Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
Număr celex: 32006R1974

Modificări (1), Referințe (17), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 23 decembrie 2006 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 AL COMISIEI
din 15 decembrie 2006
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005
al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
(2006/1974/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)1, în special articolul 5 alineatul (6), articolul 19 alineatul (2) a doua teză, articolul 32 alineatul (1) litera (b), articolul 66 alineatul (3) al treilea paragraf, articolul 70 alineatul (1) și articolul 91,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 instituie un cadru juridic unic pentru sprijinul în favoarea dezvoltării rurale acordat în întreaga Comunitate de către FEADR. Acest cadru juridic trebuie completat prin norme de aplicare.

(2) În ceea ce privește coerența cu măsurile finanțate prin alte instrumente ale politicii agricole comune, este oportun a se stabili normele aplicabile excepțiilor privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală, în special excepțiilor menționate la articolul 5, alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Sprijinul acordat investițiilor în favoarea dezvoltării rurale ar trebui să țină seama de eventualele limitări sau restricții cu caracter sectorial și să evite crearea unui exces de producție în sectoarele în cauză.

(3) Este necesar să se elaboreze norme care să reglementeze actualizarea planurilor strategice naționale în termeni de conținut, de proceduri și de calendar.

(4) Pentru a permite statelor membre și Comisiei să instituie rapid și eficient noul cadru de programare, este oportun a fixa termenele care trebuie respectate între depunerea programelor de dezvoltare locală și aprobarea acestora de către Comisie.

(5) Este oportună stabilirea normelor de aplicare în materie de prezentare și revizie a programelor de dezvoltare rurală. Pentru a facilita instituirea de programe de dezvoltare rurală, precum și examinarea și aprobarea acestora de către Comisie, este oportună stabilirea normelor comune în ceea ce privește structura și conținutul acestora, în special în baza cerințelor prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. În afară de aceasta, este oportună adoptarea dispozițiilor specifice în ceea ce privește cadrele naționale prevăzute la articolul 15, alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(6) Numai modificările care implică schimbări importante în cadrul programelor, transferuri de fonduri FEADR între axe în cadrul aceluiași program sau modificări ale ratelor de cofinanțare de către FAEDR ar trebui să facă obiectul unei decizii a Comisiei. Celelalte modificări ar trebui decise de către statele membre și notificate Comisiei. Este necesară stabilirea unei proceduri de aprobare a acestor notificări.

(7) Pentru a garanta o monitorizare eficientă și regulată, statele membre ar trebui să pună la dispoziția Comisiei o versiune electronică consolidată și actualizată a documentelor lor de programare.

(8) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 stabilește condițiile aplicabile ajutorului acordat tinerilor agricultori. Este oportun a se preciza termenele în care aceste condiții trebuie îndeplinite, în special termenele pe care statele membre le pot acorda anumitor beneficiari pentru a se conforma exigențelor în materie de competențe și de calificări profesionale. Ținând seama de faptul că ajutorul acordat tinerilor agricultori este condiționat de depunerea de către cei interesați a unui plan de dezvoltare, este oportună stabilirea normelor referitoare la acest plan și la respectarea dispozițiile acestuia de către tânărul agricultor.

(9) În ceea ce privește condițiile aplicabile ajutorului de pensionare anticipată, este oportună rezolvarea problemelor specifice legate de transferul unei exploatații de către mai mulți cedenți sau de către un arendaș. Activitatea agricolă pe care cedentul continuă să o practice în scopuri necomerciale nu ar trebui să fie eligibilă pentru ajutoarele prevăzute în cadrul politicii agricole comune.

(10) Este oportună menționarea competențelor și resurselor de care trebuie să dispună autoritățile și organismele selectate în vederea asigurării serviciilor de consiliere agricolă eligibile pentru primirea unui ajutor.

(11) În ceea ce privește ajutorul pentru înființarea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere, este oportună stabilirea unei metode care să permită asigurarea caracterului degresiv al ajutorului.

(12) În ceea ce privește investițiile pentru modernizarea exploatațiilor agricole în vederea asigurării respectării noilor standardele comunitare, precum și în cazul în care tinerii agricultori trebuie să se conformeze standardelor în vigoare, este oportună stabilirea datei la care conformitatea cu standardele în cauză trebuie să fie efectivă.

(13) În ceea ce privește investițiile în vederea creșterii valorii economice a pădurilor, este oportună elaborarea planurilor de gestionare a pădurilor și să se definească tipurile de investiții eligibile. Aceste planuri ar trebui elaborate în conformitate cu orientările operaționale paneuropene privind gestionarea durabilă a pădurilor stabilite în anexa 2 din Rezoluția L2 (Criterii, indicatori și orientări operaționale paneuropene pentru gestionarea durabilă a pădurilor) din cadrul celei de-a treia Conferințe ministeriale privind protecția pădurilor în Europa, organizată la Lisabona pe 2, 3 și 4 iunie 19982.

(14) În ceea ce privește investițiile în vederea creșterii valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere în scopul respectării noilor standarde europene privind microîntreprinderile, este oportună stabilirea unei date la care conformitatea cu standardele în cauză trebuie să fie efectivă. Este oportun să se facă o distincție clară între, pe de o parte, investițiile din sectorul forestier care beneficiază de rate de ajutor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și, pe de altă parte, celelalte tipuri de investiții din sectorul forestier.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...