Corecțiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achizițiile | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
Corecțiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achizițiile Modificări (1)

1. Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislația națională privind achizițiile publice pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Nr. crt. Abaterea constatată Descrierea abaterii constatate Corecție/Reducere
1.1. Nerespectarea procedurilor de publicitate Contractul a fost atribuit fără respectarea cerințelor privind publicitatea, reglementate prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, cu excepția cazurilor menționate la pct.1.2 Această abatere constituie o încălcare flagrantă a uneia dintre condițiile de finanțare din fonduri europene. 100% din valoarea contractului în cauză
1.2. Nerespectarea procedurilor de publicitate, dar, totuși, a existat un anumit grad de publicitate Contractul a fost atribuit fără respectarea cerințelor privind publicitatea, reglementate prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, însă a existat, totuși, o publicitate care a permis operatorilor economici aflați pe teritoriul altui stat să aibă acces la procedura de achiziție în cauză. 25% din valoarea contractului în cauză
1.3. Atribuirea de contracte de achiziție (acte adiționale) pentru lucrări, servicii sau bunuri suplimentare atribuite fără aplicarea unei proceduri competitive, fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și comunitară, inclusiv în absența unei urgențe extreme determinate de apariția unor evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzutei) Contractul inițial a fost atribuit cu respectarea legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiționale), care au fost atribuite fără respectarea legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice, în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor (inclusiv condiția de extremă urgență determinată de evenimente imprevizibile sau condiția existenței unor circumstanțe neprevăzute care să necesite lucrări, servicii sau bunuri suplimentare) care permit recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare. a) 100% din valoarea totală a contractelor suplimentare (actelor adiționale) în cauză, în cazul în care valoarea totală a contractelor suplimentare (actelor adiționale) depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice;
b) rata corecției/reducerii prevăzute la lit. a) poate fi diminuată - cu respectarea principiului proporționalității - până la
25% din valoarea cumulată a contractelor suplimentare (actelor adiționale), în cazul în care valoarea totală a contractelor suplimentare (actelor adiționale) atribuite fără respectarea legislației naționale privind achizițiile publice nu depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice.
1.4. Achiziția unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care datorită unor circumstanțe neprevăzute au devenit necesare, cu depășirea procentului din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publicei) Contractul inițial a fost atribuit cu respectarea legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiționale), a căror valoare cumulată depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, iar lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu constituie activități distincte în sensul reglementărilor europene (directive). Contractul inițial a fost atribuit cu respectarea legislației privind achizițiile publice, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiționale), iar lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale constituie activități distincte în sensul reglementărilor europene (directive). În cazul în care valoarea cumulată a contractelor suplimentare (actelor adiționale) depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația privind achizițiile publice, se aplică prevederile pct.1.1. În cazul în care valoarea cumulată a contractelor suplimentare (actelor adiționale) nu depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația privind achizițiile publice, se aplică prevederile pct. 2.1. 100% din valoarea cumulată care depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice.
100% din valoarea cumulată a contractelor suplimentare (actelor adiționale) în cauză
25% din valoarea cumulată a contractelor suplimentare (actelor adiționale) în cauză
1.5. Nedeclararea tuturor criteriilor de calificare și selecție și a factorilor de evaluare în documentația de atribuire sau în anunțul de participare Contractul a fost atribuit cu respectarea cerințelor privind publicitatea, reglementate de legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, dar în documentația de atribuire sau în anunțul de participare nu au fost expuse toate criteriile de calificare și selecție și/sau factorii de evaluare ori aceștia nu au fost suficient descriși. 25% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 10% sau la 5%, în funcție de gravitate.
1.6. Aplicarea de criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale Contractul a fost atribuit prin aplicarea de criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale (de exemplu: folosirea unui criteriu de calificare și selecție ca factor de evaluare a ofertelor, utilizarea unui factor de evaluare în neconcordanță cu factorii de evaluare stabiliți de autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anunțul de participare, aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a factorilor de evaluare, nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire). 25% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 10% sau la 5%, în funcție de gravitate.
1.7. Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali Cazurile în care anumiți potențiali ofertanți au fost împiedicați să participe la o procedură de atribuire din cauza unor criterii restrictive stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire (de exemplu, obligația de a avea deja o reprezentanță în țară sau în regiune ori stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator sau cerințe privind deținerea de experiență în regiune) 25% din valoarea contractului în cauză. (O reducere/corecție financiară în proporție de 100% din valoarea contractului poate fi aplicată în cele mai grave cazuri, unde există o intenție de a exclude în mod deliberat anumiți ofertanți.)
1.8. Definirea insuficientă sau discriminatorie a obiectului contractului Descrierea obiectului contractului din documentația de atribuire sau din anunțul de participare este discriminatorie ori insuficientă pentru a permite ofertanților să identifice obiectul contractului sau autorităților contractante să atribuie contractul. 25% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 10% sau la 5%, în funcție de gravitate.
1.9. Negocierea în timpul procedurii de atribuire Contractul a fost atribuit prin licitație deschisă sau restrânsă, dar autoritatea contractantă a negociat cu ofertanții pe parcursul procedurii de atribuire; fac excepție discuțiile/solicitările care au ca scop numai clarificarea sau completarea conținutului ofertelor ori precizarea obligațiilor autorității contractante. 25% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 10% sau la 5%, în funcție de gravitate.
1.10. Reducerea obiectului contractului fără reducerea proporțională a valorii contractului i) Contractul a fost atribuit cu respectarea legislației naționale și comunitare privind achizițiilor publice, însă a fost urmat de reducerea obiectului contractului, fără reducerea proporțională a valorii contractului (această reducere/corecție se aplică chiar și în cazul în care suma scăzută este utilizată pentru realizarea altor lucrări). Suma corespunzătoare reducerii obiectului contractului plus 25% din valoarea finală a obiectului contractului (rata reducerii/corecției de 25% poate fi diminuată în cazuri justificate)
1.11. Reducerea obiectului contractului cu reducerea proporțională a valorii contractului i) Contractul a fost atribuit cu respectarea legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice, însă a fost urmat de reducerea obiectului contractului, cu reducerea proporțională a valorii contractului (această reducere/corecție se aplică chiar și în cazul în care suma scăzută este utilizată pentru realizarea altor lucrări suplimentare/adiționale fără respectarea dispozițiilor legale). 25% din valoarea finală a obiectului contractului (rata reducerii/corecției de
25% poate fi diminuată în cazuri justificate)
1.12. Aplicarea necorespunzătoare a unor elemente auxiliare procedurii de atribuire Contractul a fost atribuit cu respectarea legislației privind achizițiile publice, însă nu au fost respectate unele obligații auxiliare, cum ar fi publicarea anunțului de atribuire a contractului. Dacă acest tip de neregulă este doar de natură formală, fără un potențial impact financiar, nu se va aplica nicio reducere/corecție financiară. 2%, 5% sau 10% din valoarea contractului, în funcție de gravitatea neregulii și caracterul repetitiv al acesteia

2. Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit de legislația națională privind achizițiile publice pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*) Jurisprudență

Nr. crt. Abaterea constatată Descrierea abaterii constatate Corecție/Reducere
2.1. Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență ii) Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive, nerespectându-se principiul transparenței. 25% din valoarea contractului în cauză
2.2. Contracte de achiziții (acte adiționale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiție adecvată, în absența unei urgențe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute i) Contractul inițial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziție, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiționale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiții adecvate, în absența unei urgențe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute care să le justifice. 25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive
2.3. Aplicarea unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali Aplicarea unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiți ofertanți potențiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricțiilor stabilite în documentația de atribuire (de exemplu, obligația de a avea deja o reprezentanță în țară sau în regiune ori stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 5%, în funcție de gravitate.
2.4. Încălcarea principiului tratamentului egal Contractele au fost atribuite cu respectarea cerințelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu, în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanți cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferențial unuia dintre ofertanții invitați la negociere). 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/corecției poate fi diminuată la 5%, în funcție de gravitate.
Modificări (1)

i) În vederea determinării valorii optime a corecției financiare care trebuie aplicată pentru nerespectarea reglementărilor naționale privind achizițiile publice, gradul de flexibilitate este redus și nu se poate aplica decât în cazul în care prin modificările contractelor, operate după atribuirea lor, (1) autoritatea contractantă nu a modificat în mod substanțial datele cuprinse în invitația la participare și în caietul de sarcini, prin modificările aduse prin contractele suplimentare (actele adiționale), (2) dacă modificările ar fi fost incluse în invitația de participare sau în caietul de sarcini, nu ar fi avut un impact substanțial asupra ofertelor primite. Elementele esențiale privind atribuirea contractului se referă în special la valoarea contractului, natura activităților, termenul de execuție, condițiile de plată și materialele utilizate. Este întotdeauna necesară o analiză caz cu caz.

ii) Conceptul de "grad de publicitate adecvat" trebuie interpretat astfel:

a) Principiul egalității de tratament și cel al nediscriminării impun o obligație de transparență care constă în garantarea, în favoarea oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiții adecvate de competiție. Obligația de transparență presupune că un potențial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informații relevante privind o procedură de achiziții înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potențial ofertant dorește, să își poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă.

b) În unele cazuri, datorită unor circumstanțe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziții poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii și prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar și din acest motiv nu se aplică corecții financiare.

Este de competența autorității contractante să determine dacă o procedură de achiziție prezintă sau nu un interes potențial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorității contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanțelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziție, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea și structura pieței, practicile comerciale etc.), precum și zona geografică în care este organizată procedura de achiziție.

*) Prevederile pct. 2 se aplică și beneficiarilor privați de fonduri europene care au obligația respectării unor ghiduri/instrucțiuni privind achizițiile, în situația în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanțare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...