Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 436/2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene
Număr celex: 32007D0436

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 23 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 7 iunie 2007
privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene
(2007/436/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 269,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Curții de Conturi(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

întrucât:

(1) Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis, inter alia, că normele privind resursele proprii ar trebui să stea sub semnul obiectivului general al echității. Aceste norme ar trebui, prin urmare, să ofere asigurări, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, că niciunul dintre statele membre nu suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate. Este adecvat, prin urmare, să se introducă dispoziții privitoare la anumite state membre.

(2) Sistemul de resurse proprii al Comunităților trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea ordonată a politicilor Comunităților, fiind supus unei discipline bugetare stricte.

(3) În sensul prezentei decizii, venitul național brut (VNB) ar trebui definit ca fiind VNB anual la prețul pieței, astfel cum este furnizat de Comisie în procesul de aplicare a Sistemului european de conturi naționale și regionale din Comunitate (denumit în continuare "SEC 95"), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului(4).

(4) În vederea tranziției, din motive bugetare și de resurse proprii, de la SEC 79 la SEC 95 și în scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziția Comunității, Comisia a recalculat, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) și (2) din Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(5), plafonul resurselor proprii și plafonul creditelor pentru angajamente, exprimate cu două zecimale, pe baza formulei cuprinse în articolul respectiv. La 28 decembrie 2001, Comisia a comunicat noile plafoane Consiliului și Parlamentului European. Plafonul resurselor proprii a fost stabilit la 1,24% din totalul VNB-urilor statelor membre la prețul pieței, iar un plafon de 1,31% din totalul VNB-urilor statelor membre a fost stabilit pentru creditele pentru angajamente. Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a ajuns la concluzia că aceste plafoane ar trebui păstrate la nivelurile lor actuale.

(5) În scopul de a păstra neschimbată contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziția Comunităților, este adecvat să se adapteze aceste plafoane exprimate în procent din VNB în cazul modificărilor SEC 95 care presupun o schimbare importantă a nivelului de VNB.

(6) În urma punerii în aplicare în legislația Uniunii Europene a acordurilor încheiate în timpul rundei Uruguay a negocierilor comerciale multilaterale, nu mai există nicio diferență substanțială între taxele agricole și taxele vamale. Este adecvat, prin urmare, să se elimine aceste distincții din domeniul bugetului general al Uniunii Europene.

(7) În interesul transparenței și al simplității, Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că cota uniformă exigibilă a resursei Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) ar trebui fixată la 0,30%.

(8) Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că Austria, Germania, Țările de Jos și Suedia beneficiază de cote reduse ale TVA exigibile pe perioada 2007-2013 și că, în aceeași perioadă, Țările de Jos și Suedia beneficiază de reduceri brute ale contribuțiilor lor anuale bazate pe VNB.

(9) Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că mecanismul de corectare în favoarea Regatului Unit este menținut, alături de finanțarea redusă a corectării de care beneficiază Germania, Austria, Suedia și Țările de Jos. Cu toate acestea, după o perioadă de adaptare între 2009 și 2011, Regatul Unit participă pe deplin la finanțarea costurilor extinderii, cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață și a acelei părți a cheltuielilor cu dezvoltarea rurală care derivă din "Secțiunea Garantare" a Fondului European pentru Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA). Prin urmare, calculul corectării operate în favoarea Regatului Unit este ajustat prin excluderea progresivă a cheltuielilor alocate statelor membre care au aderat la UE după 30 aprilie 2004, cu excepția cheltuielilor agricole și a celor cu dezvoltarea rurală, menționate mai sus. Contribuția suplimentară a Regatului Unit, care rezultă din reducerea cheltuielilor alocate, nu depășeste, în perioada 2007-2013, suma de 10,5 miliarde EUR, exprimată în termenii prețurilor din 2004. În eventualitatea unei noi extinderi înainte de 2013, cu excepția aderării Bulgariei și a României, suma va fi ajustată în consecință.

(10) Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005 a conchis că articolul 4 paragraful al doilea litera (f) din Decizia 2000/597/CE, Euratom privind excluderea, în țările aderente, a cheltuielilor anuale de preaderare din calculul corectării operate în favoarea Regatului Unit nu se mai aplică la sfârșitul lui 2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...