Art. I. - Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 12. La articolul 201, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
← Art 201
Art II →

Art. 2941. -

(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcțiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității, în acest scop.

(2) Consiliul de administrație al universității aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică.

(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcției didactice și a postului pentru care se depune candidatura.

(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.

(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților.

(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.

(7) Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.

(8) Universitățile au obligația să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) și să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale.

(9) Prevederile art. 298 și 299 sunt incidente și în ceea ce privește organizarea, desfășurarea și ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.

(10) Prevederile art. 287 alin. (15) și (16) se aplică și cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică."

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...