Ministerul Justiției - MJ

Norma metodologică privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia din 31.08.2011

Modificări (...), Referințe (1), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) În Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, denumit în continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, se înscriu, pentru opozabilitate față de terți, regimul matrimonial ales de soți - comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională - precum și orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales.

(2) Alegerea regimului separației de bunuri sau a regimului comunității convenționale se face prin convenție matrimonială. Regimul matrimonial al separației de bunuri și regimul matrimonial al comunității convenționale se înscriu în baza convenției matrimoniale prin care s-a ales.

(3) Regimul matrimonial al comunității legale de bunuri se înscrie în baza actului de căsătorie pe care s-a făcut această mențiune potrivit art. 291 din Codul civil, dacă soții aleg la încheierea căsătoriei respectivul regim matrimonial.

Art. 2. -

(1) Convenția matrimonială, precum și orice act prin care se modifică, se revocă sau se anulează aceasta se înscriu în R.N.N.R.M. pentru opozabilitate față de terți. Doctrină (1)

(2) Convenția matrimonială se înscrie în R.N.N.R.M. numai după încheierea căsătoriei.

(3) Evidența actelor notariale menționate la art. 1 și la art. 2 alin. (1) se ține centralizat la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, pe suport material și electronic, ambele forme fiind identice și obligatorii.

Art. 3. -

În R.N.N.R.M. se înregistrează cel puțin următoarele mențiuni:

a) numărul și data formularului de înscriere a actului juridic sau, după caz, de interogare a R.N.N.R.M., alocate în mod automat de aplicația informatică;

b) numele și prenumele părților, anterioare și ulterioare încheierii căsătoriei, rezultate din actele de identitate ale părților și, respectiv, din actul de căsătorie comunicat R.N.N.R.M., în copie, de către autoritatea care a încheiat căsătoria;

c) codul numeric personal al părților;

d) regimul matrimonial ales: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională;

e) date privind actul de căsătorie pe baza căruia se face înscrierea regimului comunității legale de bunuri;

f) date privind actul prin care se modifică, se revocă sau se anulează convenția matrimonială.

Art. 4. -

(1) În cazul convenției matrimoniale încheiate, modificate sau revocate în timpul căsătoriei, notarul public care autentifică actul notarial supus înscrierii comunică de îndată în format electronic, în ziua îndeplinirii procedurii de autentificare a convenției matrimoniale, a actului de modificare sau, după caz, de revocare a acesteia, copia actului juridic și formularul de înscriere.

(2) Oricare dintre soți poate solicita îndeplinirea formalităților de publicitate. Cererea de înscriere poate fi adresată notarului public, camerei notarilor publici sau direct registrului.

Art. 5. -

(1) La cererea notarilor publici sau a oricărei persoane fizice sau juridice, chiar dacă aceasta nu justifică un interes, R.N.N.R.M. eliberează extrase privind datele înregistrate în cuprinsul acestuia, extrase care vor fi certificate de către emitent. Extrasul nu va cuprinde CNP-ul și adresa soților.

(2) Cererea de informații poate fi adresată notarului public, camerei notarilor publici sau direct R.N.N.R.M. Notarul public sau, după caz, camera notarilor publici are obligația de a comunica R.N.N.R.M. cererea de informații, completând în acest scop, în format electronic, formularul de interogare a R.N.N.R.M.

(3) Verificarea în R.N.N.R.M. se face pe baza formularului prevăzut de alin. (2). În soluționarea cererii de informații, R.N.N.R.M. eliberează extrasul prevăzut la art. 334 alin. (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. Extrasul, certificat de emitent, va purta semnătura operatorului și ștampila administratorului registrului.

Art. 6. -

(1) Pentru înscrierea în R.N.N.R.M. a actelor prevăzute de art. 1 și art. 2 alin. (1), precum și pentru interogarea R.N.N.R.M. se percepe taxă. Cuantumul și modalitatea de plată se stabilesc de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Taxa se percepe pe act juridic supus înregistrării.

(2) Taxa pentru interogarea R.N.N.R.M. se plătește de către notarul public sau camera notarilor publici, urmând ca acestora să le fie plătită contravaloarea taxei de către persoana care a solicitat interogarea.

(3) Sunt scutite de taxă cererile adresate R.N.N.R.M. de către autoritățile și instituțiile publice.

Art. 7. -

(1) Dacă se constată că o înscriere este eronată se va proceda la rectificarea sau anularea acesteia și, după caz, la efectuarea unei noi înscrieri, care la rubrica "Observații" va cuprinde o mențiune despre înscrierea anterioară.

(2) După efectuarea noii înscrieri se va elibera un nou extras, care va cuprinde atât noua înscriere, cât și pe cea anterioară, cu evidențierea părții din înscriere rectificată sau anulată.

(3) Rectificarea sau anularea unei înscrieri se face la cererea notarului public, a camerei notarilor publici, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, pe baza dispoziției Comisiei de experți în materie notarială. Până la soluționarea de către Comisia de experți în materie notarială a cererii de rectificare sau anulare a înscrierii eronate, aplicația va emite un mesaj de avertizare în acest sens.

(4) Taxa pentru rectificarea sau anularea unei înscrieri eronate din culpa notarului public se suportă de către acesta. Pentru rectificarea sau anularea unei înscrieri eronate din culpa administratorului R.N.N.R.M. nu se percepe taxă.

Art. 8. -

(1) Pentru a asigura evidența pe suport material a actelor juridice prevăzute de art. 1 și art. 2 alin. (1) se procedează astfel: în prima zi lucrătoare a fiecărei luni se vor tipări înregistrările lunii precedente, împreună cu procesele-verbale de deschidere și, respectiv, de închidere a R.N.N.R.M., iar responsabilul de R.N.N.R.M. sau persoana desemnată de către acesta va semna, va ștampila și va lega paginile respective. Registrele pe suport electronic vor avea aceeași structură ca și cele pe suport material.

(2) La începutul primei zile lucrătoare a fiecărui an, aplicația va reinițializa numerotarea înregistrărilor actelor și procedurilor notariale, prima înregistrare purtând numărul "1".

Art. 9. -

(1) Cererile de înscriere sau de verificare transmise prin intermediul formularelor electronice vor primi în mod automat numere succesive în ordine crescătoare și dată, cronologic. Data recepționării de către R.N.N.R.M. a cererii prin intermediul programului informatic va fi cel puțin în format an/lună/zi.

(2) După efectuarea înscrierii sau verificării, solicitantului i se eliberează un extras certificat.

(3) Orice interogare se va face numai în baza de date a R.N.N.R.M., fără a se efectua verificări la notarul public care a autentificat actul juridic.

Art. 10. -

Actele juridice menționate la art. 1 și art. 2 alin. (1), încheiate de către notarii străini sau de către alte autorități străine, vor fi înscrise doar de către administratorul R.N.N.R.M., cu consultarea prealabilă a Comisiei de experți în materie notarială.

Art. 11. -

(1) Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici stabilește, prin hotărâre, modul de administrare și verificare a R.N.N.R.M.

(2) În aplicarea prezentelor norme, Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici va elabora instrucțiuni de înscriere, interogare și verificare a R.N.N.R.M., pe care le va comunica notarilor publici, camerelor notarilor publici și personalului R.N.N.R.M. Prin instrucțiuni se vor stabili modelul R.N.N.R.M., datele care urmează să se comunice R.N.N.R.M., modelul formularelor de înscriere și verificare, modelul extrasului eliberat de R.N.N.R.M. în urma verificărilor și înscrierilor, modul de transmitere a datelor către și de către R.N.N.R.M., procedurile de administrare a datelor rezultate în urma înscrierilor și verificărilor, modalitățile de gestionare a R.N.N.R.M., precum și alte proceduri și documente necesare funcționării R.N.N.R.M. Instrucțiunile vor fi publicate și accesibile publicului pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

(3) Documentele R.N.N.R.M. sunt conservate și păstrate de administratorul R.N.N.R.M. în condițiile legii și ale nomenclatorului arhivistic aprobat de Arhivele Naționale ale României la propunerea Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

Art. 12. -

Uniunea Națională a Notarilor Publici va lua măsurile necesare pentru organizarea și funcționarea R.N.N.R.M., pentru ca acesta să fie funcțional la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
loading ...