Respectul vieții private și al demnității persoanei umane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente -
SECȚIUNEA a 3-a

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Reviste (1)

Dreptul la libera exprimare

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dreptul la viața privată

Art. 71. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Reviste (2)

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (1)

Dreptul la demnitate

Art. 72. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dreptul la propria imagine

Art. 73. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozițiile art. 75 rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

Atingeri aduse vieții private

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; Reviste (2), Doctrină (1)

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări; Reviste (1)

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia; Jurisprudență, Reviste (1)

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal; Jurisprudență

e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; Jurisprudență

f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; Jurisprudență, Reviste (2)

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite; Reviste (1)

h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; Jurisprudență, Reviste (3)

i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Limite

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune. Jurisprudență, Reviste (2)

Prezumția de consimțământ

Art. 76. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Când însuși cel la care se referă o informație sau un material le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

Prelucrarea datelor personale

Art. 77. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de legea specială.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 70. Interpretarea acestui articol trebuie făcută prin raportare la prevederile art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale și la jurisprudența Curții Europene aDrepturilor Omului. 
    În Constituție dreptul este reglementat la art. 30. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune și conținut 
    1. Noțiune. Una din trăsăturile esențiale ale unei societăți democratice este respectarea pluralismului, care implică nu numai pluralismul politic, dar și posibilitatea de a pune în circulație, prin orice mijloace, idei. 
    Importanța deosebită aacestei trăsături acondus la consacrarea prin art. 30 din Constituție, dar și în art. 10 din Convenția europeană adrepturilor omului, alibertății de exprimare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dreptul la libera exprimare este reglementat de art. 70 C. civ.., care prevede expres în primul său alineat că „orice persoană are dreptul la libera exprimare”. Prevederile sale își au fundamentul în cele ale art. 30 din Constituție, care prin alin. (1) dispune: „Libertatea de exprimare agândurilor, aopiniilor sau acredințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Libertatea de exprimare beneficiază de o poziție specială într-un stat de drept și democratic. Importanța libertății de exprimare este considerabilă: ea este fundamentul esențial al unei societăți democratice și una dintre condițiile primordiale ale progresului și împlinirii fiecăruia. În scopul unei protecții eficiente a libertății de exprimare, statul nu are doar o obligație generală negativă, de a se abține de la orice îngrădire a acesteia, dar și obligații pozitive, de acțiune. Astfel, statul trebuie să asigure libera circulație a informațiilor, să vegheze la menținerea caracterului pluralist al informației, iar informația trebuie asigurată prin toate mijloacele tehnice (B. Selejan-Guțan, Protecția europeană ..., p. 181). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dreptul la libera exprimare este reglementat de art. 70 C. civ.., care prevede expres în primul său alineat că „orice persoană are dreptul la libera exprimare”. Prevederile sale își au fundamentul în cele ale art. 30 din Constituție, care prin alin. (1) dispune: „Libertatea de exprimare agândurilor, aopiniilor sau acredințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Dreptul la propria imagine în noul C. civ.*
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Contrabalansarea a două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Referințe în cărți:
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Drept civil. Persoanele
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Executorii judecătorești. Evoluție istorică - Norme și valori contemporane
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Legislație conexă :
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
;
loading ...