FN să notifice OR schimbarea furnizorului la locul său de consum și să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, cu respectarea condițiilor contractuale.

(3) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), FN este responsabil cu informarea clientului final cu privire la derularea procesului de schimbare a furnizorului. La solicitarea clientului final, FN are obligația de a-i transmite datele și informațiile primite de la OR și FA, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora.

Art. 11. -

(1) La depunerea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN transmite FA notificarea de denunțare unilaterală a contractului încheiat între clientul final și FA, cu respectarea condițiilor contractuale.

(2) FA are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN are obligația să transmită la OR, în format electronic, notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului final. OR are obligația să confirme FN în maximum o zi lucrătoare primirea notificării și să transmită numărul cu care a fost înregistrată aceasta.

(4) Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conțină cel puțin următoarele informații corecte și complete:

a) datele de identificare ale clientului final;

b) adresa locului de consum și POD/CLC;

c) denumirea FN;

d) perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN;

e) tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;

f) data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului.

Art. 12. -

(1) OR verifică și validează corectitudinea datelor prevăzute la art. 11 alin. (4) și transmite FN și FA, în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 11 alin. (3), o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului. Această notificare constituie pentru FA notificare pentru încetarea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului și pentru FN notificare pentru încheierea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului.

(2) FN de gaze naturale are obligația să transmită clientului final notificarea OR cu privire la schimbarea furnizorului, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

(3) Dacă pentru locul de consum de gaze naturale nu există contract de acces la sistem și/sau instalația de utilizare nu este pusă în funcțiune, OR notifică FN, FA și clientul final cu privire la aceasta, urmând ca furnizarea gazelor naturale de către FN să aibă loc după remedierea situației.

Art. 13. -

(1) Pentru clienții finali de gaze naturale cu consum mare și pentru clienții noncasnici mari de energie electrică, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, în ziua în care are loc schimbarea efectivă a furnizorului.

(2) Pentru clienții finali de gaze naturale cu consum mic și pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici de energie electrică, OR are obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, autocitire de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a furnizorului.

(3) Dacă echipamentul de măsurare/contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanță a indexurilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei schimbării efective a furnizorului.

(4) Indexul echipamentului de măsurare stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) și (3) este transmis de către OR la FA și FN, în termen de maximum 8 zile lucrătoare; acest index stă la baza regularizării obligațiilor de plată după data schimbării efective a furnizorului.

Art. 14. -

(1) OR are obligația să încheie cu FN ori, după caz, în condițiile legislației în vigoare, direct cu clientul final, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea datelor conform art. 11 alin. (4), contractul de rețea/de acces la sistem, care produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare. Derogări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care OR are încheiat contract de rețea cu FN pentru alte locuri de consum, se încheie în termen de maximum 5 zile un act adițional la contractul de rețea/de acces la sistem existent, conform reglementărilor în vigoare.

(3) În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final este titularul contractului de rețea/de acces la sistem și nu solicită preluarea acestuia de către FN, contractul de rețea/de acces la sistem existent rămâne în vigoare.

Art. 15. -

După încheierea contractului de rețea conform prevederilor art. 14, în termen de maximum două zile lucrătoare, PRE a FN de energie electrică solicită operatorului de transport și de sistem înregistrarea locului de consum în PRE respectivă, conform reglementărilor în vigoare. Operatorul de transport și de sistem are obligația de a efectua toate operațiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data de la care contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu FN începe să producă efecte.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Scop
Domeniu de aplicare
Definiții și abrevieri
Condiții generale
Etapele procesului
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
loading ...