Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind sistemul de prime, cotele de producție și ajutorul specific acordat grupurilor de producători în sectorul tutunului brut
Număr celex: 31998R2848

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 decembrie 1998

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2848/98 AL COMISIEI
din 22 decembrie 1998
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al
Consiliului privind sistemul de prime, cotele de producție și ajutorul
specific acordat grupurilor de producători în sectorul tutunului brut

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1636/982, în special articolele 7, 9 alineatul (5), 11, 14a și 17 alineatul (5) și articolul 27,

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1636/98 a introdus o reformă fundamentală în sectorul tutunului brut pentru a-i îmbunătăți poziția economică; întrucât această reformă impune adaptarea ajutorului comunitar la calitatea produsului, o mai mare flexibilitate și simplificarea sistemului de cote, proceduri mai stricte de control și îmbunătățirea respectării cerințelor de sănătate publică și a cerințelor de protecție a mediului;

întrucât trebuie adoptate norme detaliate de punere în aplicare ca urmare a reformei; întrucât, pentru a simplifica legislația agricolă, Regulamentele (CEE) nr. 3478/923 ale Comisiei, astfel cum au fost modificate ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1578/984, (CEE) nr. 84/935, astfel cum au fost modificate ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 621/966 și (CE) nr. 1066/957, astfel cum au fost modificate ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1578/98, trebuie înlocuite de un singur regulament;

întrucât, cu privire la condițiile de recunoaștere a grupurilor de producători, dimensiunea minimă trebuie stabilită ca procentaj, reprezentând raportul dintre cantitățile din atestatele de cotă și pragul de garanție al fiecărui stat membru; întrucât, în scopul recunoașterii grupurilor de producători, statele membre trebuie să fie capabile să crească procentajul atestatelor de cotă din teritoriul lor și să stabilească condiții minime de recunoaștere cu privire la numărul producătorilor;

întrucât cerințele pentru recunoașterea grupurilor de producători trebuie stabilite pentru ca acestea să poată beneficia de ajutorul specific respectiv;

întrucât, pentru a respecta structura pieței, trebuie stabilit că un producător poate fi membru doar într-un singur grup; întrucât, pentru a facilita tranziția, producătorilor care sunt membri ai mai multor asociații trebuie să li se dea posibilitatea să se retragă până la 31 ianuarie 1999;

întrucât, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92, în special pentru a preveni denaturarea concurenței și dificultățile de monitorizare, grupurile de producători trebuie excluse de la prima procesare;

întrucât, pentru a asigura uniformitatea procedurilor administrative, trebuie stabilite reglementări privind cererea, acordarea și retragerea recunoașterii și monitorizarea cerințelor de recunoaștere;

întrucât este necesară introducerea unui mecanism pentru autorizarea întreprinderilor de prelucrare care pot semna contracte de cultivare, autorizarea respectivă trebuie retrasă în cazul în care normele nu sunt respectate și trebuie stabilite condițiile speciale de reglementare a procesării tutunului într-un stat membru;

întrucât este necesar să se stabilească, pentru fiecare grupă de varietăți de tutun, zonele de producție recunoscute în scopul acordării primelor pe baza zonelor tradiționale de producție; întrucât, având în vedere suprafața relativ mică a comunelor franceze, aceste zone trebuie limitate mai degrabă la cantoane decât la comune; întrucât statele membre trebuie, cu toate acestea, autorizate să limiteze zonele de producție, în special pentru a îmbunătăți calitatea producției;

întrucât trebuie specificate punctele principale care trebuie incluse în contractele de cultură; întrucât contractele trebuie limitate la o recoltă, astfel încât să se poată lua în considerare schimbările viitoare ale pieței; întrucât trebuie stabilite date finale suficient de devreme pentru încheierea și înregistrarea contractelor, pentru a le permite să garanteze, încă de la începutul anului recoltei, atât piețe de desfacere stabile pentru producători pentru viitoarea recoltă, cât și aprovizionarea periodică a prelucrătorilor;

întrucât, atunci când un contract de cultură este încheiat cu un grup de producători, datele esențiale ale fiecărui producător individual trebuie de asemenea notificate pentru a permite un control și o administrare eficientă;

întrucât trebuie stabilit un sistem opțional de licitație pentru contractele de cultură pentru uzul statelor membre, astfel încât prețurile de contractare să reflecte condițiile pieței;

întrucât tutunul brut eligibil pentru primă trebuie să fie de calitate bună, originală și comercială și fără anumite caracteristici care să împiedice comercializarea normală;

întrucât prima include o parte fixă, o parte variabilă și un ajutor specific și raportul dintre diferitele părți ale primei poate varia în funcție de varietate și statul membru producător; întrucât partea fixă trebuie plătită pentru cantitatea de foi de tutun livrată de producător unității prim-procesatoare indiferent de variațiile în calitate, cu condiția ca cerințele minime de calitate să fie îndeplinite; întrucât, pentru a încuraja îmbunătățirea calității și a valorii producției comunitare, partea variabilă a primei trebuie plătită de grupul producător membrilor săi după compararea prețurilor de piață obținute pentru fiecare lot livrat de membrii individuali ai grupului; întrucât, pentru a asigura eficiența acestui sistem, o primă variabilă egală cu zero trebuie atribuită loturilor vândute cu un preț cuprins între prețul minim și prețul minim plus 50% pentru fiecare grupă de varietăți;

întrucât prima ar trebui adaptată atunci când unde conținutul de umiditate al tutunului livrat diferă cu până la 4% față de conținutul de umiditate fixat pentru fiecare grupă de varietăți pe baza cerințelor rezonabile de calitate și în scopul simplificării verificărilor la expediere, trebuie stabilite nivelurile și frecvența probelor, împreună cu metoda de calculare a greutății modificate pentru determinarea conținutului de umiditate;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...