Obiect și domeniu de aplicare | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Obiect și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Principii generale

(1) Respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale aplicabile în domeniul drepturilor omului la care părțile participă în calitate de părți contractante, reprezintă fundamentul politicilor interne și internaționale ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

(2) Părțile confirmă valorile lor comune, astfel cum sunt exprimate în Carta Organizației Națiunilor Unite (Carta ONU).

(3) Părțile își confirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă, de a coopera în vederea găsirii unor soluții la provocările generate de schimbările climatice și de globalizare și de a contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.

(4) Părțile își reafirmă atașamentul față de principiile bunei guvernanțe, ale statului de drept, inclusiv în ceea ce privește independența sistemului judiciar, și combaterea corupției.

(5) Părțile cooperează în temeiul prezentului acord în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

ARTICOLUL 2 Obiectivele cooperării

În vederea consolidării relațiilor lor bilaterale, părțile se angajează să poarte un dialog amplu și să promoveze în continuare cooperarea în domeniile de interes reciproc. Eforturile lor vor viza, în special:

(a) instituirea cooperării în cadrul tuturor forurilor și organizațiilor regionale și internaționale relevante;

(b) instituirea cooperării privind combaterea terorismului și a criminalității transnaționale;

(c) instituirea cooperării privind combaterea celor mai grave infracțiuni de interes internațional;

(d) instituirea cooperării privind combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora, precum și a stocării și a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, sub toate aspectele sale;

(e) asigurarea condițiilor necesare pentru promovarea creșterii și a dezvoltării comerțului dintre părți, în avantajul reciproc al acestora;

(f) instituirea cooperării în toate domeniile comerciale și investiționale de interes reciproc, pentru a se facilita fluxurile comerciale și investiționale și pentru a se preveni și a se înlătura obstacolele din calea comerțului și a investițiilor, în concordanță și în complementaritate cu inițiativele regionale în derulare și viitoare ale UE-ASEAN;

(g) instituirea cooperării în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește statul de drept și cooperarea judiciară, protecția datelor, migrația, traficul de migranți și de persoane, combaterea criminalității transnaționale organizate, a spălării de bani și a drogurilor ilicite;

(h) instituirea cooperării în toate celelalte sectoare de interes reciproc, în special în ceea ce privește vama, politica macroeconomică și instituțiile financiare, domeniul fiscal, politica industrială și întreprinderile mici și mijlocii, societatea informațională, știința și tehnologia, energia, transporturile, educația și cultura, mediul și resursele naturale, sănătatea și statistica;

(i) creșterea participării actuale și încurajarea participării viitoare a Republicii Singapore la programele de cooperare ale Uniunii de pe întreg teritoriul Asiei;

(j) sporirea rolului și a vizibilității fiecărei părți în regiunile celeilalte părți;

(k) instituirea unui dialog constant în vederea unei mai bune înțelegeri reciproce a societății celuilalt și a conștientizării diferitelor puncte de vedere culturale, religioase și societale din Asia și Europa.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
loading ...