Recunoașterea copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Filiația - Stabilirea filiației -
§3.
Recunoașterea copilului

Felurile recunoașterii

Art. 415. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama îl poate recunoaște pe copil. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Formele recunoașterii

Art. 416. - Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Recunoașterea de către minorul necăsătorit

Art. 417. - Reviste (2), Doctrină (5)

Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Reviste (1)

Nulitatea absolută a recunoașterii

Art. 418. - Reviste (1), Doctrină (7)

Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă; Reviste (2), Doctrină (1)

b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești; Reviste (1), Doctrină (1)

c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Nulitatea relativă a recunoașterii

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Reviste (1), Doctrină (1)

Contestarea recunoașterii de filiație

Art. 420. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (4)

(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele reprezintă ocombinare aconținutului normativ al dispozițiilor art. 48 alin. (1) - (3) și ale art. 57 alin. (1) - (3) Codul familiei., pe de oparte, prin păstrarea distincției felurilor recunoașterii (de maternitate, respectiv, de paternitate – art. 415 noul C. civ.), iar, pe de altă parte, prin stabilirea, limitativă, aformelor de recunoaștere (declarația la serviciul de stare civilă, înscrisul autentic sau testamentul – art. 416 noul C. civ.). Remarcăm prevederea din alin. (2) al art. 416 noul C. civ., care dă expresie obligației autorității publice competente (notarul public ori altă persoană învestită de stat cu autoritate publică) de atrimite, din oficiu, ocopie aînscrisului autentic prin care s-a făcut recunoașterea, serviciului de stare civilă la care afost întocmit actul de naștere al copilului (a se vedea și art. 98-103 noul C. civ.), pentru ase face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Facem precizarea că obligația mai sus menționată se desprindea și din interpretarea dispozițiilor art. 46 lit. a) și ale art. 49 teza I din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, care se refereau la înscrierea, în actele de naștere, amențiunilor privitoare la modificările intervenite în cazul stabilirii filiației prin recunoaștere (privită în sens larg, deci sub aspectul tuturor celor trei forme). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Textul oferă lămuriri cu privire la copiii a căror filiație, față de mamă sau față de tată, poate fi stabilită prin recunoaștere, înțelegând prin „recunoaștere” declarația făcută de bunăvoie de către o persoană, în oricare din formele prevăzute de art. 416 alin. (1) noul C. civ., prin care mărturisește că este mama sau, după caz, tatăl unui anumit copil. Stabilirea filiației pe această cale este posibilă atât față de copilul minor, cât și față de cel devenit major (art. 413 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   154. Recunoașterea de paternitate poate fi contestată dacă nu corespunde realității (art. 58 C. fam. - art. 420 NCC, n.n.), însă acest text legal se referă la recunoașterea extrajudiciară, ca act autonom de recunoaștere a paternității unui copil născut din afara căsătoriei, și nicidecum la așa-zisa "recunoaștere tacită" sau "acceptare" a reclamantului, care, deși avea îndoieli în legătură cu paternitatea, așa cum afirmă, nu a formulat acțiune în tăgada paternității. Aceasta, întrucât cu privire la copilul născut în timpul căsătoriei operează prezumția de paternitate [art. 52 alin. (1) C. fam.], iar soțul mamei are deschisă numai calea acțiunii în tăgăduirea paternității, iar nu și contestarea recunoașterii, aceasta fiind posibilă numai pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei [art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (1) C. fam.]. Prin urmare, nu se poate face o confuzie între neintroducerea acțiunii în tăgăduirea paternității în termenul de 6 luni de la nașterea copilului, cu o recunoaștere a acestuia, deoarece, atât timp cât paternitatea copilului nu este tăgăduită de soțul mamei, operează prezumția legală potrivit căreia copilul are ca tată pe soțul mamei de la data nașterii sale, iar împotriva acestei prezumții legale, necontrazise pe calea acțiunii în tăgăduirea paternității, instanța nu are dreptul să stabilească o altă situație. În consecință, cum recunoașterea paternității este posibilă numai pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei, tot astfel, contestarea recunoașterii paternității poate fi cerută doar pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei (C.A. Cluj, s. civ., dec. nr. 99/2007, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I, p. 611). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Maternitatea copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum și paternitatea copilului din afara căsătoriei se pot stabili fie prin recunoaștere voluntară, fie pe cale acțiunii în stabilirea maternității sau paternității, după caz. 
   2. Este considerat copil din căsătorie (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 329; T. Bodoașcă, Introducere în studiul dreptului familiei, Ed. Burg, Sibiu, 2002, p. 220; I. Deleanu, V. Mărgi­neanu, Prezumțiile în drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 221-222; I. Albu, Dreptul familiei, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975, p. 229 și urm.): a) copilul născut în timpul căsătoriei, între data încheierii căsătoriei și data desfacerii căsătoriei sau a încetării căsătoriei, fie că a fost conceput în timpul căsătoriei, fie înaintea încheierii acesteia; b) copilul conceput în timpul căsătoriei și născut după desfacerea, încetarea sau declararea nulității căsătoriei, dacă nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   154. Recunoașterea de paternitate poate fi contestată dacă nu corespunde realității (art. 58 C. fam. - art. 420 NCC, n.n.), însă acest text legal se referă la recunoașterea extrajudiciară, ca act autonom de recunoaștere a paternității unui copil născut din afara căsătoriei, și nicidecum la așa-zisa "recunoaștere tacită" sau "acceptare" a reclamantului, care, deși avea îndoieli în legătură cu paternitatea, așa cum afirmă, nu a formulat acțiune în tăgada paternității. Aceasta, întrucât cu privire la copilul născut în timpul căsătoriei operează prezumția de paternitate [art. 52 alin. (1) C. fam.], iar soțul mamei are deschisă numai calea acțiunii în tăgăduirea paternității, iar nu și contestarea recunoașterii, aceasta fiind posibilă numai pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei [art. 55, art. 56 și art. 57 alin. (1) C. fam.]. Prin urmare, nu se poate face o confuzie între neintroducerea acțiunii în tăgăduirea paternității în termenul de 6 luni de la nașterea copilului, cu o recunoaștere a acestuia, deoarece, atât timp cât paternitatea copilului nu este tăgăduită de soțul mamei, operează prezumția legală potrivit căreia copilul are ca tată pe soțul mamei de la data nașterii sale, iar împotriva acestei prezumții legale, necontrazise pe calea acțiunii în tăgăduirea paternității, instanța nu are dreptul să stabilească o altă situație. În consecință, cum recunoașterea paternității este posibilă numai pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei, tot astfel, contestarea recunoașterii paternității poate fi cerută doar pentru copilul conceput și născut în afara căsătoriei (C.A. Cluj, s. civ., dec. nr. 99/2007, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I, p. 611). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Reviste:
Considerații privind recunoașterea copilului
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Unele considerații privind instituția testamentului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiune în contestarea recunoașterii copilului de către mamă.
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Contestarea recunoașterii paternității.
Acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate
;
loading ...