Funcționarea agenților de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Funcționarea agenților de muncă temporară

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul temporar un contract de muncă temporară, în scris, în limba română, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată.

(2) Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părți se încheie un nou contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la alin. (1) care sunt modificate.

(3) Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată.

(3) Condițiile de bază de muncă și de angajare referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic și săptămânal, munca de noapte, concediile și sărbătorile legale și salarizarea aplicabile salariaților temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puțin acelea care s-ar aplica salariaților în cazul în care aceștia ar fi fost recrutați direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa același loc de muncă. Toate condițiile de bază de muncă și de angajare stabilite prin legislație, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile în mod direct și salariaților temporari pe durata misiunii de muncă temporară. Reviste (1)

(4) În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viața și integritatea fizică și/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptățit să refuze misiunea de muncă temporară.

(5) Refuzul salariatului se face în formă scrisă și nu poate constitui motiv de sancțiune sau concediere.

Art. 12. - Reviste (1)

Agenții de muncă temporară au obligația de a ține evidența și de a înregistra contractele de muncă temporară în Registrul general de evidență al salariaților, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003, republicată.

Art. 13. -

(1) Agenții de muncă temporară se înregistrează în Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați gestionat de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) înregistrarea agenților de muncă temporară autorizați în Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați se face de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în termen de maxim 15 de zile calendaristice de la data autorizării.

(3) Modelul Registrului național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați cuprinde agenții de muncă temporară autorizați și pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizația, se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se afișează pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Reviste (1)

Art. 14. - Reviste (1)

(1) în perioada de valabilitate a autorizației de funcționare, agentul de muncă temporară are obligația de a comunica agenției teritoriale pentru prestații sociale în raza căreia și-a stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, înființarea de subunități fără personalitate juridică, în termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) agențiile teritoriale pentru prestații sociale au obligația de a transmite Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale orice modificare privind denumirea, sediul sau înființarea de subunități fără personalitate juridică.

Art. 15. -

(1) La încetarea activității, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizația de funcționare, în termen de 15 zile calendaristice, la agenția teritorială pentru prestații sociale.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1) agențiile teritoriale pentru prestații sociale au obligația de a transmite Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale autorizația de funcționare la încetarea activității agentului de muncă temporară.

(3) De la data depunerii autorizației de funcționare, agentul de muncă temporară va duce la îndeplinire obligațiile stabilite la art. 18 și 34 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Autorizația de funcționare a agentului de muncă temporară se retrage în următoarele situații:

a) agentul de muncă temporară se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2).

Art. 17. -

(1) Autorizația de funcționare a agenților de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării situațiilor prevăzute la art. 16, prin decizie motivată.

(2) Retragerea autorizației de funcționare se face la propunerea agențiilor teritoriale pentru prestații sociale, la solicitarea motivată a inspectorilor de muncă sau, după caz, a altor organe de control.

(3) Decizia de retragere a autorizației de funcționare se comunică în scris agenților de muncă temporară în termenul prevăzut la alin. (1) și poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 18. -

(1) Contractele de punere la dispoziție și contractele de muncă temporară, aflate în executare în momentul retragerii autorizației de funcționare, se derulează până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, cu respectarea dispozițiilor art. 96 din Legea nr. 53/2003, republicată, fără a prejudicia drepturile contractuale ale salariaților temporari sau ale utilizatorilor.

(2) în situația prevăzută la alin. (1), impozitul pe venit și contribuțiile datorate de către salariatul temporar bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, urmează să fie plătite de către utilizator, care are dreptul la acțiune directă împotriva agentului de muncă temporară, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

Art. 19. - Reviste (1)

Utilizatorul salariaților temporari are următoarele obligații:

a) să informeze salariații temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalității de șanse cu ceilalți angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obținerea unui loc de muncă permanent, prin afișarea unui anunț general într-un loc accesibil tuturor salariaților care își desfășoară activitatea la utilizatorul respectiv;

b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariații săi;

c) să pună la dispoziția reprezentanților salariaților informațiile cu privire la utilizarea salariaților temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forței de muncă;

d) să asigure salariaților temporari aceleași drepturi cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum și de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;

e) să ofere și să prezinte informații exacte și reale privind utilizarea salariaților temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților, înființați potrivit legii, solicită situația încadrării personalului propriu.

Art. 20. -

În situația în care agentul de muncă temporară a încheiat cu salariatul temporar un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în perioadele dintre misiuni salariatul are acces la facilitățile existente la nivelul agentului de muncă temporară în ceea ce privește formarea profesională și prevederile legale privind creșterea și îngrijirea copilului.

Art. 21. - Reviste (1)

Numărul salariaților temporari va fi luat în considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt aleși reprezentanții salariaților, în condițiile legii, la utilizator, la fel ca în cazul în care aceștia ar fi lucrători angajați direct de utilizator pe aceeași perioadă.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Dispoziții generale
Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Funcționarea agenților de muncă temporară
Dispoziții finale
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Codul muncii - Art. 221. Reprezentanții salariaților. Desemnare și incompatibilități (comentariu)
;
loading ...