Protecția salariaților prin servicii medicale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea și securitatea în muncă -
CAPITOLUL III
Protecția salariaților prin servicii medicale

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Angajatorii au obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii.

Art. 187. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociație patronală. Jurisprudență

(2) Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în funcție de numărul de salariați ai angajatorului, potrivit legii.

Art. 188. - Comentarii expert (1)

(1) Medicul de medicină a muncii este un salariat, atestat în profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de muncă încheiat cu un angajator sau cu o asociație patronală.

(2) Medicul de medicină a muncii este independent în exercitarea profesiei sale.

Art. 189. - Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Sarcinile principale ale medicului de medicină a muncii constau în:

a) prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

b) supravegherea efectivă a condițiilor de igienă și sănătate în muncă;

c) asigurarea controlului medical al salariaților atât la angajarea în muncă, cât și pe durata executării contractului individual de muncă. Reviste (2)

(2) În vederea realizării sarcinilor ce îi revin medicul de medicină a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariați, determinată de starea de sănătate a acestora. Jurisprudență

(3) Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate și sănătate în muncă. Reviste (1)

Art. 190. - Comentarii expert (1)

(1) Medicul de medicină a muncii stabilește în fiecare an un program de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă pentru fiecare angajator.

(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator și sunt supuse avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă.

Art. 191. - Reviste (2), Comentarii expert (1)

Prin lege specială vor fi reglementate atribuțiile specifice, modul de organizare a activității, organismele de control, precum și statutul profesional specific al medicilor de medicină a muncii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Accesul la medicina muncii - Costel Gilca
Parte componentă a sănătății și securității în muncă, serviciul medical de medicina muncii are pe de o parte un rol preventiv, pe de altă parte un rol de evaluare a capacității fizice și psihice a salariatului/viitorului salariat de a ocupa un anumit loc de muncă, ce are parametrii definiți de angajator.
Așadar, sănătatea și securitatea în muncă nu vizează numai componenta organizatorică privind amenajarea locului de muncă astfel încât să se evite, pe cât posibil, orice accident de muncă sau bolile profesionale, ci are și o componentă medicală.
[ Mai mult... ]

Atribuțiile medicului de medicina muncii - Costel Gilca
Atribuțiile medicului de medicina muncii sunt reglementate în mod detaliat în Capitolul I, secțiunea III intitulată „Atribuții specifice medicului de medicină a muncii” din Legea nr. 418/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Față de această dublare a normelor legislative, apreciem că se impune eliminarea tuturor dispozițiile din Codul muncii care dublează normele din Legea nr. 418/2004, cu modificările și completările ulterioare.
[ Mai mult... ]

Organizarea medicinei muncii - Costel Gilca
După cum precizam în comentariul de la articolul anterior, angajatorul este cel care organizează activitatea de medicina muncii.
Legea permite fie organizarea de către angajator a unui serviciu autonom, fie în măsura în care angajatorul dorește, încheierea unui contract cu un serviciu asigurat de o asociație patronală.
[ Mai mult... ]

Programe pentru îmbunătățirea mediului de muncă - Costel Gilca
Acest articol reglementează obligația medicului de medicina muncii de a stabili în fiecare an un program de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă pentru fiecare angajator.
Ca tehnică legislativă este de criticat faptul că dispoziții cu privire la activitatea medicului de medicina muncii sunt disparate. Astfel, pentru a stabili cu precizie care sunt atribuțiile medicului de medicina muncii trebuie comparate două acte normative cu aceeași putere.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Obligațiile angajatorilor. Codul muncii stabilește obligația generală a angajatorilor de a asigura securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. Angajatorul răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă. Obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea în muncă se naște ex lege, de la data încheierii contractului individual de muncă293. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Reviste:
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
încetare raport serviciu pentru imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice deținute. Organul competent să emită actul medical care stă la baza emiterii deciziei de încetare a raportului de serviciu
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretare și aplicare a prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiții speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, însă aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant
Propuneri de modificare la Codul Muncii: Pauză de masă de 60 de minute, în spații adecvate
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
loading ...