Dreptul la informare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Despre regimul matrimonial în general -
Dreptul la informare

Art. 318. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Fiecare soț poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile și datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanței de tutelă. Doctrină (1)

(2) Instanța poate să îl oblige pe soțul celui care a sesizat-o sau pe orice terț să furnizeze informațiile cerute și să depună probele necesare în acest sens.

(3) Terții pot să refuze furnizarea informațiilor cerute atunci când, potrivit legii, refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional.

(4) Atunci când informațiile solicitate de un soț pot fi obținute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt soț, refuzul acestuia de a le solicita naște prezumția relativă că susținerile soțului reclamant sunt adevărate. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementând independența patrimonială a soților, noul Cod civil statuează, ca regulă, atâta vreme cât prin lege nu se prevede altfel, că fiecare dintre soți poate încheia orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane, poate face singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea, chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, în lipsa unei dispoziții contrare prin hotărâre judecătorească executorie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dreptul la informare. Cu toată autonomia profesională și patrimonială, la cerere, soțul este dator să-și informeze partenerul conjugal cu privire la bunurile, veniturile și datoriile sale; în caz de refuz nejustificat, asemenea informații pot fi obținute cu sprijinul instanței (art. 318 C. civ..). De pildă, oricare dintre soți poate solicita celuilalt să-i dezvăluie existența și cuantumul depozitelor bancare al căror titular este acesta din urmă; instituția bancară nu va divulga asemenea date soțului netitular de cont – este oprită de obligația de păstrare asecretului profesional – afară de cazul în care acesta face dovada că aintrodus în instanță ocerere de împărțire abunurilor comune, sau la solicitarea instanței319. 
    319 O.U.G. nr. 99/2006, republicată, art. 113 alin. (2) lit. d).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Strâns legat de autonomia patrimonială asoților este și dreptul la informare, astfel cum acesta este reglementat de art. 318 C. civ.., conform căruia: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dreptul la informare. Dreptul la informare, consacrat de dispozițiile art. 318, având ca sursă de inspirație art. 170 din Codul civil elvețian, constituite reversul independenței patrimoniale a soților. Exercitarea libertății individuale a fiecăruia dintre soți este astfel adaptată statutului de persoană căsătorită, în interesul armoniei conjugale. Utilitatea practică a dispozițiilor art. 318 este incontestabilă. Dat fiind caracterul general al reglementării analizate, ea ar putea fi invocată de soțul interesat în nenumărate situații concrete (spre exemplu, pentru a obține de la celălalt informații vizând existența și cuantumul unor depozite bancare al căror titular este acesta din urmă). Refuzul abuziv al unuia dintre soți de a furniza celuilalt aceste informații poate fi cenzurat de instanța de tutelă, astfel încât soțul pârât sau terțul deținător al informațiilor poate fi obligat să le prezinte. Textul soluționează și problema specială care se poate ivi în cazul în care se constată că terțul refuză să furnizeze informațiile solicitate, opunând secretul profesional, astfel încât, practic, informațiile nu pot fi obținute decât la solicitarea soțului pârât. În acest caz, se instituie prezumția relativă potrivit căreia susținerile soțului reclamant sunt adevărate. Având în vedere finalitatea edictării dispozițiilor art. 318, apreciem că acțiunea unuia dintre soți, întemeiată pe aceste prevederi, poate fi admisă numai dacă soțul reclamant justifică un interes legitim și nu acționează doar din spirit de șicană (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 160).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Terțul are posibilitatea de a refuza furnizarea informațiilor cerute atunci când, potrivit legii, refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional. În această situație, întrucât informațiile solicitate de un soț pot fi obținute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt soț (cum ar fi, spre exemplu, informații legate de operațiunile bancare efectuate de un soț în legătură cu conturile personale), terțul deținător al in­for­­mațiilor solicitate opunând secretul profesional, refuzul soțului de a le fur­niza instituie prezumția că susținerile soțului reclamant sunt ade­vărate. Prezumția are caracter relativ, în sensul că poate fi răs­­turnată prin proba contrară, care revine soțului care a refuzat furni­zarea infor­mațiilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Reviste:
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Instanța competentă să ia măsuri cu privire la relațiile de familie în lumina reglementărilor noului Cod civil și ale noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
loading ...