Parlamentul României

Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (17)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 22 iulie 1999.

În vigoare de la 22 iulie 1999 până la 31 decembrie 1999, fiind înlocuit prin Lege 206/1999;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituția României Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în a doua sesiune ordinară a anului 1999 să emită ordonanțe în următoarele domenii:

A. Ratificarea unor acorduri internaționale privind cooperarea în domeniul apărării și menținerii păcii:

1. Ratificarea Acordului privind Forța de Pace Multinațională în Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța de Pace Multinațională din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 17 ianuarie 1999.

2. Ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998.

B. Aprobarea tranzitului trupelor străine participante la misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare.

C. Aderarea României la diferite convenții și ratificarea unor convenții și tratate, precum și a altor documente internaționale:

1. Aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), semnată la Londra la 9 aprilie 1965.

2. Aderarea României la Convenția privind standardele minime la bordul navelor comerciale nr. 147/1976, adoptată de Organizația Internațională a Muncii.

3. Ratificarea anexei nr. XI, privind măsuri speciale pentru creșterea siguranței maritime, la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții umane pe mare (SOLAS).

4. Participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, ca urmare a ratificării de către România a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

5. Participarea României la Conferința Permanentă Europeană de Probațiune.

6. Ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența juridică în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999.

7. Ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice civile, semnat la București la 15 mai 1999.

8. Aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței legalizării actelor publice străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

9. Ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la 26 noiembrie 1968 la O.N.U.

10. Ratificarea Convenției europene privind recunoașterea internațională a hotărârilor represive.

11. Ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală.

12. Ratificarea Convenției penale asupra corupției.

13. Ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind transferul persoanelor condamnate.

14. Facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților.

15. Aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), autorizat a se constitui prin Rezoluția Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei nr. 98/7 din 5 mai 1998.

16. Ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale și Minoritare. Referințe (1)

17. Ratificarea Addendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, semnat la București la 24 decembrie 1998.

18. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) 1998, semnat la București la 24 decembrie 1998.

19. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998.

20. Ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Programul de restructurare a întreprinderilor și conversia profesională (RICOP) 1999.

21. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și FIDA, destinat finanțării Proiectului privind dezvoltarea rurală a Munților Apuseni.

22. Ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și B.I.R.D., destinat finanțării proiectului privind Managementul conservării biodiversității.

23. Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.E.R.D., destinat finanțării Proiectului Piața de Gros București.

24. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România, B.E.I. și Regia Autonomă "Metrorex", destinat finanțării Proiectului de modernizare a metroului din București - tranșa a III-a.

25. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D., destinat finanțării Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social; ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de către Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social.

26. Ratificarea Aranjamentului stand-by cu F.M.I.

27. Ratificarea Acordului de împrumut PSAL (împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) dintre România și B.I.R.D.

28. Ratificarea Acordului de împrumut PIBL (împrumut pentru dezvoltarea instituțională a sectorului privat) dintre România și B.I.R.D.

29. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România, B.E.I. și Regia Autonomă de Transport Timișoara, destinat finanțării Proiectului privind modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara.

30. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România, B.E.I. și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, destinat finanțării Proiectului pentru reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Cluj-Napoca.

31. Ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.

32. Ratificarea Acordului de împrumut dintre România și FDSCE, destinat finanțării Proiectului privind extinderea spitalului Gura Ocniței.

D. Finanțe, contabilitate, taxe, accize, impozite, tarife și amenzi cu caracter administrativ:

1. Actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice.

2. Constituirea unui fond special pentru finalizarea unor lucrări de consolidare la Palatul de Justiție prin prelevarea unei cote de 30% din taxele judiciare.

3. Finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției.

4. Reglementarea destinației sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori.

5. Scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român.

6. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, aprobată și modificată prin Legea nr. 239/1998.

7. Alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de recepționare, depozitare și păstrare a grâului din recolta anului 1999.

8. Măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată.

9. Modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte și a Ordonanței Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată; reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru zahăr rafinat, conserve de legume și fructe, cartofi pentru sămânță și consum din producția internă, precum și pentru alte produse agroalimentare; unificarea regimului fiscal aplicabil cărților și publicațiilor de cultură.

10. Modificarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996, în scopul netarifării trimiterilor poștale ale muzeelor și bibliotecilor.

11. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural.

12. Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat; constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat.

13. Reglementări privind impunerea pe venit; impunerea pe venitul global.

14. Stabilirea listei cuprinzând produsele care fac obiectul scutirii de taxe vamale; facilitarea și încurajarea sectorului de tehnologie a informației pentru soluționarea, problemei Anul 2000.

15. Scutirea de T.V.A. a produselor de tehnică militară care se achiziționează pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, din producția internă.

16. Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.

17. Rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.

18. Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999.

19. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.

20. Controlul financiar intern al instituțiilor publice și al utilizării fondurilor publice.

21. Reglementări privind achizițiile publice.

22. Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994.

23. Reglementări privind controlul financiar-fiscal.

24. Reglementări privind administrarea veniturilor și controlul la contribuabilii mari.

25. Reglementări privind apărarea intereselor financiare ale statului și combaterea fraudei.

26. Reglementări privind controlul financiar și auditul intern.

27. Reglementări privind finanțele publice.

28. Reglementări privind protecția datelor personale.

29. Măsuri pe linia restructurării unor bănci cu capital de stat.

E. Apărare națională:

1. Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.

2. Abilitarea Ministerului Apărării Naționale de a angaja și executa prestări de servicii.

3. Separarea Secției nr. 5 explozivi minieri de Societatea Comercială NITRAMONIA - S.A. Făgăraș, în vederea includerii acesteia în sectorul producției de apărare:

4. Modificarea și completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă.

F. Agricultură:

1. Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar.

2. Organizarea și funcționarea cooperației rurale. Referințe (1)

3. Organizarea și funcționarea pieței produselor agroalimentare în România și a organizațiilor interprofesionale pe produse.

4. Creditul agricol.

5. Creditul mutual agricol.

6. Măsuri pentru creșterea și ameliorarea raselor de animale.

7. Organizarea și funcționarea asociațiilor utilizatorilor de apă.

8. Înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii. Referințe (1)

9. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă.

10. Reglementări privind certificatele de depozit.

11. Modificarea și completarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000.

12. Măsuri de protecție pentru personalul unităților bugetare și extrabugetare aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de restructurarea acestor unități.

G. Industrie:

1. Reglementări privind activitatea din sectorul gazelor naturale; înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN.

2. Atestarea agenților economici producători de bunuri și acordarea permisului de operare.

3. Reglementări privind calitatea lucrărilor de montaj, utilaje, echipamente și instalații tehnologice.

4. Constituirea Fondului special pentru reducerea riscului seismic, explozii mari la suprafață și în subteran, accidente chimice și avarierea gravă a conductelor magistrale și urbane la echipamente și instalații industriale.

5. Măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 x 700 MW".

6. Măsuri pentru reglementarea activității specifice producției militare.

7. Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994.

8. Introducerea în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului a cheltuielilor pentru plata cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline.

9. Acordarea unor facilități privind plata consumului de energie, motorină și gaze, în vederea stimulării producției agricole.

10. Măsuri pentru stimularea agenților economici, prin îmbunătățirea procedurilor privind accesul la amplasarea de noi obiective de investiții.

11. Reglementări privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din construcții.

H. Transporturi:

1. Modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.

2. Modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

3. Investigarea tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă.

4. Reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumuturi acordate de către instituțiile financiare internaționale societăților comerciale înființate prin reorganizarea Administrației Naționale a Drumurilor din România.

5. Măsuri pentru garantarea furnizării de servicii publice în domeniul transporturilor.

6. Stabilirea regulilor pentru transportul combinat de mărfuri.

7. Reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată.

8. Reguli privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

9. Cerințe minime pentru navele care transportă mărfuri periculoase sau poluante, la intrarea sau la ieșirea acestora din porturi.

10. Aplicarea standardelor internaționale de siguranță a navei prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă la bordul navei.

11. Călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române.

12. Măsuri de accelerare a procesului de armonizare a legislației transporturilor din România cu legislația europeană.

13. Aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni.

14. Modificarea anexei A "Descriere tehnică" la Legea nr. 46/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993, ca urmare a reevaluării proiectului de reabilitare a drumurilor.

I. Cercetare științifică și dezvoltare tehnologică:

1. Adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologiei și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire.

2. Reglementări procedurale privind protecția proprietății intelectuale.

3. Acordarea certificatului complementar de protecție pentru medicamente și produse fitofarmaceutice.

J. Educație națională:

1. Acordarea în folosință de suprafețe agricole pentru cadrele didactice din mediul rural.

2. Înființarea Centrului de management pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare.

K. Sănătate:

1. Modificarea și completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică.

2. Reglementări privind asistența medicală.

3. Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr. 114/1992.

4. Organizarea și funcționarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.

5. Reglementarea regimului de producere, circulație și comercializare a produselor medicamentoase.

L. Protecția mediului și a pădurilor:

1. Regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

2. Măsuri privind accesibilitatea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere, în perioada 2000-2010, în contrapartidă cu masă lemnoasă,

M. Sport:

- Reglementarea obligativității avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

N. Minorități naționale:

1. Modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare.

2. Înființarea, organizarea și funcționarea Institutului pentru Minorități Naționale.

O. Probleme ale revoluționarilor din decembrie 1989:

1. Prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990.

2. Organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română.

P. Protecția consumatorilor:

1. Reglementarea contractelor negociate în afara spațiilor comerciale.

2. Reglementarea comercializării pachetelor de servicii turistice.

3. Reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor.

Q. Salarizare:

- Abrogarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, în scopul atragerii de specialiști de către autoritățile administrației publice pentru realizarea unor activități determinate.

R. Statistică:

- Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, pentru alinierea la legislația oficiilor de statistică din țările Uniunii Europene.

S. Organizarea unor profesii:

- Organizarea profesiei de administrator judiciar și lichidator.

T. Contravenții:

- Modificarea și completarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (3) din Constituția României, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în a doua sesiune ordinară a anului 1999, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi depuse la Camera Deputaților și la Senat spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor acestora.

(2) Ordonanțele depuse de Guvern potrivit alin. (1) vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 iulie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 22 iulie 1999.

Nr. 140.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...