Dispoziții privind controlul financiar preventiv | Ordonanță 119/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Dispoziții privind controlul financiar preventiv

Secțiunea I Dispoziții generale privind controlul financiar preventiv

ARTICOLUL 10 Obiectul controlului financiar preventiv

(1) Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal:

a) angajamente legale și bugetare;

b) deschiderea și repartizarea de credite bugetare;

c) modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

d) efectuarea de plăți din fonduri publice; Modificări (1)

e) efectuarea de încasări în numerar;

f) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

g) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

h) alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(2) În funcție de specificul instituției publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Conținutul controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 10 din punctul de vedere al:

a) legalității și regularității;

b) încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii. Modificări (1)

ARTICOLUL 12 Organizarea controlului financiar preventiv Modificări (1)

(1) Controlul financiar preventiv se organizează. și se exercită în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia de către autoritățile competente.

(2) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercită în următoarele forme:

a) controlul financiar preventiv propriu;

b) controlul financiar preventiv delegat, prin controlori delegați ai Ministerului Finanțelor. Modificări (2)

Secțiunea a II-a Dispoziții privind controlul financiar preventiv propriu

ARTICOLUL 13 Organizarea controlului financiar preventiv propriu Modificări (1)

(1) Instituțiile publice au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil. Modificări (2)

(2) Conducătorii instituțiilor publice au obligația să stabilească proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv potrivit art. 10, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Evidența angajamentelor se organizează, se ține, se actualizează și se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(4) Ministerul Finanțelor organizează controlul financiar preventiv propriu și pentru operațiunile privind bugetul trezoreriei statului, operațiunile privind datoria publică și alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor. Modificări (2)

(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită de către contabilul-șef prin viză de control financiar preventiv propriu. În funcție de volumul și de complexitatea activității, contabilul-șef poate împuternici, cu aprobarea ordonatorului de credite, și alte persoane din subordinea sa să exercite controlul financiar preventiv propriu, precizând limitele împuternicirii. Derogări (1)

(6) Încadrarea contabilului-șef se face cu respectarea criteriilor și condițiilor unitare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor. Destituirea, suspendarea sau schimbarea din funcție a contabilului-șef se face numai cu aprobarea ordonatorului de credite de la nivelul instituției publice ierarhic superioare sau a ordonatorului principal de credite, după caz. Modificări (2)

ARTICOLUL 14 Viza de control financiar preventiv propriu

(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operațiuni care respectă întru totul cerințele de legalitate, regularitate și încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate, care poartă viza de control financiar preventiv propriu. Modificări (1)

(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.

(3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă.

(4) Conducătorii compartimentelor de specialitate prevăzuți la alin. (3) răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-au certificat. Obținerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind date nereale sau inexacte și/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere pe șefii compartimentelor de specialitate care le-au întocmit.

(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund solidar pentru legalitatea, pentru regularitatea și pentru încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu. Modificări (1), Jurisprudență

(6) În cazurile în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiunilor de către compartimentul de specialitate juridică, proiectul de operațiune va fi prezentat pentru control financiar preventiv propriu cu viza șefului compartimentului juridic. Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu pot cere avizul compartimentului de specialitate juridică ori de câte ori consideră că necesitățile o impun. Jurisprudență

ARTICOLUL 15 Separarea atribuțiilor

(1) Persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operațiunii supuse controlului financiar preventiv propriu.

(2) Exercitarea funcției de ordonator de credite este incompatibilă cu exercitarea funcției de contabil-șef/contabil.

Secțiunea a III-a Dispoziții privind controlul financiar preventiv delegat

ARTICOLUL 16 Organizarea controlului financiar preventiv delegat

(1) Controlul financiar preventiv delegat se organizează și se exercită de către Ministerul Finanțelor prin controlori delegați. Modificări (2)

(2) Ministrul finanțelor numește, pentru fiecare instituție publică în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, unul sau mai mulți controlori delegați, în funcție de volumul și de complexitatea activității instituției publice respective. De asemenea, ministrul finanțelor numește unul sau mai mulți controlori delegați pentru operațiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operațiuni privind datoria publică și pentru alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor. Numirea controlorilor delegați se face prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(3) Prin norme metodologice aprobate de ministrul finanțelor se stabilesc: Modificări (2)

a) tipurile de operațiuni ale ordonatorilor principali de credite ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat; Modificări (1)

b) limitele valorice peste care se efectuează controlul financiar preventiv delegat, pe tipuri de operațiuni;

c) documentele justificative care trebuie să însoțească diferitele tipuri de operațiuni;

d) modul în care trebuie efectuat controlul financiar preventiv delegat pentru fiecare tip de operațiune.

(4) Tipurile de operațiuni ce se supun controlului financiar preventiv delegat și, după caz, limitele valorice corespunzătoare acestora pot diferi de la o instituție publică la alta.

(5) Controlorii delegați exercită viza de control financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni vizate în prealabil de către controlul financiar preventiv propriu al instituției publice.

(6) Controlorii delegați își desfășoară activitatea la sediul instituțiilor publice la care au fost numiți. Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) asigură controlorului/controlorilor delegați spațiul de lucru și datarea necesară, precum și cooperarea personalului propriu, îndeosebi a celui din compartimentul contabil, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. Modificări (1)

(7) În cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor numește un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuțiile celui dintâi pe durata absenței acestuia. Modificări (2)

ARTICOLUL 17 Viza de control financiar preventiv delegat Modificări (1)

(1) Operațiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat.

(2) Viza de control financiar preventiv delegat se acordă sau sa refuză în scris, pe formular tipizat, și trebuie să poarte semnătura și sigiliul personal al controlorului delegat competent.

(3) Înainte de a emite un refuz de viză, controlorul delegat are obligația să îl informeze în scris în legătură cu intenția sa pe ordonatorul principal de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul principal de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul vizei, controlorul delegat va consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului, formulată de o echipă de 3 controlori delegați de la instituții publice diferite de cea în cauză, echipă constituită ad-hoc prin grija controlorului financiar șef. Opinia neutră se motivează și se formulează în scris și are rol consultativ, soluția finală fiind în competența exclusivă a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. Modificări (2)

ARTICOLUL 18 Durata controlului financiar preventiv delegat

(1) Controlul financiar preventiv delegat se efectuează în termenul cel mai scurt, permis de durata efectivă a verificărilor necesare, astfel încât să nu afecteze desfășurarea în bune condiții și în termen a operațiunii al cărei proiect se supune controlului financiar preventiv delegat:

(2) Perioada maximă pentru acordarea sau, după caz, pentru refuzul vizei de control financiar preventiv delegat este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea proiectului unei operațiuni, însoțit de toate documentele justificative.

(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării menționate la art. 17 alin. (3) până la primirea răspunsului ordonatorului principal de credite. Modificări (3)

(4) În cazuri excepționale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligația să îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar șef și ordonatorului principal de credite. Modificări (1)

Secțiunea a IV-a Dispoziții privind controlorii delegați

ARTICOLUL 19 Funcția de controlor delegat

(1) Controlorul delegat este funcționar public, angajat al Ministerului Finanțelor. Numărul de posturi de controlor delegat se stabilește de către ministrul finanțelor, în funcție de necesități, în limita numărului total de posturi și a bugetului anual, aprobate. Modificări (2)

(2) Pot fi încadrate în funcția de controlor delegat numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 7 ani. Candidații pentru funcția de controlor delegat trebuie să prezinte cazier judiciar, informații și recomandări, din care să rezulte că au un profil moral și profesional corespunzător cerințelor funcției.

ARTICOLUL 20 Incompatibilități

(1) Controlorii delegați nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiți.

(2) Controlorilor delegați le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț, precum și participarea la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcția de expert judiciar sau arbitru desemnat de părți într-un arbitraj.

(3) Funcția de controlor delegat este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(4) Se interzice controlorilor delegați să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic:

(5) Controlorul delegat care se găsește într-una din situațiile prevăzute la alin. (1)-(4) are obligația de a informa de îndată, în scris, ministrul finanțelor și controlorul financiar șef. Modificări (2)

ARTICOLUL 21 Atribuțiile controlorului delegat

(1) Atribuțiile controlorului delegat sunt, în principal, următoarele:

a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni ale ordonatorului principal de credite, în conformitate cu ordinul de numire și cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonanțe; Modificări (1)

b) supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor;

c) informarea directă a ministrului finanțelor, prin rapoarte lunare, cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, la vizele acordate și situațiile de refuz de viză; câte o copie de pe raportul respectiv se transmite întotdeauna controlorului financiar șef și ordonatorului principal de credite pe lângă care este numit; Modificări (2)

d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului principal de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finanțelor, precum și din inițiativă proprie, în privința conformității, economicității, eficacității sau eficienței unor operațiuni sau proiecte de acte normative; Modificări (3)

e) elaborarea de propuneri și proiecte privind perfecționarea controlului financiar preventiv;

f) participarea la activitățile corpului controlorilor delegați;

g) îndeplinirea altor atribuții, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(2) Controlorul delegat nu se pronunță asupra oportunității operațiunilor, ce fac obiectul controlului financiar preventiv delegat.

(3) Controlorul delegat este obligat să își exercite atribuțiile cu bună-credință și cu deplină responsabilitate. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor sale și în limita acestora, controlorul delegat nu poate fi sancționat sau trecut în altă funcție.

(4) Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent. El raportează în mod direct ministrului finanțelor și nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat. Modificări (3)

(5) Controlorul delegat este obligat să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției.

(6) Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegați, rapoartele auditului intern și rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor demite de îndată controlorul delegat care a înregistrat un calificativ "insuficient" sau, de trei ori consecutiv, calificativul "satisfăcător". Modificări (3)

(7) Controlorul delegat răspunde disciplinar pentru abateri de la îndatoririle de serviciu, potrivit reglementărilor în vigoare. Jurisprudență

ARTICOLUL 22 Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați

(1) În funcție de performanțele profesionale atestate de calificativele înregistrate în baza evaluărilor anuale și de vechimea în funcție, controlorii delegați se încadrează în gradele profesionale I, II și III. Cerințele minime și condițiile promovării de la un grad profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

(2) Salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se stabilesc prin asimilare cu funcția de controlor financiar din structura Curții de Conturi, respectiv pentru gradul I, II sau III.

(3) Controlorul financiar șef primește o indemnizație de conducere echivalentă cu cea de director general în Ministerul Finanțelor, iar adjuncții acestuia, o indemnizație de conducere echivalentă cu cea de director în Ministerul Finanțelor. Modificări (2)

ARTICOLUL 23 Corpul controlorilor delegați

(1) Corpul controlorilor delegați se organizează ca un compartiment distinct în structura Ministerului Finanțelor și cuprinde ansamblul controlorilor delegați. Modificări (3)

(2) Corpul controlorilor delegați asigură, în principal:

a) aplicarea și dezvoltarea principiilor și practicilor avansate de bună conduită financiară;

b) colaborarea și schimburile profesionale între controlorii delegați;

c) colaborarea și schimburile profesionale cu alte structuri de profil interne, externe și internaționale.

(3) Corpul controlorilor delegați este condus de controlorul financiar șef.

(4) Controlorul financiar șef are 2 adjuncți. Modificări (3)

(5) Tot în structura Ministerului Finanțelor și în subordinea controlorului financiar șef funcționează și un compartiment al cărui personal nu este constituit din controlori delegați și ale cărui atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (3)

(6) Controlorul financiar șef și adjuncții acestuia sunt numiți prin hotărâre a Guvernului pentru un mandat de 6 ani, pe baza propunerii nominale făcute de către ministrul finanțelor în urma intervievării a 6 candidați desemnați din rândul controlorilor delegați de către Corpul controlorilor delegați, în ședință plenară, cu majoritate simplă. La data ședinței plenare de desemnare a celor 6 candidați este obligatoriu ca numărul controlorilor delegați încadrați efectiv și efectiv prezenți la ședință să fie cel puțin jumătate din numărul de posturi de controlor delegat, stabilit potrivit prevederilor art. 19 alin. (1). Modificări (2)

(7) Aceeași persoană nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcția de controlor financiar șef; de asemenea, aceeași persoană nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcția de controlor financiar șef adjunct.

(8) Controlorul financiar șef îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) susține, în fața ministrului finanțelor, a Guvernului și a altor autorități, după caz, soluțiile date în exercițiul atribuțiilor sale de către oricare dintre controlorii delegați; Modificări (2)

b) organizează sistemul informațional și urmărește realizarea în mod efectiv și în timp util a schimbului de informații între controlorii delegați;

c) asigură formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 17 alin. (3); Modificări (1)

d) organizează și urmărește colectarea, prelucrarea și înregistrarea statistică a informațiilor privind activitatea de control financiar preventiv delegat și efectuează evaluarea acesteia;

e) dispune măsuri pentru aplicarea în activitatea controlorilor delegați a principiilor și practicilor avansate de bună conduită financiară și pentru valorificarea propunerilor și contribuțiilor acestora la dezvoltarea și la perfecționarea de standarde în domeniu;

f) asigură îndrumarea metodologică în domeniul controlului financiar preventiv;

g) prezintă Guvernului, până la sfârșitul trimestrului I al anului curent pentru anul precedent, un raport anual privind activitatea controlorilor delegați, care trebuie să cuprindă, între altele, o analiză, din perspectiva anilor precedenți, a modului de soluționare a refuzurilor de viză de control financiar preventiv delegat, precum și propuneri de îmbunătățire a legislației financiare;

h) evaluează activitatea fiecărui controlor delegat și propune ministrului finanțelor acordarea aprecierilor anuale; Modificări (2)

i) alte atribuții, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. Modificări (2)

Secțiunea a V-a Regimul refuzului de viză

ARTICOLUL 24 Refuzul de viză

(1) Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv. Modificări (1)

(2) Refuzul de viză trebuie să fie în toate cazurile motivat în scris.

Persoanele în drept să exercite viza de control financiar preventiv au obligația de a ține evidența proiectelor de operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

ARTICOLUL 25 Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv Modificări (1)

(1) O operațiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua numai dacă este autorizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituției publice din cadrul administrației publice centrale în care se exercită funcția de ordonator principal de credite, a cărei operațiune a fost refuzată, cu ascultarea, în ședință a Guvernului, a prezentării de către controlorul financiar șef a punctului de vedere al controlorului delegat implicat. Guvernul se pronunță în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Inițiatorul proiectului hotărârii are obligația să îi informeze despre aceasta pe ministrul finanțelor și pe controlorul financiar șef și să transmită acestora o copie de pe proiectul hotărârii și de pe nota de fundamentare a acestuia cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de discutarea lui în ședința Guvernului. Modificări (2)

(2) Pentru operațiunile care nu se supun controlului financiar preventiv delegat în condițiile prezentei ordonanțe, ordonatorii principali de credite de la instituțiile publice prevăzute la alin. (1) pot dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu, numai dacă prin aceasta nu se depășește angajamentul bugetar aprobat.

(3) În cazul instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), ordonatorul de credite poate dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, numai dacă prin, aceasta nu se depășește angajamentul bugetar aprobat.

(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, ordonatorul de credite dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere, contabilul-șef are obligația să informeze în scris serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor, la nivel județean, respectiv al municipiului București, și, după caz, organul ierarhic superior al instituției publice, numai astfel fiind exonerate de răspundere atât el, cât și celelalte persoane împuternicite de acesta să exercite controlul financiar preventiv propriu. Modificări (3)

(5) Documentele referitoare la operațiuni supuse controlului financiar preventiv și care nu au fost vizate nu pot fi înregistrate în contabilitate. Modificări (2)

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) documentele privind operațiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, dar efectuate pe răspunderea ordonatorului de credite, și cele refuzate la viza de control financiar preventiv delegat, dar autorizate prin hotărâre a Guvernului.

(7) Documentele referitoare la operațiunile efectuate în condițiile prevederilor alin. (6) se înregistrează distinct într-un cont în afara bilanțului. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 119/1999:
Dispoziții generale
Dispoziții privind auditul intern
Dispoziții privind controlul financiar preventiv
Dispoziții comune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...