Cooperarea în alte sectoare | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VI Cooperarea în alte sectoare

ARTICOLUL 23 Cooperarea în domeniul drepturilor omului

(1) Părțile convin să coopereze, în cazul în care s-a convenit reciproc astfel, în ceea ce privește promovarea și asigurarea protecției efective a drepturilor omului, inclusiv punerea în practică a instrumentelor internaționale aplicabile privind drepturile omului la care părțile sunt părți contractante.

(2) Acest tip de cooperare poate să includă, între altele:

(a) promovarea drepturilor omului și educația în acest domeniu;

(b) consolidarea instituțiilor naționale și regionale competente cu atribuții în domeniul drepturilor omului;

(c) instituirea unui dialog constructiv și amplu cu privire la drepturile omului;

(d) consolidarea cooperării dintre instituțiile din cadrul ONU cu atribuții în domeniul drepturilor omului.

ARTICOLUL 24 Cooperarea în domeniul serviciilor financiare

Părțile se angajează să încurajeze cooperarea în domeniul serviciilor financiare, cu privire la aspecte de interes comun, în cadrul programelor și al legislației lor și, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile relevante din Acordul de liber schimb menționat la articolul 9 alineatul (2). O astfel de cooperare se desfășoară între autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară ale Uniunii și cele ale Republicii Singapore pe teme de reglementare și supraveghere financiară. Autoritățile de reglementare și de supraveghere financiară se consultă reciproc pentru a stabili cele mai adecvate mijloace de cooperare.

ARTICOLUL 25 Dialogul în domeniul politicii economice

(1) Părțile convin să coopereze în vederea promovării schimbului de informații cu privire la tendințele și politicile lor economice, precum și în vederea promovării schimbului de experiență în ceea ce privește coordonarea politicilor economice în contextul cooperării și al integrării economice regionale.

(2) Părțile se angajează să aprofundeze dialogul dintre autoritățile lor pe teme economice care, conform celor convenite de părți, pot să includă domenii cum ar fi politica monetară, politica fiscală (inclusiv impozitarea), finanțele publice, stabilizarea macroeconomică și datoria externă.

ARTICOLUL 26 Cooperarea în domeniul fiscal

(1) În vederea consolidării și a dezvoltării activităților economice, ținând seama totodată de necesitatea elaborării unui cadru de reglementare corespunzător, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3).

(2) În acest scop, conform competențelor pe care le dețin, părțile recunosc importanța combaterii practicilor fiscale dăunătoare, stabilite de comun acord; părțile vor îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal în vederea combaterii evaziunii fiscale și vor pune în aplicare standardul convenit la nivel internațional în ceea ce privește transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, astfel cum este stabilit în Convenția-model din 2008 a OCDE pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, cu scopul de a permite aplicarea efectivă a normelor lor fiscale.

(3) Părțile convin că punerea în aplicare a principiilor respective are loc, în special, în cadrul acordurilor fiscale bilaterale existente sau viitoare dintre Republica Singapore și statele membre.

ARTICOLUL 27 Cooperarea în materie de politică industrială și IMM-uri

(1) Părțile, luând în considerare politicile și obiectivele lor economice, convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în special pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

(2) Această cooperare constă în:

(a) schimb de informații și de experiență cu privire la crearea de condiții-cadru care să permită îmbunătățirea competitivității IMM-urilor;

(b) promovarea responsabilității și a răspunderii sociale a întreprinderilor și încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul și producția durabile. Această cooperare este completată de o perspectivă a consumatorului, de exemplu cu privire la informațiile despre produs și la rolul consumatorului pe piață;

(c) promovarea contactelor dintre operatorii economici, încurajarea investițiilor comune și înființarea de întreprinderi comune și de rețele de informare, în special prin programele orizontale existente ale Uniunii, stimulându-se, în special, transferurile de tehnologie soft și hard între parteneri; și

(d) facilitarea accesului la finanțare, furnizarea de informații și stimularea inovării.

(3) Părțile vor încuraja consolidarea relațiilor dintre sectoarele private ale ambelor părți în cadrul unor foruri noi sau în cadrul celor existente, inclusiv prin mecanisme menite să sprijine ambele părți în promovarea internaționalizării IMM-urilor.

ARTICOLUL 28 Societatea informațională

(1) Recunoscând faptul că tehnologiile informațiilor și comunicațiilor (TIC) constituie elemente-cheie ale vieții moderne și au o importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, părțile se angajează să își coordoneze politicile în acest domeniu, în vederea promovării dezvoltării economice.

(2) Cooperarea în acest domeniu se va axa, în special, pe următoarele aspecte:

(a) participarea la dialogul regional global, cu privire la diferite aspecte ale societății informaționale, în special politicile privind comunicațiile electronice și cele mai bune practici de reglementare în domenii care includ, fără a se limita la acestea, acordarea de licențe pentru servicii de telecomunicații, introducerea unor noi servicii de comunicare a informațiilor, cum ar fi serviciile de telefonie prin internet, eliminarea mesajelor de tip spam, controlul comportamentului furnizorului dominant, precum și creșterea transparenței și a eficienței autorității de reglementare;

(b) interconectivitatea și interoperabilitatea rețelelor și ale serviciilor părților;

(c) standardizarea și diseminarea de noi tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor;

(d) promovarea cooperării între părți în ceea ce privește cercetarea în domeniul TIC;

(e) cooperarea în cadrul unor proiecte comune de cercetare în domeniul TIC;

(f) aspecte legate de securitatea societății informaționale, convenite de comun acord; și

(g) evaluarea conformității echipamentelor de telecomunicații (inclusiv a echipamentelor radio).

ARTICOLUL 29 Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media

Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media, în general. Activitățile de cooperare vor include, fără a se limita la acestea:

(a) schimbul de opinii privind politica în domeniul audiovizual și în domeniul media;

(b) organizarea comună de evenimente de interes reciproc;

(c) activități comune de formare; și

(d) facilitarea coproducțiilor și inițierea de discuții cu privire la acordurile de coproducție audiovizuală.

ARTICOLUL 30 Cooperarea științifică și tehnologică

(1) Părțile încurajează, dezvoltă și facilitează cooperarea în domeniul științei, al tehnologiei și al inovării în sectoare de interes reciproc, în conformitate cu legislația și reglementările ambelor părți.

(2) Scopurile acestei cooperări sunt următoarele:

(a) încurajarea schimbului de informații în materie de știință, tehnologie și inovare, precum și în materie de politici și programe;

(b) promovarea unor relații de durată între comunitățile științifice, centrele de cercetare, universitățile și industriile părților;

(c) promovarea formării și a mobilității cercetătorilor și a studenților din instituțiile de învățământ superior.

(3) Sub rezerva discuțiilor dintre părți și în consultare cu agențiile de finanțare a cercetării din fiecare țară, cooperarea poate lua forma unor proiecte comune de cercetare și/sau a unor schimburi, reuniuni, ateliere și activități de formare pentru oameni de știință și studenți din instituțiile de învățământ superior, prin intermediul unor programe de mobilitate internațională care să asigure diseminarea maximă a rezultatelor cercetării.

(4) În cadrul acestei cooperări, părțile promovează participarea activă a instituțiilor lor de învățământ superior, a centrelor lor de cercetare și a sectoarelor lor de producție, inclusiv a IMM-urilor.

(5) Părțile convin să depună eforturi pentru creșterea gradului de informare privind posibilitățile de cooperare științifică și tehnologică pe care le oferă programele lor.

ARTICOLUL 31 Energie

(1) Părțile se angajează să consolideze cooperarea în sectorul energetic în vederea:

(a) diversificării surselor de aprovizionare cu energie și a dezvoltării formelor noi sau regenerabile de energie, pe baze comerciale;

(b) utilizării raționale a energiei, în special prin promovarea gestionării cererii;

(c) promovării transferului de tehnologie în vederea utilizării eficiente a energiei;

(d) combaterii schimbărilor climatice, inclusiv prin stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon;

(e) intensificării consolidării capacităților, inclusiv eventuale acțiuni de formare și facilitarea investițiilor în domeniul energetic, în baza unor norme transparente, nediscriminatorii și compatibile cu piața;

(f) promovării concurenței pe piața energiei.

(2) În acest scop, părțile se angajează să promoveze contactele între entitățile de planificare energetică relevante și efectuarea unor activități comune de cercetare între institutele de cercetare și universități, în special în cadrul forurilor regionale relevante. Ambele părți vor analiza în continuare posibilitățile de consolidare a cooperării în domeniul siguranței și al securității nucleare, cu respectarea cadrelor lor juridice și a politicilor lor în vigoare. În temeiul articolului 34 și având în vedere concluziile Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, părțile se pot angaja să analizeze legăturile dintre accesul la servicii energetice la un preț convenabil și dezvoltarea durabilă. Activitățile respective pot fi promovate în colaborare cu Inițiativa Uniunii Europene în domeniul energiei, lansată la Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă.

ARTICOLUL 32 Transporturi

(1) Părțile convin să își consolideze în continuare, de comun acord, cooperarea în toate domeniile relevante ale politicii în sectorul transporturilor, în vederea îmbunătățirii circulației mărfurilor și a pasagerilor, a promovării siguranței și a securității, a combaterii pirateriei și a jafurilor armate împotriva navelor, a promovării protecției mediului și a standardelor ridicate în materie de operare și a creșterii eficienței sistemelor lor de transport.

Părțile reamintesc acordul menționat la articolul 1 alineatul (5) și reafirmă că, în toate domeniile relevante ale transporturilor, activitatea de cooperare se va desfășura în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative interne ale acestora.

(2) Cooperarea dintre părți în temeiul alineatului (1) are scopul de a promova:

(a) schimbul de informații cu privire la propriile politici în domeniul transporturilor, în special în legătură cu transportul urban și cu interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor de transport multimodal, precum și cu gestionarea căilor ferate, a porturilor și a aeroporturilor;

(b) utilizarea sistemelor globale de navigație prin satelit, punându-se accentul pe aspecte de interes reciproc privind reglementarea, dezvoltarea industrială și dezvoltarea pieței;

(c) dialogul în sectorul transportului aerian, în scopul de a
consolida cooperarea în materie de politică în domeniul aviației și în vederea întreprinderii de acțiuni comune în sfera serviciilor de transport aerian, prin, inter alia, negocierea și punerea în aplicare a acordurilor. Părțile își vor dezvolta în continuare relațiile și, după caz, vor analiza posibilitatea de a încheia în viitor un acord global privind serviciile aeriene. De asemenea, ori de câte ori va fi reciproc avantajos, părțile vor consolida cooperarea tehnică și în materie de reglementare în domenii cum ar fi siguranța și securitatea aeriană, gestionarea traficului aerian, inclusiv ecologizarea acestuia, aplicarea dreptului concurenței și reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenței normative, a înlăturării obstacolelor din calea activităților economice și a intensificării dialogului privind aspectele legate de mediu din domeniul aviației, cum ar fi utilizarea instrumentelor de piață pentru combaterea încălzirii globale, inclusiv prin comercializarea de certificate de emisii. Pe aceste baze, părțile vor analiza posibilitățile de intensificare a cooperării în domeniul aviației civile;

(d) dialogul în domeniul serviciilor de transport maritim, care vizează accesul nerestricționat pe piețele maritime internaționale și la comerțul maritim internațional pe o bază comercială și nediscriminatorie și în vederea sprijinirii angajamentelor de eliminare progresivă a sistemelor existente de rezervare a încărcăturii, abținerea de la introducerea unor clauze de partajare a încărcăturilor, acordarea în cadrul serviciilor de transport maritim, inclusiv al serviciilor auxiliare, a clauzei tratamentului național în ceea ce privește accesul la serviciile auxiliare și la serviciile portuare pentru navele care arborează pavilionul celeilalte părți sau sunt operate de resortisanți sau de societăți ale celeilalte părți, precum și dreptul de prestare a serviciilor de transport de la expeditor la client ("door-to-door"); și

(e) punerea în aplicare a standardelor de securitate, siguranță și prevenire a poluării, în special în ceea ce privește transportul maritim și aerian, în conformitate cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu la care părțile sunt părți semnatare, inclusiv cooperarea în cadrul forurilor internaționale corespunzătoare, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a reglementărilor internaționale.

ARTICOLUL 33 Educație și cultură

(1) Părțile convin să promoveze cooperarea în domeniul educației și al culturii, cu respectarea deplină a diversității acestora, pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere reciprocă a culturilor lor.

(2) Părțile se angajează să adopte măsurile corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale și desfășurarea de inițiative comune în diferite domenii culturale, inclusiv prin organizarea în comun a unor evenimente culturale. În această privință, părțile convin, de asemenea, să sprijine în continuare activitățile Fundației Asia-Europa.

(3) Părțile convin să se consulte și să coopereze în cadrul forurilor internaționale relevante, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, în vederea urmăririi obiectivelor comune și a promovării diversității culturale.

(4) De asemenea, părțile acordă o atenție deosebită măsurilor menite să creeze legături permanente între agențiile lor specializate și să încurajeze schimbul de informații, de know how, de studenți, de experți, de tineri și de lucrători tineri, precum și de resurse tehnice, valorificând facilitățile oferite de programele Uniunii în Asia de Sud-Est în domeniul educației și al culturii, precum și experiența acumulată de ambele părți în acest domeniu.

(5) Părțile încurajează extinderea schimburilor și a cooperării între instituțiile lor de învățământ pentru promovarea înțelegerii, a cunoașterii și a aprecierii reciproce a culturilor, a economiilor și a sistemelor lor sociale. În special, părțile se angajează să faciliteze mobilitatea studenților și a oamenilor de știință în cadrul programului Erasmus Mundus sau al altor programe similare.

ARTICOLUL 34 Mediu și resurse naturale

(1) Părțile convin asupra necesității de a conserva și de a gestiona în mod durabil resursele naturale și diversitatea biologică, ca fundament al dezvoltării generațiilor actuale și viitoare.

(2) Punerea în aplicare a rezultatelor Conferinței ONU privind mediul și dezvoltarea din 1992, ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă din 2002 și ale Conferinței ONU privind dezvoltarea durabilă din 2012 va fi luată în considerare în toate activitățile întreprinse de părți în temeiul prezentului acord.

(3) Părțile se angajează să continue cooperarea cu privire la protecția mediului, inclusiv prin schimbul de cele mai bune practici în domenii cum ar fi:

(a) schimbările climatice și eficiența energetică;

(b) tehnologiile de mediu și tehnologiile curate, în special cele care sunt sigure și durabile;

(c) consolidarea capacităților în materie de negociere și punere în aplicare a acordurilor multilaterale de mediu;

(d) mediul marin și cel costier;

(e) combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, precum și promovarea gestionării durabile a pădurilor.

ARTICOLUL 35 Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

(1) Părțile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv cooperarea privind coeziunea regională și socială, sănătatea și securitatea la locul de muncă, egalitatea de șanse între femei și bărbați, munca decentă și dialogul social, în vederea consolidării dimensiunii sociale a globalizării.

(2) Părțile reafirmă necesitatea de a sprijini procesul de globalizare care este în beneficiul tuturor și de a promova ocuparea integrală și productivă a forței de muncă, precum și munca decentă, ca elemente esențiale ale dezvoltării durabile și ale reducerii sărăciei, astfel cum au fost aprobate prin Rezoluția nr. 60/1 din 24 octombrie 2005 a Adunării Generale a ONU și prin Declarația ministerială adoptată la reuniunea la nivel înalt din cadrul sesiunii de fond a Consiliului Economic și Social din 2006 (Declarația E/2006/L.8 a Consiliului Economic și Social al ONU din 5 iulie 2006) și stabilite în Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă din 2008. Părțile iau în considerare caracteristicile respective și natura diversă a situațiilor economice și sociale ale acestora.

(3) În conformitate cu obligațiile acestora în calitate de membri ai OIM, precum și în conformitate cu Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și cu anexa la aceasta, care au fost adoptate în cadrul celei de a 86-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii din 1998, părțile se angajează să respecte, să promoveze și să pună efectiv în aplicare principiile privind drepturile fundamentale la locul de muncă, și anume:

(a) libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negocieri colective;

(b) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată;

(c) abolirea efectivă a muncii copiilor; și

(d) eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Părțile își reafirmă angajamentul de a pune efectiv în aplicare convențiile OIM pe care Republica Singapore și statele membre le-au ratificat. Părțile vor depune eforturi continue și susținute în vederea ratificării și a punerii efective în aplicare a convențiilor fundamentale ale OIM și vor face schimb de informații în acest sens. De asemenea, părțile vor lua în considerare ratificarea și punerea în aplicare efectivă a altor convenții OIM, ținând cont de circumstanțele interne. Părțile vor face schimb de informații în această privință.

(4) Părțile pot să inițieze activități de cooperare reciproc avantajoase, care pot să includă, inter alia, programe și proiecte specifice, convenite de comun acord, precum și dialogul, cooperarea și inițiativele pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral, cum ar fi ASEM, ASEAN-UE și OIM.

ARTICOLUL 36 Sănătate

(1) Părțile convin să coopereze în sectorul sănătății, în vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate care se referă, inter alia, la principalele boli transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, gripa aviară și alte gripe cu potențial pandemic uman, precum și la bolile netransmisibile majore și la factorii de risc pentru acestea, inclusiv prin schimbul de informații și colaborarea în vederea detectării precoce, a prevenirii și a controlului, precum și prin intermediul acordurilor internaționale în domeniul sănătății.

(2) Sub rezerva disponibilității resurselor, cooperarea poate avea loc prin:

(a) proiecte privind epidemiologia bolilor transmisibile și netransmisibile majore;

(b) schimburi, burse și programe de formare;

(c) programe și proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor și a condițiilor de sănătate;

(d) schimb de informații și colaborare științifică privind reglementarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale; și

(e) promovarea punerii în aplicare pe deplin și în termenele prevăzute a acordurilor internaționale în domeniul sănătății, cum ar fi Regulamentul sanitar internațional și Convenția-cadru pentru controlul tutunului.

ARTICOLUL 37 Statistică

Părțile se angajează să promoveze, în conformitate cu activitățile de cooperare existente în domeniul statisticii între Uniunea Europeană și ASEAN, armonizarea metodelor și a practicilor statistice, inclusiv colectarea și diseminarea de date statistice, care să le permită, pe baze reciproc acceptabile, să utilizeze statisticile privind comerțul cu mărfuri și servicii, privind investițiile străine directe și, mai general, privind orice alt domeniu care face obiectul prezentului acord și care permite colectarea, prelucrarea, analizarea și diseminarea de date statistice.

ARTICOLUL 38 Societatea civilă

Părțile recunosc contribuția potențială a societății civile organizate în cadrul procesului de dialog și de cooperare în temeiul prezentului acord și se angajează să încurajeze dialogul cu societatea civilă organizată.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
loading ...