Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor Modificări (1)

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Se organizează Inspectoratul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației Publice, prin reorganizarea Direcției generale de evidență informatizată a persoanei - Direcția de evidență a populației și a Serviciului central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Inspectoratul are sediul în municipiul București, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (1)

Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul evidenței persoanei și a programelor de reformă privind modernizarea relațiilor dintre administrația publică centrală și locală și cetățean, precum și integrarea informațională a sistemelor de stocare și prelucrare a datelor referitoare la persoane.

Art. 13. -

În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se fundamentează direcțiile de dezvoltare a evidenței persoanei, se elaborează și se pun în aplicare programe de reformă pentru optimizarea fluxului de actualizare și de valorificare a datelor referitoare la persoană, la creșterea calității serviciilor prestate pentru cetățean și perfecționarea mijloacelor utilizate pentru stocarea și prelucrarea datelor;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizării cu legislația comunitară, precum și a instrucțiunilor, normelor și metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.

c) de autoritate de stat, prin care se urmărește modul de aplicare și respectare a reglementărilor legale în domeniul actualizării, administrării, valorificării, utilizării și protecției datelor referitoare la persoane, precum și în domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a întocmirii listelor electorale permanente;

d) de sprijin, îndrumare și control metodologic a activităților serviciilor publice comunitare.

Art. 14. -

Inspectoratul are următoarele atribuții principale:

a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor și stării civile, schimbării numelui pe cale administrativă, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare; Modificări (2)

b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

c) administrează Registrul permanent de evidență a persoanelor care conține datele de identificare și de adresă ale întregii populații a țării, precum și imaginile posesorilor de carte de identitate; Modificări (3)

d) administrează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare; Modificări (1)

e) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, agenți economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative;

f) asigură compatibilitatea sistemelor informaționale care stochează și prelucrează date referitoare la persoană; Modificări (1)

g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană; Modificări (2)

h) asigură suportul tehnic pentru menținerea în funcțiune și dezvoltarea Sistemului național informatic de evidență a persoanelor și a Sistemului național informatic de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (2)

i) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea funcțiilor și a atribuțiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele și cu alte organe ale administrației publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. -

Inspectoratul gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor și Sistemul național informatic de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreună cu alte instituții abilitate.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației publice.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor legale inspectorul general emite decizii.

(3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.

(4) Inspectoratul are un secretar general, funcționar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuții se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Personalul Direcției de evidență a populației și al Serviciului central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod eșalonat, pe baza unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Salarizarea personalului civil și militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Administrației Publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Dispoziții generale
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Asigurarea financiară și materială
Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...