Banca Europeană de Investiții - BEI

Acordul (Proiect de modernizare a metroului București/C) între România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex din 09.06.1999 *)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 26 august 1999.

În vigoare de la 26 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Luxembourg, 8 iunie 1999

București, 9 iunie 1999

Prezentul acord este încheiat între: România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, România, prin domnul Ionuț Mircea Costea, secretar general adjunct, denumită în continuare Împrumutatul, ca primă parte, Banca Europeană de Investiții, având sediul în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Alessandro Morbilli, director general, și domnul Guido Bruch, șef departament, denumită în continuare Banca, ca a doua parte, și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, având sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, România, reprezentată prin domnul Gheorghe Udriște, director general, denumită în continuare Metrorex, ca a treia parte.

Având în vedere că:

1. Comunitatea Europeană și Împrumutatul au încheiat la 1 februarie 1993 Acordul european de asociere între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și România, pe de altă parte, denumit în continuare Acord european de asociere;

2. în cadrul Acordului european de asociere și în conformitate cu Decizia Consiliului Europei nr. 97/256/CE din 14 aprilie 1997 Consiliul guvernatorilor Băncii a autorizat în data de 9 iunie 1997 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiții pe teritoriul României;

3. un acord-cadru privind cooperarea financiară a fost semnat de Bancă și Împrumutat la 3 octombrie 1994 și prevederile acestuia se aplică prezentului acord;

4. Împrumutatul a propus inițierea unui proiect (în cele ce urmează denumit Proiectul, care se va realiza de către Metrorex, cuprinzând achiziționarea de material rulant nou și extinderea rețelei metroului din București, așa cum este expus mai detaliat în descrierea tehnică prezentată în anexa A la prezentul acord (denumită în continuare Descrierea tehnică);

5. costul total estimat al Proiectului este de 207.700.000 EUR (două sute șapte milioane șapte sute mii euro), inclusiv rezerve și dobânda în perioada construcției;

6. costul Proiectului urmează să se finanțeze astfel:

- fonduri bugetare și alte finanțări 107.700.000 EUR
- pentru a completa finanțarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu 100.000.000 EUR
TOTAL: 207.700.000 EUR

7. conform art. 9 din acordul-cadru, Împrumutatul se angajează ca, în conformitate cu legislația sa națională, pe durata împrumutului acordat, să disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobânzilor, a comisioanelor și a altor obligații de plată și rambursarea ratelor de capital;

8. conform art. 8 din acordul-cadru, Împrumutatul se angajează să excepteze de la impozitare toate plățile de capital, dobânda și alte sume datorate în cadrul prezentului acord și să plătească toate aceste sume brutto, fără deducerea impozitului la sursă;

9. prin acordul de împrumut datat 18/20 decembrie 1996 Banca a acordat Împrumutatului un credit inițial în sumă echivalentă cu 20.000.000 EUR (douăzeci milioane euro) și prin acordul de împrumut datat 25/27 martie 1997 Banca a acordat Împrumutatului un al doilea credit în sumă echivalentă cu 20.000.000 EUR (douăzeci milioane euro);

10. Banca, apreciind că finanțarea Proiectului corespunde obiectului său de activitate și având în vedere aspectele menționate anterior, a hotărât să dea curs cererii Împrumutatului și Metrorex, acordând Împrumutatului un credit final în sumă echivalentă cu 60.000.000 EUR (șaizeci milioane euro), care urmează să fie folosit pentru finanțarea exclusivă a Proiectului;

11. domnul Ionuț Mircea Costea este pe deplin autorizat, conform celor menționate în Documentul I, să semneze acest acord în numele Împrumutatului și că domnul Gheorghe Udriște este pe deplin autorizat, conform celor menționate în Documentul II, să semneze acest acord în numele Metrorex;

12. euro este moneda comună a statelor membre ale Uniunii Europene participante la etapa a III-a a Uniunii Economice și Monetare Europene (UEM);

13. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 și Regulamentul Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro;

14. referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe și documente constituie referiri la articolele din acesta și, la preambulul, anexele și documentele atașate la prezentul acord,

se convine prin prezentul acord, după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Trageri

1.01. Suma creditului

Prin prezentul acord Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit (denumit în cele ce urmează credit), în sumă echivalentă cu 60.000.000 EUR (șaizeci milioane euro), în unicul scop de a finanța parțial Proiectul, așa cum este descris în Descrierea tehnică.

1.02. Proceduri de tragere

A. Creditul va fi tras în cel mult 20 de tranșe (așa cum se menționează în prezentul acord și fiecare se numește tranșă), care vor fi fiecare în valoare echivalentă cu cel puțin 2 milioane euro (cu excepția ultimei trageri) și fiecare nu va depăși echivalentul a 15 milioane euro.

B. Tragerea fiecărei tranșe va fi condiționată de primirea de către Bancă a unei cereri scrise (denumită în continuare cerere) de la Împrumutat, prin Metrorex, în care să se specifice:

a) suma tranșei;

b) moneda în care Împrumutatul, prin Metrorex, preferă ca tranșa să fie trasă și care să fie moneda la care se face referire în art. 1.03;

c) rata dobânzii aplicabile, comunicată anterior de Bancă, dacă este cazul;

d) data preferată pentru tragere, înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.

Nici o cerere nu va putea fi efectuată mai târziu de 31 mai 2004. Sub rezerva prevederilor art. 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilă.

C. Dacă cererea va fi întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02 A și sub rezerva prevederilor art. 1.04 și 1.07, într-un interval cuprins între 10 și 15 zile înainte de data plății, Banca va remite Împrumutatului prin Metrorex un aviz (denumit în continuare aviz de tragere) care: (i) va confirma suma și moneda tranșei specificate în cerere; (ii) va specifica rata dobânzii, determinată în conformitate cu prevederile art. 3.01 A; și (iii) va preciza data tragerii tranșei.

În cazul în care rata dobânzii specificată în avizul de tragere depășește rata respectivă indicată anterior de Bancă sau în cazul în care moneda ori suma tranșei nu este în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin Metrorex, poate ca în decurs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere să revoce cererea prin notificare către Bancă și, în consecință, cererea și avizul de tragere nu își vor mai produce efectul.

D. Tragerea va fi făcută în acel cont bancar, în numele și în contul Împrumutatului sau al Metrorex, pe care Împrumutatul, prin Metrorex, îl va notifica Băncii cu cel puțin 8 zile înainte de data tragerii.

1.03. Moneda tragerii

Sub rezerva existenței de disponibilități, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în moneda pentru care Împrumutatul, prin Metrorex, și-a exprimat preferința. Fiecare monedă a tragerii va fi euro, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii care nu participă la a treia etapă a UEM sau orice altă monedă frecvent tranzacționată pe principalele piețe valutare.

Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte monede decât euro Banca va aplica cursul de schimb de referință, calculat și publicat de Banca Centrală Europeană cu sediul la Frankfurt, iar în lipsa acestuia, cursul de schimb predominant de pe orice altă piață aleasă de Bancă, la o dată cuprinsă în intervalul de 15 zile înainte de data tragerii, după cum va hotărî Banca.

1.04. Condiții pentru tragere

A. Tragerea primei tranșe conform art. 1.02 va fi condiționată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Bancă, a următoarelor condiții, respectiv ca înainte de data cererii:

a) consilierul juridic al Împrumutatului să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării de către Împrumutat a prezentului acord și a celorlalte documente, în esență prezentat într-o formă acceptabilă pentru Bancă;

b) consilierul juridic al Metrorex să fi emis un aviz juridic privind legalitatea semnării de către Metrorex a prezentului acord și a celorlalte documente, în esență prezentat într-o formă acceptabilă pentru Bancă;

c) toate aprobările necesare să fi fost obținute, astfel încât să permită Împrumutatului sau Metrorex să efectueze trageri din împrumut și Împrumutatului să ramburseze împrumutul (așa cum este definit în art. 2.01) și să plătească dobânda și celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobări trebuie extinse și asupra deschiderii și gestionării conturilor în care Împrumutatul solicită Băncii să disponibilizeze sumele împrumutului;

d) Banca să fi primit documente justificative în limba engleză, care să ateste că Împrumutatul a autorizat și a împuternicit în mod legal Metrorex pentru a solicita trageri și să primească sumele corespunzătoare în conformitate cu prezentul acord, în numele și în contul Împrumutatului;

e) Banca să fi primit documente satisfăcătoare, emise în limba engleză, privind împuternicirea domnului Ionuț Mircea Costea și a domnului Gheorghe Udriște de a semna acest acord, respectiv în numele Împrumutatului și al Metrorex, și o copie de pe împuternicirea emisă în mod satisfăcător de Consiliul de administrație al Metrorex de a participa la acest acord;

f) primele două credite acordate de Bancă Împrumutatului, așa cum este menționat la pct. 9 din preambul, să fie trase integral.

Dacă o cerere pentru tragerea primei tranșe este făcută înainte de primirea de către Bancă a unor documente satisfăcătoare pentru ea, care să ateste că aceste condiții au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Bancă la data când condițiile au fost îndeplinite.

B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiționată de primirea de către Bancă, înainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru aceasta, care să ateste că Metrorex a cheltuit pentru acele componente ale Proiectului care urmează să fie finanțate parțial de Bancă, așa cum este prezentat în Descrierea tehnică, o sumă cel puțin egală cu valoarea totală a sumelor anterioare puse la dispoziție de Bancă (exclusiv impozitele și taxele vamale de import), mai puțin suma de 2 milioane euro, cu excepția ultimei trageri.

Mai mult, fiecare tragere va fi condiționată de convingerea permanentă a Băncii că au fost alocate suficiente fonduri bugetare și alte resurse financiare sau că urmează să fie disponibilizate către Metrorex de către Împrumutat pentru Proiect, astfel încât să se asigure implementarea și realizarea la timp a Proiectului, conform graficului prezentat în Descrierea tehnică.

C. În plus față de condițiile prevăzute la art. 1.04 B menționat anterior, ultima tragere va fi supusă condiției ca toate sumele trase anterior să fi fost cheltuite pentru Proiect, așa cum se prevede în articolul amintit, sau ca Împrumutatul, prin Metrorex, să prezinte documente satisfăcătoare, în sensul că aceste sume urmează să fie cheltuite în decurs de 60 (șaizeci) de zile de la data la care tragerea a fost solicitată.

D. Orice tragere efectuată pentru finanțarea de cheltuieli în avans va fi urmată, în decurs de 90 (nouăzeci) de zile, de primirea unor documente satisfăcătoare pentru Bancă, în sensul că suma respectivei trageri sau tragerilor, după cum este cazul, a fost corect cheltuită pentru Proiect.

E. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb valabil cu 30 de zile înaintea datei cererii.

F. Dacă vreo parte a evidențelor furnizate de Împrumutat prin Metrorex nu este considerată satisfăcătoare pentru Bancă, Banca poate acționa conform prevederilor ultimului paragraf al art. 1.04 A sau poate elibera, proporțional, o sumă mai mică decât cea solicitată.

1.05. Comision de amânare

Dacă tragerea vreunei tranșe este amânată la cererea Împrumutatului, prin Metrorex (cu consimțământul Băncii), Împrumutatul va plăti comision de amânare pentru partea netrasă din tranșă la o rată anuală de 1%, calculată de la data inițial specificată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, dacă tranșa nu este trasă în întregime, până la data anulării sau revocării acelei tranșe. Cererea pentru amânare trebuie să fie primită de Bancă cu cel puțin 8 zile calendaristice înainte de data inițială a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi și va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.

1.06. Anularea creditului

Dacă costul Proiectului va fi mai mic decât cifra menționată în preambul, Banca poate, cu înștiințarea Împrumutatului, să anuleze porțiunea din credit corespunzătoare diferenței.

Împrumutatul poate oricând, cu înștiințarea Băncii, să anuleze integral sau parțial orice sumă netrasă din credit.

Dacă Împrumutatul anulează vreo tranșă pentru care cererea efectuată de Împrumutat, prin Metrorex, nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02 C, acesta va plăti un comision fix calculat la suma anulată, egal cu jumătate din rata dobânzii aplicată de Bancă la data anulării asupra împrumuturilor acordate în aceeași monedă și pentru o perioadă de 20 de ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.

Banca poate oricând, după 30 septembrie 2004, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a transmis nici o cerere de tragere.

1.07. Revocarea și suspendarea creditului

Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, revoca partea netrasă a creditului, în orice moment și cu efect imediat:

a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat la art. 10.01 A sau B; sau

b) dacă vor surveni situații excepționale care vor afecta negativ accesul Băncii la piețele de capital naționale sau internaționale de referință.

Ca alternativă, dacă Banca apreciază că o situație descrisă la lit. a) sau b) a survenit și are caracter temporar, aceasta poate suspenda, prin notificare adresată Împrumutatului, partea netrasă a creditului. Într-un astfel de caz, suspendarea va continua până când, urmare transmiterii unei noi cereri, Banca va fi din nou în măsură să emită un aviz de tragere.

Totuși Banca nu va fi îndreptățită să revoce ori să suspende, pentru motivele menționate la lit. b), vreo tranșă care a făcut obiectul unui aviz de tragere.

Creditul va fi considerat revocat dacă Banca solicită rambursarea conform prevederilor art. 10.

Dacă creditul este revocat pentru alte motive decât cele menționate la lit. b) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma a cărei tragere a fost solicitată, la o rată anuală de 0,75%, calculat de la data cererii respective până la data revocării.

Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform prevederilor art. 1.05.

1.08. Moneda comisioanelor

Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate și plătibile în euro.

ARTICOLUL 2 Împrumutul

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul, denumit în continuare împrumutul, va cuprinde totalul sumelor în monedele disponibilizate de Bancă, așa cum au fost notificate de Bancă cu ocazia tragerii fiecărei tranșe.

2.02. Moneda de rambursare

Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, după caz, art. 10, va fi efectuată în monedele disponibilizate și în proporțiile aferente acestora în soldul împrumutului.

2.03. Moneda pentru dobândă și alte obligații de plată

Dobânda și celelalte obligații de plată, datorate conform art. 3, 4 și 10, vor fi calculate și vor fi plătibile proporțional în fiecare monedă în care împrumutul este rambursabil.

Orice alte plăți vor fi făcute în moneda specificată de Bancă, avându-se în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plată.

2.04. Notificări ale Băncii

După tragerea fiecărei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului și Metrorex o situație rezumativă cuprinzând suma, data tragerii, graficul de rambursare și rata dobânzii pentru acea tranșă.

ARTICOLUL 3 Dobânda

3.01. Rata dobânzii

A. Soldul nerambursat al fiecărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata specificată în avizul de tragere respectiv, rată care va fi rata dobânzii aplicabilă la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile denominate în moneda respectivă și acordate de Bancă împrumutaților săi în condiții de rambursare și în condiții de plată a dobânzii similare ca pentru tranșa în cauză.

B. Dobânda va fi plătibilă semestrial la datele specificate la art. 5.03.

3.02. Dobânda la sumele cu scadență depășită

Fără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 și prin excepție de la prevederile art. 3.01, dobânda se va acumula pentru oricare sumă cu scadență depășită, de la data scadenței prevăzută pentru plată până la data efectivă a plății la o rată anuală calculată după cum urmează:

a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei tranșe, la o rată egală cu suma dintre: (i) 2,5% (două virgulă cinci procente) și (ii) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01; și

b) pentru orice altă sumă, la o rată egală cu suma dintre: (i) 2,5% (două virgulă cinci procente) și (ii) rata dobânzii percepută de Bancă la data scadenței pentru împrumuturi acordate în aceeași monedă pentru o perioadă de 20 de ani.

Această dobândă este plătibilă în aceeași monedă ca și suma restantă asupra căreia se aplică.

ARTICOLUL 4 Rambursarea

4.01. Rambursarea normală

Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.

4.02. Rambursarea anticipată voluntară

A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, în întregime sau parțial, o tranșă prin transmiterea unei notificări scrise la Bancă, denumită în continuare notificare de rambursare anticipată, specificând suma care urmează să fie rambursată anticipat (suma de rambursare anticipată) și data propusă pentru rambursare anticipată (data de rambursare anticipată), care va fi o dată specificată în art. 5.03. (fiecare denumită dată de rambursare). Notificarea de rambursare anticipată va fi transmisă Băncii cu cel puțin o lună înainte de data de rambursare anticipată. Rambursarea anticipată va fi condiționată de plata de către Împrumutat a unei compensații, dacă este cazul, datorată Băncii în concordanță cu prevederile paragrafelor B și C de mai jos.

B. Suma compensației datorate va fi suma diferenței de dobândă, neîncasată de Bancă pentru fiecare semestru încheiat la datele de rambursare ulterioare datei de rambursare anticipată, calculată în modul prevăzut în următorul subparagraf și ajustată conform paragrafului C.

Suma diferenței va fi calculată ca suma prin care:

(x) dobânda care ar fi fost plătibilă în timpul semestrului respectiv pentru partea din tranșa rambursată anticipat la o rată a dobânzii de bază specificată în avizul de tragere depăsește

(y) dobânda care ar fi fost astfel plătibilă în timpul semestrului respectiv, dacă ar fi fost calculată la rata de referință, pentru scopul căreia rata de referință înseamnă rata anuală a dobânzii [micșorată cu 15 (cinsprezece) puncte de bază], pe care Banca o determină la o dată stabilită cu o lună înainte de data de rambursare anticipată și care urmează să fie o rată standard pentru un împrumut cotat de Bancă într-o monedă relevantă, având aceleași caracteristici financiare ca și tranșa, în mod special aceeași perioadă de acordare și același mod de rambursare.

Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de către Consiliul de administrație al Băncii, o cotează pentru un împrumut este în concordanță cu statutul Băncii și este determinată pe baza condițiilor predominante pe piața de capital.

C. Fiecare sumă astfel calculată va fi ajustată la data rambursării anticipate prin aplicarea unei rate de discont, egală cu rata determinată conform alin. (y) al paragrafului B.

D. Banca va notifica Împrumutatului despre suma compensației datorate sau, după caz, despre absența compensației. Dacă până la ora 17,00, ora Luxemburgului, la data notificării, Împrumutatul nu confirmă în scris intenția sa de a efectua rambursare anticipată în termenii notificați de către Bancă, notificarea de rambursare anticipată nu va avea nici un efect. În afara cazului menționat, Împrumutatul va fi obligat să efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipată, împreună cu dobânda acumulată la suma de rambursare anticipată, precum și orice sumă datorată conform prevederilor prezentului articol 4.02.

4.03. Rambursarea anticipată obligatorie

A. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau parțial, orice alt împrumut contractat inițial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipată a unei părți din suma împrumutului nerambursat în acel moment, în aceeași proporție reprezentată de suma rambursată anticipat față de suma totală nerambursată a tuturor împrumuturilor de acest fel.

Banca va adresa cererea Împrumutatului, dacă este cazul, în termen de 4 săptămâni de la primirea notificării respective conform art. 8.02 a). Orice sumă cerută de Bancă va fi plătită, împreună cu dobânda acumulată, la data indicată de Bancă, dată care nu va preceda data rambursării anticipate a celuilalt împrumut.

Rambursarea anticipată a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puțin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerată rambursare anticipată.

B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel menționat în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipată ă împrumutului, proporțional cu diferența.

4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipată conform art. 4

Rambursarea anticipată va fi efectuată în toate monedele împrumutului, proporțional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursării anticipate conform art. 4.02, rambursarea întregii sume nerambursate într-o singură tranșă.

În cazul unei rambursări anticipate parțiale în toate monedele, fiecare sumă rambursată anticipat va fi aplicată printr-o reducere pro-rata a fiecărei rate nerambursate.

Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.

ARTICOLUL 5 Plățile

5.01. Locul plății

Fiecare sumă plătibilă de Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul notificat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plată pe care o face Împrumutatul și va notifica orice schimbare a contului cu cel puțin 15 zile înainte de data primei plăți la care se aplică modificarea.

Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plăților efectuate în temeiul art. 10.

5.02. Calculul plăților referitoare la fracțiuni de an

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, comision sau în alt mod de către Împrumutat, conform prevederilor prezentului acord, și calculată pentru orice fracțiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile și a lunii de 30 de zile.

5.03. Datele de plată

Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 31 mai și 30 noiembrie în fiecare an.

Orice plată scadentă într-o zi care nu este lucrătoare va fi plătită în ziua lucrătoare imediat următoare. Zi lucrătoare semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru operațiuni în centrul financiar al țării a cărei monedă națională este moneda în care este denominată suma datorată, cu mențiunea că, în cazul monedei euro, zi lucrătoare semnifică o zi în care instrucțiunile privind împrumuturile și transferurile în euro se desfășoară prin sistemul de decontare euro, numit Sistemul de transfer automat în timp real transeuropean.

Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii transmise de Bancă.

O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Bancă.

ARTICOLUL 6 Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului și a altor fonduri

Împrumutatul, prin Metrorex, va folosi sumele împrumutului și celelalte fonduri menționate în planul de finanțare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.

6.02. Realizarea Proiectului

Împrumutatul se angajează să realizeze Proiectul, prin Metrorex, în concordanță cu Descrierea tehnică și să îl finalizeze până la data specificată în această descriere sau așa cum aceasta poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.

6.03. Costul majorat al Proiectului

Dacă costul Proiectului depășeste cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obține finanțare pentru a acoperi depășirea costului, fără a apela la Bancă, astfel încât să permită Metrorex să finalizeze Proiectul în concordanță cu Descrierea tehnică. Planurile Împrumutatului de finanțare a depășirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04. Procedura de licitație

Împrumutatul se angajează să cumpere bunuri, să achiziționeze servicii și să comande lucrări pentru Proiect, prin Metrorex, în mod adecvat și satisfăcător pentru Bancă, pe cât posibil, prin licitație internațională deschisă pe baze egale naționalilor din toate țările.

6.05. Asigurare

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, Metrorex va asigura în mod adecvat toate lucrările și proprietățile care fac parte din Proiect, în concordanță cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.

6.06. Întreținere

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, Metrorex va asigura ca toate proprietățile care fac parte din Proiect să fie întreținute, reparate, revizuite și înnoite după, cum este necesar pentru a fi păstrate în bună stare de funcționare.

6.07. Alocații din resurse bugetare

Împrumutatul se angajează că va asigura suficiente resurse bugetare și/sau alte resurse financiare pentru a fi alocate Proiectului anual, în scopul de a asigura contribuția la planul de finanțare a Proiectului care nu este acoperit de împrumut și de a permite realizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.08. Auditul anual

Metrorex se angajează să efectueze anual expertiza contabilă a conturilor, situațiilor financiare și bugetare, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate.

6.09. Consultanță

Metrorex se angajează să folosească consultanți ale căror calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători pentru Bancă, în vederea proiectării și supervizării lucrărilor, așa cum este specificat în Descrierea tehnică. Consultanții vor: (i) verifica valabilitatea tehnică a lucrărilor; (ii) asigura o calitate adecvată a acestora; și (iii) superviza implementarea și realizarea la timp a acestora.

Metrorex se angajează să folosească consultanți ale căror calificare, experiență și termeni de referință vor fi satisfăcători pentru Bancă pentru realizarea obiectivelor asistenței tehnice privind îmbunătățirea structurii organizatorice și a eficienței conducerii Metrorex.

6.10. Angajament financiar

Împrumutatul și Metrorex se angajează că Metrorex, printr-o conducere eficientă și o politică tarifară corespunzătoare, va menține o structură financiară și o activitate operațională corespunzătoare, în special că va realiza un nivel al resurselor interne suficient să acopere într-o proporție rezonabilă cheltuielile operaționale.

ARTICOLUL 7 Garanție

7.01. Garanție

Dacă Împrumutatul va acorda unui terț vreo garanție pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligațiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferință ori prioritate în acest sens, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta și, dacă Banca va solicita, va furniza Băncii o garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferință ori prioritate echivalentă. Împrumutatul confirmă că în prezent nu există nici o asemenea garanție, preferință sau prioritate.

ARTICOLUL 8 Informații și vizite

8.01. Informații privind Proiectul

Metrorex:

a) va transmite Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză, (i) trimestrial, până la încheierea Proiectului, un raport privind implementarea acestuia, (ii) la 6 luni după încheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia și (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informație privind finanțarea, implementarea și operațiunile Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind întocmite și aprobate de către un consultant independent de renume internațional menționat la art. 6.09;

b) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare importantă în planurile generale, graficul de realizare, finanțarea sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu situațiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord;

c) va asigura că evidențele cuprind toate operațiunile legate de finanțarea și executarea Proiectului; și

d) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care ar putea prejudicia substanțial sau afecta condițiile executării ori operațiunile Proiectului.

8.02. Informații privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa imediat Banca:

a) despre orice hotărâre luată de el sau despre orice motiv ori situație care îl obligă sau despre orice cerere adresată acestuia pentru plata anticipată a oricărui împrumut acordat inițial pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

b) despre orice intenție de furnizare a oricărei garanții la care se face referire în art. 7.01 către o terță parte; sau

c) în general, despre orice situație sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Împrumutatului în cadrul prezentului acord sau care ar putea prejudicia substanțial ori afecta condițiile executării sau operațiunile Proiectului.

8.03. Informații privind Metrorex

Metrorex:

a) va furniza Băncii în fiecare an, în interval de o lună de la publicare, raportul anual, bilanțul, contul de profit și pierderi și raportul de expertiză contabilă realizat în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate; și

b) va informa Banca:

(i) imediat despre orice modificare adusă documentelor sale de bază și despre orice schimbări în statutul și mandatul juridic; sau

(ii) în general cu privire la orice situații sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligații a Metrorex în cadrul prezentului acord.

8.04. Vizite

Împrumutatul și Metrorex vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însoțite de reprezentanți ai Curții de Conturi a Comunității Europene, să viziteze amplasamente, instalații și lucrări care fac parte din Proiect și să efectueze acele verificări pe care aceștia le apreciază ca necesare și le vor acorda sau se vor asigura că li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.

ARTICOLUL 9 Speze și cheltuieli

9.01. Impozite, taxe și comisioane

Împrumutatul și/sau Metrorex, după caz, va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru și taxe pentru înregistrare, aferente semnării ori implementării prezentului acord sau a oricărui document legat de acesta și în legătură cu constituirea oricărei garanții pentru împrumut.

Împrumutatul va plăti integral capitalul, dobânda, comisioanele și alte sume datorate conform prezentului acord, în sumă brută, fără deducerea vreunei impuneri naționale sau locale de orice fel, cu condiția ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, să majoreze plata în sumă brută către Bancă, astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea prezentului acord ori a documentelor legate de acesta și în constituirea oricărei garanții pentru împrumut.

ARTICOLUL 10 Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligații

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Bancă:

A. imediat:

a) dacă vreo informație importantă sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului acord sau pe durata cât acesta este în vigoare, se dovedește a fi fost incorect în orice privință importantă;

b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadenței orice parte din împrumut, nu plătește dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum se prevede în prezentul acord;

c) dacă, urmare oricărei neîndepliniri a obligațiilor, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat un împrumut acordat inițial pentru un termen mai mare de 5 ani;

d) dacă survine un eveniment sau o situație care este posibil să pună în pericol efectuarea plăților aferente împrumutului ori să afecteze negativ orice garanție acordată pentru acesta;

e) dacă vreo obligație asumată de Împrumutat, așa cum se prevede la pct. 7 și 8 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

f) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu își îndeplinește vreo obligație financiară cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

B. la data expirării unei perioade rezonabile, specificată de Bancă în notificarea remisă Împrumutatului, fără ca problema să fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Bancă:

a) dacă Împrumutatul sau Metrorex nu îndeplinește vreo obligație conform prevederilor prezentului acord, alta decât vreuna dintre cele menționate la art. 10.01 A b); sau

b) dacă vreun fapt esențial prevăzut în preambul se modifică substanțial și dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii în calitate de împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea ori funcționarea Proiectului.

10.02. Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03. Daune

Atunci când cererea de rambursare anticipată se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plăti Băncii o sumă calculată începând cu data la care s-a făcut solicitarea, cea mai mare dintre:

a) valoarea calculată în conformitate cu art. 4.02, aplicată la suma care a devenit scadentă și plătibilă imediat și cu efect de la data scadenței specificată în notificarea Băncii privind solicitarea; și

b) o sumă calculată la o rată anuală de 0,25% de la data cererii până la data la care fiecare rată de rambursare a sumei cerute ar fi trebuit să fie rambursată, în absența solicitării.

10.04. Nerenunțare

Nici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept.

10.05. Destinația sumelor primite

Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate, în primul rând, plății daunelor, comisioanelor și dobânzii, în această ordine, și, în al doilea rând, reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi repartizate pe tranșe la discreția Băncii.

ARTICOLUL 11 Legea și jurisdicția

11.01. Legea

Prezentul acord și întocmirea, interpretarea și validitatea sa vor fi guvernate de legea franceză.

Locul încheierii prezentului acord este sediul central al Băncii.

11.02. Jurisdicția

Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene (denumită în continuare Curte).

Părțile la prezentul acord renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții, emisă conform prezentului articol 11.02, va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricție sau rezervă.

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice acțiune juridică ce decurge din prezentul acord, certificarea de către Bancă a oricărei sumei datorate Băncii în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

ARTICOLUL 12 Clauze finale

12.01. Notificări

Notificările și alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menționate la pct. 1) de mai jos, cu excepția notificărilor către Împrumutat și Metrorex în legătură cu litigii în curs sau în declanșare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2) de mai jos, unde Împrumutatul și Metrorex aleg domiciliul:

Pentru Bancă: 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Pentru Împrumutat: 1) str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060 București, România
2) Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru Metrorex: 1) bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO-79917 București, România
2) Misiunea României pe lângă Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin notificarea celorlalte, să își schimbe adresa menționată mai sus, cu condiția ca adresa de la pct. 2) de mai sus să poată fi schimbată numai cu altă adresă în cadrul Comunității Europene.

12.02. Forma notificării

Notificările și alte comunicări, pentru care sunt menționate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegramă, telex sau prin alte mijloace de transmitere, care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.

12.03. Preambul, anexe și documente atașate

Preambulul și următoarele anexe fac parte din prezentul acord:

- Anexa A Descriere tehnică

- Anexa B Grafic de rambursare

Următoarele documente sunt atașate la prezentul acord:

- Documentul I Împuternicire de semnare pentru Împrumutat

- Documentul II Aprobarea Consiliului de administrație și împuternicirea de semnare pentru Metrorex.

Ca urmare, părțile prezente au convenit să semneze prezentul acord în patru exemplare originale în limba engleză.

Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de doamna Valentina Siclovan, director general adjunct, în numele Băncii, de domnul Gian Domenico Spota, jurist, și în numele Metrorex, de domnul Paul Teodorescu, șef serviciu Cooperare economică internațională.

Semnat pentru și în numele României,
Ionuț Mircea Costea,
secretar general adjunct
Semnat pentru și în numele
Regiei Autonome de Exploatare a Metroului București - Metrorex,
Gheorghe Udriște,
director general
Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții,
A. Morbilli G. Bruch

Luxembourg, 8 iunie 1999

București, 9 iunie 1999

ANEXA A Modificări (1)

DESCRIERE TEHNICĂ

Proiectul se referă la realizarea studiilor tehnice, construirea diferitelor lucrări, achiziția de material rulant, recepția, efectuarea de probe și punerea în funcțiune a următoarelor componente pentru metroul din București:

1. Terminarea secțiunii Gara de Nord - 1 Mai

Terminarea secțiunii Gara de Nord - 1 Mai în lungime de 3,3 km (din care 3,19 km, în exploatare comercială). Aceasta cuprinde 4 stații: Gara de Nord, Basarab, Grivița, 1 Mai.

Lucrările de construcție care trebuie realizate includ următoarele activități descrise în continuare:

Finalizarea lucrărilor pentru structurile stațiilor (lucrări de construcții civile):

Stația Gara de Nord și retur:

2% excavații, adică aproximativ 800 m3

8% structuri de beton armat sau aproximativ 1.400 m3

Stația Basarab:

9% excavații, adică aproximativ 2200 m3

20% structuri de beton armat sau aproximativ 1.550 m3

Stația Grivița:

5% structuri de beton armat sau aproximativ 700 m3

Stația 1 Mai și retur:

16% structuri de beton armat sau aproximativ 2.800 m3

Lucrări de construcții civile pentru tunelurile dintre stațiile Gara de Nord și Basarab:

3% plăci de beton turnate sau aproximativ 400 m3

21% excavații, aproximativ 8.600 m3

26% structuri de beton armat sau aproximativ 3.200 m3

Lucrări pentru asigurarea etanșeității tunelurilor:

- controlul stării tunelurilor (măsurători topografice, localizarea infiltrărilor și evaluarea importanței acestora);

- realizarea lucrărilor de consolidare și injecție necesare pentru asigurarea etanșeității și durabilității lucrărilor.

Reconstruirea drumurilor și a ecartamentelor la stația de cale ferată Gara de Nord și la toate spațiile afectate de lucrări
Lucrări de importanță secundară și amenajarea stațiilor
Instalarea ecartamentelor și a tuturor echipamentelor (alimentare cu electricitate echipamente electromecanice și sisteme)

Finalizarea acestei secțiuni este prevăzută pentru data de 30 iunie 2000.

2. Material rulant

Achiziția a 18 garnituri de tren a câte 6 vagoane pentru înlocuirea materialului rulant aferent liniei nr. 2

Principalele caracteristici ale noului material rulant vor fi următoarele:

Structura trenului: trenul este constituit din 6 vagoane
Lungimea unui tren: maximum 114 m (peste, planurile de cuplare)
Lățimea maximă: corespunzător gabaritului existent pentru material rulant
Capacitatea nominală (4/m2): >= 1.200 pasageri/tren, incluzând 204 locuri pe scaune standard
Caroserie: aliaj de aluminiu, oțeluri înalt aliate sau oțel aliat cu cupru, recomandat pentru fabricarea materialului rulant
Boghiuri: bimotor
Motor: asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit, suspendat
Echipament tracțiune: invertor trifazat variabil în tensiune și frecvență, tehnologie IGBT, comandă digitală
Frânare: electrodinamică recuperativă combinată cu frână reostatică frână electropneumatică pe disc
frână de parcare
Aer condiționat: în cabina de comandă
Conducere: ATO (opțional)
ATP
supraveghere automată înregistrarea parametrilor de exploatare.

Materialul rulant urmează să fie dat în exploatare la 30 iunie 2003.

ANEXA B

GRAFIC DE RAMBURSARE
PROIECT DE MODERNIZARE A METROULUI DIN BUCUREȘTI/C

Datele de plată a ratelor de capital Sumele de rambursat, exprimate ca procent din împrumut, așa cum este definit la art. 2.01
1. 30 noiembrie 2004 3,33%
2. 31 mai 2005 3,33%
3. 30 noiembrie 2005 3,33%
4. 31 mai 2006 3,33%
5. 30 noiembrie 2006 3,33%
6. 31 mai 2007 3,33%
7. 30 noiembrie 2007 3,33%
8. 31 mai 2008 3,33%
9. 30 noiembrie 2008 3,33%
10. 31 mai 2009 3,33%
11. 30 noiembrie 2009 3,33%
12. 31 mai 2010 3,33%
13. 30 noiembrie 2010 3,33%
14. 31 mai 2011 3,33%
15. 30 noiembrie 2011 3,33%
16. 31 mai 2012 3,33%
17. 30 noiembrie 2012 3,33%
18. 31 mai 2013 3,33%
19. 30 noiembrie 2013 3,33%
20. 31 mai 2014 3,33%
21. 30 noiembrie 2014 3,33%
22. 31 mai 2015 3,33%
23. 30 noiembrie 2015 3,33%
24. 31 mai 2016 3,33%
25. 30 noiembrie 2016 3,33%
26. 31 mai 2017 3,33%
27. 30 noiembrie 2017 3,33%
28. 31 mai 2018 3,33%
29. 30 noiembrie 2018 3,33%
30. 31 mai 2019 3,43%

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...