C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Încheierea din 9 ianuarie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 5.650/120/2017, Tribunalul Dâmbovița - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. Excepția a fost ridicată de către Mihail Dionisie într-o cauză având ca obiect asigurări sociale.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia se raportează la neconstituționalitatea art. 40 pct. 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, care modifică unele dispoziții din Legea nr. 223/2015. Arată că prin adoptarea acestora a fost micșorat, restrâns dreptul la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituție, fără să fi fost respectate exigențele prevăzute de art. 53 alin. (1) din Constituție.

7. Se încalcă, în opinia autorului, art. 115 alin. (4) din Constituție, întrucât nu se justifică urgența actului normativ criticat, contrar celor inserate în preambulul acestuia. Sunt menționate, în sprijinul acestei susțineri, considerente din decizii ale Curții Constituționale prin care se stabilesc condițiile de adoptare a ordonanțelor de urgență. În argumentarea acestei critici, autorul arată că proiectul Legii nr. 223/2015 a fost dezbătut public, cu toate instituțiile interesate, o lungă perioadă de timp, peste 2 ani. De asemenea arată că Legea nr. 223/2015 a fost adoptată de Parlament cu cvasiunanimitate de voturi în data de 24 iulie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015 și a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016, precum și faptul că din 27 iulie 2015 și până la 1 ianuarie 2016 s-a scurs un interval de 5 luni, mai mult decât suficient pentru ca legea să poată fi modificată pe calea obișnuită de legiferare.

8. În susținerea criticii întemeiate pe dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituție, autorul precizează că, deși în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 se arată că "în textul Legii nr. 223/2015 există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferențieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare și/sau actualizare a pensiilor militare de stat", Guvernul nu a prezentat niciun articol din legea modificată care să determine această diferențiere. De asemenea nu s-a indicat modalitatea prin care modificările aduse Legii nr. 223/2015 prin punctele 4, 5 și 6 ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 conduc la stabilirea "stării de normalitate" și nici nu se precizează vreun element cuantificabil, independent de voința Guvernului, prin care să se demonstreze că activitatea casei de pensii sectoriale ar fi perturbată în absența modificărilor conținute în art. 40 pct. 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015. O asemenea omisiune este, în opinia autorului, contrară jurisprudenței Curții Constituționale pe care o menționează.

9. În continuare, autorul arată că sunt încălcate prevederile art. 115 alin. (6) din Constituție, întrucât dispozițiile criticate, stabilind reducerea cu cel puțin 30% a cuantumului pensiilor, afectează dreptul fundamental la pensie, în sensul dat expresiei afectează în jurisprudența Curții Constituționale. În plus, dispozițiile criticate afectează și dreptul la un nivel de trai decent menționat în art. 47 din Constituție.

10. Sunt încălcate, potrivit autorului, și prevederile art. 135 alin. (2) lit. f) din Constituție. Astfel, cuantumul pensiei, drept stabilit printr-o lege organică, a fost redus cu cel puțin 30%. Or, în condițiile creșterii prețurilor care antrenează cheltuieli suplimentare cu tratamentele medicale, este imposibilă creșterea calității vieții. Autorul evocă Decizia Curții Constituționale nr. 421 din 9 mai 2007, în sensul că viciul de neconstituționalitate al unei ordonanțe sau ordonanțe de urgență emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de Parlament a ordonanței respective. În consecință, legea care aprobă o ordonanță de urgență neconstituțională este ea însăși neconstituțională.

11. În sfârșit, autorul susține că în proiectul de lege adoptat de Senat în data de 14 martie 2016 s-au adus modificări art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, respectiv art. 29 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 223/2015. Astfel, potrivit noii forme a art. 29 alin. (1), "militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform articolului 3, litera f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la articolul 28", iar, potrivit noii forme a art. 30, "Pensia militară de stat stabilită, recalculată sau actualizată potrivit dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv prin aplicarea prevederilor articolului 108 și ale articolului 11 alineat (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, nu poate să depășească 100% din baza de calcul prevăzută la art. 28, utilizată la stabilirea, recalcularea, actualizarea pensiei".

12. Tribunalul Dâmbovița - Secția I civilă arată că instituția delegării legislative dă dreptul Guvernului să emită ordonanțe de urgență în anume situații extraordinare, cu obligația motivării urgenței, astfel că nu se încalcă principiul separației puterilor în stat. De asemenea instanța judecătorească consideră că nu este încălcat nici dreptul fundamental la pensie, întrucât este dreptul legiuitorului să stabilească, respectiv să modifice, în funcție de politica statului, de resursele financiare și de prioritatea obiectivelor urmărite, condițiile, criteriile de acordare, modul de calcul și cuantumul valoric al pensiei, cu respectarea principiilor de bază prevăzute de Legea nr. 223/2015.

13. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

14. Avocatul Poporului arată că își menține punctul de vedere, reținut în deciziile Curții Constituționale nr. 366 din 30 mai 2017, nr. 443 din 21 iunie 2016 și nr. 204 din 30 martie 2017, în sensul constituționalității Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015.

15. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 496/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 pct. 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 496/2019:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
;
loading ...