Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele de apă, transporturi și telecomunicații
Număr celex: 31992L0013

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (1)

În vigoare de la 23 martie 1992

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/13/CEE
din 25 februarie 1992
privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor
administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire
la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară
activități în sectoarele de apă, transporturi și telecomunicații

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

în cooperare cu Parlamentul European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât Directiva Consiliului 90/531/CEE din 17 septembrie 1990 privind procedurile de achiziții publice ale entităților care activează în sectoarele(4) de apă, energie, transporturi și telecomunicații stabilește norme privind procedurile de achiziții publice menite să garanteze potențialilor furnizori și contractori șanse egale de participare la adjudecarea contractelor, însă nu conține nici o prevedere specifică care să asigure aplicarea efectivă a acesteia;

întrucât aranjamentele existente deopotrivă la nivel național și comunitar având ca scop garantarea aplicării acesteia nu sunt întotdeauna adecvate;

întrucât lipsa unor căi de atac eficiente sau caracterul inadecvat al celor existente ar putea împiedica întreprinderile comunitare să înainteze oferte; întrucât, prin urmare, statele membre trebuie să remedieze această situație;

întrucât Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de soluționare a contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și lucrări(5) se limitează la procedurile de atribuire a contractelor prevăzute în Directiva Consiliului 71/305/CEE din 26 iulie 1971 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări publice(6) modificată ultima dată de Directiva 90/531/CEE, și Directiva Consiliului 77/62/CEE din 21 decembrie 1976 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse(7) modificată ultima dată de Directiva 90/531/CEE;

întrucât deschiderea concurenței la nivel comunitar pentru achizițiile publice din sectoarele avute în vedere impune adoptarea unor dispoziții menite să pună la dispoziția contractorilor și furnizorilor proceduri de recurs corespunzătoare în caz de încălcare a legislației comunitare sau a normelor naționale de punere în aplicare a acesteia;

întrucât se impune asigurarea unui grad sporit de transparență și nediscriminare și întrucât, pentru ca acestea să aibă efecte concrete, se impune să fie disponibile căi de recurs eficiente și rapide;

întrucât trebuie să se țină cont de natura specifică a anumitor ordine judecătorești, prin autorizarea statelor membre să aleagă între diversele competențe conferite instanțelor de recurs care au efecte echivalente;

întrucât una dintre aceste opțiuni include competența de a interveni nemijlocit în procedurile de achiziții publice ale entităților contractante prin, de exemplu, suspendarea acestora sau anularea deciziilor sau a clauzelor discriminatorii din documente sau publicații;

întrucât cealaltă opțiune prevede competența de a exercita presiuni efective indirecte asupra entităților contractante cu scopul de a le determina să remedieze orice încălcare sau de a le împiedica să comită încălcări și de a preveni producerea de daune;

întrucât solicitarea de despăgubiri trebuie să fie, în toate cazurile, posibilă;

întrucât, în cazul în care se solicită despăgubiri ce reprezintă cheltuielile de elaborare a ofertei sau cheltuielile de participare la licitația pentru atribuirea unui contract, solicitantului nu trebuie să i se ceară să dovedească, pentru a-și recupera cheltuielile pe care le-a efectuat, că, în absența încălcării respective, contractul ar fi fost adjudecat în favoarea sa;

întrucât entitățile contractante care se conformează normelor de achiziție au dreptul să facă public acest lucru prin mijloacele corespunzătoare; întrucât acest lucru impune analizarea de către persoane independente a procedurilor și practicilor de achiziție aplicate de respectivele entități;

întrucât, în acest scop, este nevoie de un sistem de atestare care să dea posibilitatea publicării unei declarații privind aplicarea corectă a normelor de achiziție în anunțurile publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene;

întrucât entitățile contractante trebuie să aibă șansa de a recurge la sistemul de atestare, dacă doresc acest lucru; întrucât statele membre trebuie să le dea acestora posibilitatea de a face acest lucru; întrucât statele membre pot face acest lucru fie stabilind ele însele un astfel de sistem, fie permițând entităților contractante să recurgă la sistemul de atestare stabilit de un alt stat membru; întrucât acestea au dreptul să traseze sarcina de verificare, în cadrul sistemului de atestare, unor persoane, unor profesiuni sau personalului din diverse instituții;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...