Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Dispoziții generale -
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, pactele și celelalte tratate la care România este parte. Reviste (1)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții mai favorabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Aceste prevederi reprezintă oreluare anormelor constituționale regăsite în art. 20 din Legea fundamentală care reglementează aplicarea directă și cu prioritate anormelor din tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte. Prin urmare, acolo unde judecătorul de drept comun va constata că norma internă este contrazisă de cea cuprinsă în pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte sau de jurisprudența CEDO, va înlătura de la aplicare norma internă, dând efect prioritar prevederii internaționale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dreptul intern și tratatele internaționale privind drepturile omului. În principiu, tratatele internaționale ratificate de România nu cuprind dispoziții speciale de aplicabilitate în dreptul intern român. Cu toate acestea, în materia drepturilor fundamentale ale omului, „Convenția europeană are caracter normativ, constrângător pentru statele contractante, prevăzută cu un mecanism jurisdicțional eficient de asigurare aangajamentului statelor, în sensul respectării dispozițiilor sale” (a se vedea C. Bîrsan, Convenția, p. 5). Recent, jurisprudența CEDO asubliniat că, deși „statele contractante nu au obligația formală de aîncorpora Convenția și protocoalele adiționale în ordinea internă de drept, din principiul subsidiarității rezultă că jurisdicțiile naționale au îndatorirea ca, în măsura posibilului, să interpreteze și să aplice înseși normele lor de drept intern în conformitate cu dispozițiile Convenției” (a se vedea C. Bîrsan, Convenția, p. 59). În ordinea juridică internă aRomâniei, dispozițiile Convenției europene au forță constituțională și supralegislativă [art. 11 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Constituția revizuită], proprie, de altfel, tuturor actelor internaționale la care România este parte, fie ele universale sau regionale europene, specializate, multilaterale sau bilaterale. În sensul arătat (supra la pct. 1 din Comentariul la art. 1 noul C. civ.), dispozițiile Convenției europene sunt izvoare de drept. Ca urmare, în spiritul acestor idei generale, consacrate constituțional în dreptul intern român, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor, cuprinse în noul Cod civil, vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu actele internaționale prin care sunt protejate drepturile omului – art. 4 alin. (1) noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru determinarea drepturilor personalității și aconținutului lor va trebui să se țină seama și de prevederile constituționale, Declarația Universală aDrepturilor Omului, pactele și celelalte tratate la care România este parte, așa cum, printr-o trimitere generală la reglementarea drepturilor și libertăților persoanelor, prevede art. 4 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Drepturile omului sunt acele libertăți, imunități și beneficii stabilite în conformitate cu valorile contemporane, pe care orice ființă umană este îndreptățită să le pretindă de la societatea în care trăiește (L. Lenkin, The Age of Rights, Columbia University Press, New York, 1990, p. 38). Drepturile omului pot fi definite ca prerogative guvernate de reguli pe care o persoană le deține în relațiile cu particularii și cu statul (J.Fr. Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 2). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Izvoarele dreptului civil
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Reviste:
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Rolul dreptului internațional privat în noua ordine juridică europeană
Receptarea și aplicarea în dreptul intern a Convențiilor maritime internaționale
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...