Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Număr celex: 32003L0088

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (42), Doctrine (5), Practică judiciară

În vigoare de la 18 noiembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2003/88/CE
din 4 noiembrie 2003
privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 137 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva Consiliului 93/104/CE din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru3, care stabilește cerințele minime de securitate și sănătate în materie de organizare a timpului de lucru, aplicabile perioadelor de repaus zilnic, pauzelor, repaus săptămânal, timpul de lucru maxim săptămânal, concediul anual, precum și anumite aspecte ale muncii de noapte, munca în ture și ritmul muncii, a fost modificată în mod semnificativ. Din motive de claritate, este necesară codificarea dispozițiilor în cauză.

(2) Art. 137 din Tratat prevede că este datoria Comunității să sprijine și să completeze acțiunea statelor membre în vederea îmbunătățirii mediului de lucru, cu scopul de a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor. Directivele adoptate pe baza articolului menționat trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care să împiedice crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

(3) Dispozițiile Directivei Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă4 rămân pe deplin aplicabile domeniilor reglementate de prezenta directivă, fără a aduce atingere dispozițiilor mai stricte și/sau specifice conținute de aceasta.

___________

1 JO C 61, 14.3.2003, p. 123.

2 Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 septembrie 2003.

3 JO L 307, 13.12.1993, p. 18. Directivă modificată de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2000/34/CE (JO L 195, 01.08.2000, p. 41).

4 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(4) Îmbunătățirea securității, igienei și sănătății lucrătorilor la locul de muncă reprezintă un obiectiv care nu trebuie subordonat considerentelor cu caracter pur economic.

(5) Toți lucrătorii trebuie să dispună de perioade de repaus suficiente. Noțiunea de "repaus" trebuie exprimată în unități de timp, adică în zile, ore și/sau fracțiuni ale acestora. Lucrătorilor din Comunitate trebuie să li se acorde perioade minime de repaus - zilnic, săptămânal și anual - și perioade de pauză adecvate. Este, de asemenea, necesar în acest context să se stabilească o limită maximă pentru durata săptămânii de lucru.

(6) Trebuie luate în considerare principiile Organizației Internaționale a Muncii privind organizarea timpului de lucru, inclusiv cele referitoare la munca de noapte.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...