Finanțarea privată | Lege 334/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Finanțarea privată

SECȚIUNEA 1 Cotizații

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cuantumul cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2) Veniturile totale provenite din cotizații sunt neplafonate.

(3) Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizații până la data de 31 martie a anului următor, precum și lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară. Modificări (1)

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, codul numeric personal, valoarea și data la care a fost plătită cotizația. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Donații

Art. 5. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Jurisprudență

(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Președintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donațiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozițiilor alin. (2).

(5) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(6) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozițiilor alin. (2).

(7) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (3) și (5).

(8) Valoarea justă a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1)-(5).

(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(10) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (9).

(11) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (10).

Art. 6. -

Reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice și candidaților independenți se vor considera donații și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) La primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acesteia. Puneri în aplicare (1)

(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, în situația în care donația se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe țară. Puneri în aplicare (1)

(3) Suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Puneri în aplicare (1)

Art. 8. -

(1) Toate donațiile vor fi evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menționarea datei la care au fost făcute și a altor informații care să permită identificarea surselor de finanțare. Modificări (1)

(2) Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea justă și stabilită în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Nu sunt considerate donații activitățile prestate pe bază de voluntariat în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut într-un an fiscal donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale primite până la data de 31 martie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului, codul numeric personal, cetățenia, valoarea, felul donației și data la care a fost efectuată;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donației și data la care a fost efectuată donația.

Art. 10. -

(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților comerciale sau societăților bancare la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile stabilite de legile electorale. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat. Puneri în aplicare (1)

(3) Este interzisă acceptarea donațiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora. Puneri în aplicare (1)

(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. Puneri în aplicare (1)

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și candidaților independenți. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European.

(3) Donațiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

(4) Donațiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu excepția mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

SECȚIUNEA a 3-a Alte surse de venituri

Art. 12. -

(1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților comerciale. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice pot obține venituri: Puneri în aplicare (1)

a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii;

b) organizarea de întruniri și seminarii cu tematică politică, economică sau socială; Modificări (1)

c) acțiunile culturale, sportive și distractive; Modificări (1)

d) serviciile interne; Modificări (1)

e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerț.

(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare.

(3) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formațiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăși într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se confiscă și se fac venit la bugetul de stat.

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 31 martie a anului următor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    [3] Republicată în M. Of. nr. 510 din 22 iulie 2010. 

    Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, cu excepția anului fiscal în care au loc mai multe scrutine, când donațiile pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea plafonului de 0,050% prevăzut mai sus. De asemenea, donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, exceptând anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, când donațiile primite pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea plafonului de 0,050% prevăzut mai sus. Așadar, partidele politice sunt incapabile de a primi prin donație peste plafonul anume stabilit de lege, în funcție de distincțiile pe care le face textul legal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 334/2006:
Dispoziții generale
Finanțarea privată
Finanțarea publică
Finanțarea în timpul campaniilor electorale
Controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
;
loading ...