Formalitățile pentru încheierea căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Încheierea căsătoriei -
SECȚIUNEA a 2-a

Formalitățile pentru încheierea căsătoriei

Comunicarea stării de sănătate

Art. 278. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că și-au comunicat reciproc starea sănătății lor. Dispozițiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile. Reviste (1)

Locul încheierii căsătoriei

Art. 279. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă, la sediul primăriei. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu obligativitatea înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți, în vederea publicării. Reviste (1), Doctrină (1)

Declarația de căsătorie

Art. 280. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Cei care vor să se căsătorească vor face personal declarația de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazurile prevăzute de lege, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului primăriei.

(3) Atunci când viitorul soț este minor, părinții sau, după caz, tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează încheierea căsătoriei. Dispozițiile art. 272 alin. (5) rămân aplicabile.

(4) Dacă unul dintre viitorii soți, părinții sau tutorele nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declarația la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința, care o transmite, în termen de 48 de ore, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Doctrină (1)

Conținutul declarației de căsătorie

Art. 281. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Odată cu declarația de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Alegerea numelui de familie

Art. 282. - Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Publicitatea declarației de căsătorie

Art. 283. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu: data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și, după caz, încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării.

(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei. Doctrină (2)

(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). Doctrină (1)

Reînnoirea declarației de căsătorie

Art. 284. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afișării declarației de căsătorie sau dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, trebuie să se facă o nouă declarație de căsătorie și să se dispună publicarea acesteia.

Opoziția la căsătorie

Art. 285. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Refuzul celebrării căsătoriei

Art. 286. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (5)

Ofițerul de stare civilă refuză să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a opozițiilor primite sau a informațiilor pe care le deține, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii, constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Celebrarea căsătoriei

Art. 287. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Viitorii soți sunt obligați să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-și da consimțământul la căsătorie în mod public, în prezența a 2 martori, în fața ofițerului de stare civilă. Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofițerul de stare civilă poate celebra căsătoria și în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea celorlalte condiții menționate la alin. (1). Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Persoanele care aparțin minorităților naționale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiția ca ofițerul de stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă.

Martorii la căsătorie

Art. 288. - Legislație conexă (1), Doctrină (3)

(1) Martorii atestă faptul că soții și-au exprimat consimțământul potrivit art. 287. Doctrină (1)

(2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum și cei care din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să ateste faptele prevăzute la alin. (1).

(3) Martorii pot fi și rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți. Doctrină (1)

Momentul încheierii căsătoriei

Art. 289. - Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Condiția comunicării stării de sănătate aviitorilor soți (preluată identic din conținutul art. 10 Codul familiei.) este încadrată în sfera condițiilor de formă pentru încheierea căsătoriei și ar trebui privită, în fapt, drept oformalitate premergătoare încheierii acesteia. În reglementarea din Codul familiei nu se reținea delimitarea expresă, în secțiuni diferite, acondițiilor de fond de cele de formă, aceste condiții fiind analizate împreună în art. 3-18 din Capitolul I. Încheierea căsătoriei (Titlul I). Rămân aplicabile prevederile legale care opresc căsătoria celor care suferă de anumite boli. Pe cale de consecință, ascunderea stării de sănătate de către unul dintre viitorii soți poate constitui un motiv de nulitate relativă acăsătoriei [vicierea consimțământului prin dol – ase vedea și art. 298 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dată fiind relevanța socială ainstituției căsătoriei – dincolo de semnificația sa privată, pentru fiecare persoană în parte – actul juridic al căsătoriei este unul solemn, încheiat în fața ofițerului de stare civilă, cu respectarea unui „protocol” specific, reglementat prin art. 278-289 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Rațiune. Legiuitorul impune viitorilor soți să-și comunice reciproc starea lor de sănătate urmărind asigurarea caracterului liber al consimțământului la căsătorie. Obligația este personală și are menirea de a „califica” manifestarea de voință în vederea căsătoriei, astfel încât consimțământul exprimat să fie în cunoștință de cauză în ce privește conținutul particular al îndatoririi de sprijin moral și material, precum și riscurile la care pot fi expuși, soții sau descendenții lor, din cauza eventualelor maladii de care suferă unul sau altul dintre ei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Dată fiind relevanța socială a instituției căsătoriei – dincolo de semnificația sa privată, pentru fiecare persoană în parte – actul juridic al căsătoriei este unul solemn, încheiat în fața ofițerului de stare civilă, cu respectarea unui „protocol” specific, reglementat prin art. 278-289 C. civ.. 
    Propriu-zis, procedura de încheiere a căsătoriei are loc în două etape: prima, preparatorie, în cursul căreia sunt îndeplinite o serie de formalități prin care se urmărește verificare condițiilor de fond ale proiectatei căsătorii, astfel încât riscul desființării căsătoriei încheiate pentru vicii de fond să fie menținut în limite rezonabile; cea de-a doua, stabilește ritualul celebrării căsătoriei, ca moment de referință al încheierii căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   80. Comunicarea stării de sănătate. Condiții. Obligația viitorilor soți de a-și comunica reciproc starea de sănătate constituie o condiție de formă a încheierii căsătoriei. Scopul acestei cerințe este dublu: în pri­mul rând, de ordin medical - legea oprește căsătoria celor care su­feră de anumite boli (persoana care se află pe teritoriul român are obligația să se supună măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, dispuse de unitățile sanitare, iar conform art. 276 NCC, alienatul și debilul mintal nu se poate căsători) și în al doilea rând, fiecare dintre viitorii soți trebuie să cunoască starea sănătății celuilalt pentru a putea aprecia liber dacă dorește sau nu încheierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Este posibilă încheierea unei căsătorii pe teritoriul României de către viitori soți cetățeni străini cu aceeași cetățenie sau de cetățenii străine diferite?
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Scurte considerații privind legea aplicabilă divorțului în dreptul internațional privat român. Analiza Regulamentului (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp
Retragerea demisiei de către angajat. Continuarea activității după expirarea termenului de preaviz // Withdrawal of resignation by the employee. Continuation of activity after expiration of the notice period
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Despre condițiile și efectele încheierii actelor juridice civile prin procedeul reprezentării, în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Referințe în cărți:
Dreptul familiei
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
loading ...