Comisia Europeană

Regulamentul nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate
Număr celex: 32011R0543

Modificări (...), Referințe (334), Derogări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 22 iunie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 3 al doilea paragraf, articolul 103h, articolul 121 litera (a), articolul 127, articolul 134, articolul 143 litera (b), articolul 148, articolul 179, articolul 192 alineatul (2), articolul 194 și articolul 203a alineatul (8) coroborate cu articolul 4,

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 instituie o organizare comună a pieţelor agricole care include sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.

(2) Normele de aplicare referitoare la sectorul fructelor și legumelor și la sectorul fructelor și legumelor prelucrate sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2). Regulamentul menționat a fost modificat de mai multe ori. În scopul clarității, este oportun ca toate normele de aplicare să fie încorporate într-un nou regulament, împreună cu toate modificările pe care le impune experiența dobândită, iar Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 să fie abrogat.

___________

(2) JO L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3) Pentru produsele din sectorul legumelor și fructelor și din sectorul legumelor și fructelor prelucrate trebuie stabiliți ani de comercializare. Având în vedere că în aceste sectoare nu mai există nicio schemă de ajutoare care urmează ciclul de recoltare a produselor respective, toți anii de comercializare pot fi armonizați pentru a corespunde anului calendaristic.

(4) Articolul 113 alineatul (1) literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 autorizează Comisia să prevadă standarde de comercializare pentru fructe şi legume, respectiv pentru fructe şi legume prelucrate. În temeiul articolului 113a alineatul (1) din regulamentul menţionat, fructele şi legumele destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor pot fi comercializate numai dacă sunt de calitate bună, corectă şi vandabilă şi dacă este indicată ţara de origine. În vederea armonizării punerii în aplicare a dispoziţiei menţionate, este necesară stabilirea detaliilor şi prevederea unui standard de comercializare general pentru toate fructele şi legumele proaspete.

(5) Trebuie adoptate standarde de comercializare specifice pentru produsele în cazul cărora pare necesar să se adopte un standard, pe baza unei evaluări a relevanţei acestuia, ţinând cont, mai ales, de produsele care sunt cele mai comercializate din punct de vedere valoric, în funcţie de cifrele din baza de date de referinţă a Comisiei Europene privind comerţul internaţional, Comext.

(6) În vederea eliminării barierelor inutile în calea comerţului, în cazul în care trebuie prevăzute standarde de comercializare specifice pentru produse individuale, aceste standarde trebuie să corespundă celor adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU). În cazul în care nu a fost adoptat un standard de comercializare specific la nivelul Uniunii, trebuie să se considere că produsele sunt conforme cu standardul de comercializare general, dacă deţinătorul poate demonstra că produsele sunt conforme cu orice standard CEE-ONU aplicabil.

(7) Trebuie prevăzute excepţii şi derogări de la aplicarea standardelor de comercializare în cazul anumitor operaţiuni care sunt fie foarte marginale şi/sau specifice, fie au loc la începutul lanţului de distribuţie, sau în cazul fructelor şi legumelor deshidratate şi al produselor destinate prelucrării. Deoarece anumite produse se dezvoltă în mod natural şi au un caracter perisabil, trebuie să se permită ca acestea să prezinte o uşoară lipsă de prospeţime şi turgescenţă, cu condiţia să nu facă parte din categoria "Extra". Anumite produse care în mod normal nu sunt comercializate intacte trebuie să fie scutite de la respectarea standardelor de comercializare generale care cer ca produsul să fie comercializat intact.

(8) Informaţiile specifice solicitate de standardele de comercializare trebuie să fie prezentate clar pe ambalaj şi/sau etichetă. Pentru a se evita fraudele şi cazurile de inducere în eroare a consumatorilor, informaţiile specifice solicitate de standardele de comercializare trebuie să fie la dispoziţia consumatorilor înaintea achiziţionării produselor, mai ales în cazul vânzării la distanţă, în care experienţa a demonstrat că există riscuri de fraudă şi de evitare a protecţiei consumatorilor oferite de standarde.

(9) Ambalajele care conţin diferite specii de fructe şi legume sunt din ce în ce mai numeroase pe piaţă ca răspuns la cererea anumitor consumatori. Corectitudinea tranzacţiilor comerciale impune ca fructele şi legumele vândute în acelaşi ambalaj să fie omogene din punct de vedere calitativ. În ceea ce priveşte produsele în cazul cărora nu au fost adoptate standarde la nivelul Uniunii, această omogenitate poate fi asigurată prin dispoziţii generale. Trebuie stabilite cerinţe privind etichetarea în cazul amestecurilor de fructe şi legume de diferite specii în acelaşi ambalaj. Aceste cerinţe trebuie să fie mai puţin severe decât cele prevăzute de standardele de comercializare, în special pentru a se ţine cont de spaţiul disponibil pe etichetă.

(10) Pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare și eficace a controalelor, facturile și documentele însoțitoare, altele decât cele destinate consumatorilor, trebuie să conțină anumite informații de bază incluse în standardele de comercializare.

(11) În scopul controalelor selective, bazate pe analiza riscurilor, prevăzute de articolul 113a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, este necesară stabilirea unor norme detaliate referitoare la astfel de controale. Trebuie subliniat mai ales rolul evaluării riscurilor în selectarea produselor în vederea controalelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...