Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 498/2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit
Număr celex: 32007R0498

Modificări (...), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 10 mai 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2007 AL COMISIEI
din 26 martie 2007
de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit (1), în special articolul 102,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 ("regulamentul de bază") înlocuiește Regulamentele (CE) nr. 1263/1999 (2) și (CE) nr. 2792/1999 (3) ale Consiliului, luând în considerare evoluțiile din domeniul pescuitului, al zonelor de pescuit și al pescuitului în apele interioare. Prin urmare, este necesară adoptarea unor norme detaliate referitoare la punerea în aplicare a regulamentului de bază.

(2) Pentru prezentarea programelor operaționale trebuie să se stabilească o serie de norme detaliate. Pentru a facilita elaborarea programelor operaționale și examinarea și aprobarea acestora de către Comisie, trebuie să se stabilească norme comune referitoare la structura și conținutul unor astfel de programe, bazate în special pe cerințele prevăzute în cadrul articolului 20 din regulamentul de bază.

(3) În ceea ce privește sprijinul oferit pentru măsurile luate în vederea adaptării flotei comunitare de pescuit, statele membre trebuie să prezinte în cadrul programelor operaționale metodele de calculare a primelor.

(4) În ceea ce privește posibilitatea prevăzută la articolul 25 alineatul (4) din regulamentul de bază referitoare la reducerea puterii motorului unui grup de nave, trebuie specificate condițiile aferente acesteia.

(5) Anumiți termeni folosiți cu referințe speciale la acvacultură și prelucrarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură trebuie definiți astfel încât să asigure înțelegerea unanimă a acestora.

(6) În ceea ce privește sprijinul pentru investițiile productive în acvacultură și investițiile în prelucrare și comercializare, statele membre trebuie să explice în cadrul programelor operaționale metoda prin care se vor asigura că microîntreprinderile și întreprinderile mici au prioritate.

(7) În ceea ce privește sprijinul măsurilor pentru sănătatea animalelor, trebuie stabilite condițiile detaliate pentru asigurarea conformității cu Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (4).

___________

(1) JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(2) JO L 161, 26.6.1999, p. 54.

(3) JO L 337, 30.12.1999, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 485/2005 (JO L 81, 30.3.2005, p. 1).

(4) JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(8) În ceea ce privește sprijinul pentru măsurile de interes comun, trebuie să se definească cheltuielile eligibile.

(9) În ceea ce privește zonele menționate la articolul 43 din regulamentul de bază, trebuie specificate condițiile pentru selecția acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...