Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 8/2019

Lipsa dovezii calității de succesor în drepturi
de Curtea de Apel Oradea, secția I civilă

28 august 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• fundație

• legea nr. 489/2006

• succesor în drepturi

• asociație

• noul cod civil - art. 953

• noul cod de procedură civilă - art. 476, 479

• drept canonic

Instanța

Curtea de Apel Oradea, secția I-a civilă, decizia nr. 145 din 25 aprilie 2019

Jurisprudență

Dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu a aparținut Asociației (...) "(...)" (...), ce și-a încetat existența prin efectul HG nr. 810/1949, drept transmis Statului Român cu titlu de naționalizare.

În lipsa unor dovezi certe a faptului că Biserica Romano Catolică ar fi avut calitatea de fondator al fostului proprietar, a unor prevederi în statutul acesteia referitoare la destinația bunurilor, a obligațiilor privitoare la transmiterea patrimoniului în caz de încetare a existenței acesteia, pe seama recurentei, acțiunea nu putea primi o dezlegare favorabilă.

Prin Sentința civilă nr. (...) din 03.06.2016 pronunțată de Judecătoria (...) în dosar nr. (...) /2015, s-a respins acțiunea modificată formulată de reclamanta PAROHIA (...) (...) (...) - FILIALA (...) în contradictoriu cu intimatul STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL (...) - MUNICIPIUL (...) PRIN PRIMAR.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că, o persoană juridică cum ar fi reclamanta se poate considera ca fiind succesoarea unei alte persoane juridice, demult dispărute, însă numai pe plan cultural, istoric, spiritual. Instanța de fond a apreciat că este inadmisibil a se constata calitatea de succesor legal al unei astfel de persoane pe cale judecătorească, în temeiul art. 35 Cod procedură civilă, în scopul folosirii acestei calități de către cel care și-o asumă, pentru a revendica o proprietate mobiliară ori imobiliară ce a aparținut persoanei juridice dispărută. Prin urmare, acțiunea reclamantei a fost respinsă de prima instanță ca fiind inadmisibilă.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat apel reclamanta Parohia (...) (...) (...) - Filiala (...), solicitând admiterea apelului și, pe cale de consecință, în principal în temeiul art. 480 alin. 3 din Noul Cod de procedură civilă anularea hotărârii apelate constatându-se că, în mod greșit, prima instanță a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului și trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, iar în subsidiar, conform art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, schimbarea în tot a sentinței apelate, iar pe fond, admiterea acțiunii astfel cum a fost modificată și constatarea că reclamanta are calitatea de succesor în drepturi și obligații a ASOCIAȚIUNII (...) (...) din (...).

Prin decizia civilă nr. (...) /A din 20.01.2017, pronunțată de Tribunalul (...) în dosar nr. (...) /2015, a fost admis ca fondat apelul civil formulat de apelanta PAROHIA (...) (...) - (...) - FILIALA (...) cu sediul în (...), (...) (...), în contradictoriu cu intimații STATUL ROMÂN prin MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE cu sediul în cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, MUNICIPIUL (...) prin PRIMAR cu sediul în (...), (...) (...), MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL cu sediul în București, B-dul Unirii, nr. 22, sector 3 și SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE cu sediul în București, str. Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2 și CONSILIUL LOCAL (...) cu sediul în (...), (...) (...), împotriva sentinței civile nr. (...) din 03 iunie 2016 pronunțată de Judecătoria (...), pe care a anulat-o în tot și a trimis cauza spre rejudecare la instanța de fond, cheltuielile de judecată urmând a fi avute în vedere cu ocazia rejudecării cauzei în fond.

Pentru a pronunța această decizie, instanța de apel a reținut următoarele considerente:

Prin acțiunea dedusă judecății reclamanta apelantă a solicitat instanței să constate că are calitate de succesor în drepturi și obligații a Asociațiunii (...) (...) din (...), cerere formulată în contradictoriu cu pârâții Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul (...) prin Primar. Prin încheierea pronunțată în ședința publică din 15.01.2016 instanța de fond a dispus scoaterea din cauză a pârâților Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul (...) prin Primar, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Secretariatul de Stat pentru Culte.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...