Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă în timpul călătoriei pe calea aerului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R1107

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 26 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2

întrucât:

(1) Piața unică pentru serviciile aeriene ar trebui să fie în folosul cetățenilor în general. În consecință, persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, cauzată de un handicap, vârstă sau orice alt factor, ar trebui să beneficieze de condiții de transport aerian comparabile cu cele ale celorlalți cetățeni. Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă au același drept ca toți ceilalți cetățeni la liberă circulație, libertatea de alegere și tratament nediscriminatoriu. Aceasta se aplică atât la transportul aerian, cât și la alte domenii ale vieții.

(2) Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă ar trebui, prin urmare, să fie acceptate la transport și să nu fie refuzate din cauza handicapului sau lipsei de mobilitate, exceptând motivele întemeiate de siguranță prevăzute de lege. Înainte de a accepta rezervările efectuate de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă, transportatorii aerieni, agenții acestora și operatorii de turism ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a verifica dacă există un motiv întemeiat de siguranță care ar împiedica astfel de persoane de la efectuarea zborurilor respective.

(3) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze alte drepturi ale pasagerilor stabilite de legislația comunitară și în mod expres Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite3 și Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor4. În situația în care aceeași eventualitate ar da naștere aceluiași drept de compensare sau la o nouă rezervare în condițiile actelor legislative respective, precum și în temeiul prezentului regulament, persoana îndreptățită ar trebui să își poată exercita dreptul respectiv doar o singură dată, în mod discreționar.

(4) Pentru a oferi persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă condiții de transport comparabile cu cele ale altor cetățeni, ar trebui să se pună la dispoziția acestora asistența necesară pentru a răspunde nevoilor lor speciale, atât la aeroport, cât și la bordul aeronavei, prin angajarea personalului și utilizarea echipamentului necesar. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective ar trebui să beneficieze de această asistență fără taxe suplimentare.

(5) Asistența furnizată la aeroporturile situate pe teritoriul unui stat membru pentru care se aplică tratatul ar trebui, printre altele, să permită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă să se deplaseze de la un punct indicat de sosire la un aeroport spre aeronavă și de la aeronavă la un punct indicat de plecare de la aeroport, inclusiv îmbarcarea și debarcarea. Aceste puncte ar trebui să fie indicate cel puțin la intrările principale în clădirile terminalelor, în zonele cu ghișee de îmbarcare, în trenuri, tramvaie, metrouri și stații de autobuz și taximetre, în alte locuri de transbordare, precum și în parcările de la aeroporturi. Asistența ar trebui organizată în așa fel încât să nu determine perturbări și întârzieri, asigurând în același timp standarde înalte și echivalente pe întreg teritoriul Comunității și făcând uz eficient de resurse, indiferent de aeroportul sau aeronava implicate.

(6) În scopul atingerii acestor obiective, garantarea asistenței de calitate la aeroporturi ar trebui să fie responsabilitatea unui organism central. Datorită faptului că organismele de conducere a aeroporturilor joacă un rol central în asigurarea serviciilor pe întreaga rază a aeroporturilor pe care le conduc, acestor organisme ar trebuie să li se confere întreaga responsabilitate.

(7) Organismele de conducere a aeroporturilor pot oferi ele însele asistență persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. În mod alternativ, luând în considerare rolul pozitiv jucat în trecut de anumiți operatori și transportatori aerieni, organismele de conducere pot încheia contracte cu terțe părți cu privire la acordarea de asistență fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor relevante ale legislației comunitare, inclusiv a celor cu privire la achizițiile publice.

(8) Asistența ar trebui să fie finanțată în așa fel încât costurile să se împartă echitabil între toți pasagerii care călătoresc într-o aeronavă și să se evite descurajarea de la transport a persoanelor cu handicap sau a celor cu mobilitate redusă. O taxă percepută la fiecare transportator aerian care utilizează un aeroport, proporțional cu numărul de pasageri pe care îi transportă spre sau dinspre aeroport, pare a fi cel mai eficient mod de finanțare.

(9) Pentru a se asigura, în special, faptul că taxele percepute transportatorului aerian corespund asistenței furnizate persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă și că aceste taxe nu servesc la finanțarea activităților organismelor de conducere altele decât cele referitoare la asigurarea unui astfel de asistențe, taxele ar trebui adoptate și aplicate în deplină transparență. Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității5 și în special dispozițiile privitoare la separarea conturilor, ar trebui să se aplice, prin urmare, în cazul în care ele nu contravin prezentului regulament.

(10) În aplicarea dispoziției cu privire la asistența acordată persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, precum și la formarea personalului, aeroporturile și transportatorii aerieni ar trebui să țină seama de documentul 30 al Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), partea I, secțiunea 5 și anexele la acesta, în special Codul de conduită în domeniul serviciilor de handling la sol a persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum se stabilește în anexa J la acesta la momentul adoptării prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...