Art 350 Dispoziții testamentare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regimul comunității legale - Dispoziții testamentare -
Art. 350.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 350 noul C. civ. reglementează, pentru prima oară, dreptul fiecărui soț de adispune, prin dispoziții testamentare, de partea ce is-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri. Este oconsacrare normativă firească, de vreme ce este bine știut că testamentul va produce efecte numai de la data decesului testatorului, atunci când încetează comunitatea de bunuri (a se vedea și definiția din art. 1034 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Legea, prin art. 345-350 C. civ.., instituie un mecanism mixt de gestiune a bunurilor comune. Potrivit art. 345 C. civ.., „(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților. (2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune”. Conform art. 346 alin. (1) C. civ.., „Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunuri comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți”, iar art. 350 C. civ.. stabilește: „Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Gestiunea exclusivă. Prin art. 350 noul C. civ. se instituie mecanismul gestiunii exclusive în ceea ce privește dispozițiile testamentare. În virtutea caracterului eminamente personal al actului săvârșit, respectiv legatul, înseamnă că actele supuse acestui mecanism nu pot fi îndeplinite decât de unul dintre soți. Soluția se justifică și din perspectiva efectului mortis causa al actului, care presupune că acesta produce efecte la decesul soțului dispunător, când încetează și comunitatea de bunuri [potrivit art. 259 alin. (5) noul C. civ., căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească amorții unuia dintre soți, iar conform art. 319 alin. (1) noul C. civ., una din ipotezele de încetare aregimului matrimonial este aceea aîncetării căsătoriei]. Chiar și în lipsa unei reglementări exprese în acest sens, sub imperiul reglementării anterioare s-a admis în doctrină că „un soț poate dispune de partea sa din bunurile comune prin testament, deoarece acesta produce efecte la decesul testatorului, când încetează comunitatea de bunuri (I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 64).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Norma este o aplicație a mecanismului gestiunii exclusive, conform căruia anumite acte juridice pot fi încheiate numai de unul dintre soți, nu și de celălalt. Așadar, un soț poate dispune liber prin testament de partea sa din bunurile comune, testamentul producând efecte numai la moartea soțului testator, moment la care comunitatea de bunuri încetează. 
    Dispozițiile acestui articol sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a noului Cod civil (1 octombrie 2011), dacă actul sau faptul juridic cu privire la un bun comun a intervenit după această dată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Este consacrat dreptul fiecărui soț de a dispune prin testament de partea din bunurile comune care i-ar reveni în situația încetării căsătoriei. Norma este o aplicație a mecanismului gestiunii exclusive, conform căruia anumite acte juridice pot fi încheiate numai de unul dintre soți, nu și de celălalt. Așadar, un soț poate dispune liber prin testament de partea sa din bunurile comune, testamentul producând efecte numai la moartea soțului testator, moment la care comunitatea de bunuri încetează. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 340 Bunurile proprii
Art 341 Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art 342 Regimul juridic al bunurilor proprii
Art 343 Dovada bunurilor soților
Art 344 Formalitățile de publicitate
Art 345 Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art 346 Actele de înstrăinare și de grevare
Art 347 Nulitatea relativă
Art 348 Aportul de bunuri comune
Art 349 Regimul aporturilor
Art 350 Dispoziții testamentare
Art 351 Datoriile comune ale soților
Art 352 Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art 353 Urmărirea bunurilor comune
Art 354 Urmărirea veniturilor din profesie
Art 355 Lichidarea regimului comunității
Art 356 Efectele încetării regimului comunității
Art 357 Lichidarea comunității. Partajul
Art 358 Partajul în timpul regimului comunității
Art 359 Convențiile contrare regimului comunității legale
Art 360 Regimul bunurilor
Reviste:
Unele considerații privind instituția testamentului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...