Dispoziții generale de siguranță | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții generale de siguranță

ARTICOLUL 18 Măsuri de aplicare

Fiecare parte contractantă ia, în cadrul legislației sale, măsuri administrative și de reglementare, precum și de altă natură, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentei convenții.

ARTICOLUL 19 Cadrul legislativ și de reglementare

1. Fiecare parte contractantă stabilește și menține în vigoare cadrul legislativ și de reglementare pentru a asigura siguranța combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

2. Acest cadru legislativ și de reglementare prevede:

(i) stabilirea de cerinţe şi reglementări naţionale pertinente în materie de siguranţă radiologică;
(ii) un sistem de eliberare a autorizaţiilor pentru activităţile de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(iii) un sistem de interzicere a operării fără autorizaţie a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive;
(iv) un sistem corespunzător de control instituţional, de inspecţii, de informare şi de raportare:
(v) măsuri destinate respectării reglementărilor şi condiţiilor de autorizare;
(vi) o repartiţie clară a responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive.

3. În cazul în care se consideră că un material radioactiv trebuie supus reglementărilor aplicabile deșeurilor radioactive, părțile contractante trebuie să țină seama de prevederile prezentei convenții.

ARTICOLUL 20 Organul de reglementare

1. Fiecare parte contractantă creează sau desemnează un organ de reglementare însărcinat să implementeze cadrul legislativ și de reglementare la care se face referire la art. 19 și căruia i se atribuie autoritate, competențe și resurse financiare și umane adecvate pentru îndeplinirea responsabilităților ce îi revin.

2. Fiecare parte contractantă ia, conform cadrului său legislativ și de reglementare, măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei independențe efective a funcțiilor de reglementare față de alte funcții, în cadrul organelor care sunt implicate atât în gospodărirea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, cât și în reglementarea domeniului.

ARTICOLUL 21 Responsabilitatea titularului de autorizație

1. Fiecare parte contractantă se asigură că responsabilitatea pentru gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive revine, în primul rând, titularului autorizației respective și ia măsurile corespunzătoare pentru ca fiecare titular al unei astfel de autorizații să își asume responsabilitatea.

2. În absența titularului unei autorizații sau a unei alte părți răspunzătoare, responsabilitatea revine părții contractante care are jurisdicție asupra combustibilului uzat sau asupra deșeurilor radioactive.

ARTICOLUL 22 Resurse umane și financiare

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) să fie disponibil personalul calificat necesar pentru activităţile privind siguranţa în timpul duratei de viaţă utilă a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;
(ii) să fie disponibile resurse financiare suficiente pentru a sprijini siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive pe întreaga durată de viaţă utilă şi pentru dezafectare;
(iii) să fie luate măsuri financiare pentru asigurarea continuităţii controlului instituţional şi a măsurilor de supraveghere corespunzătoare, dacă se consideră necesar, atât pe timpul duratei de viaţă utilă, cât şi după închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă.

ARTICOLUL 23 Asigurarea calității

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a fi stabilit și executat programul corespunzător de asigurare a calității privind gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

ARTICOLUL 24 Radioprotecția pe durata operării

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe timpul duratei de viață utilă a unei instalații de gospodărire: a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive:

(i) expunerea lucrătorilor şi a publicului la radiaţii, provocată de instalaţie, să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut, care este rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) nici o persoană să nu fie expusă, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aplicate în materie de radioprotecţie;
(iii) să fie luate măsuri pentru prevenirea emisiilor neprogramate şi necontrolate de material radioactiv în mediul înconjurător.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca evacuările efluenților să fie limitate:

(i) în scopul expunerii la radiaţii ionizante la nivelul cel mai scăzut, care este: rezonabil posibil, ţinând seama de factorii economici şi sociali;
(ii) astfel încât nici un individ să nu fie expus, în situaţii normale, la doze de radiaţii care depăşesc limitele dozelor prescrise la nivel naţional, care trebuie să ţină seama de normele internaţionale aprobate în materie de radioprotecţie.

3. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, pe durata de viață utilă a unei instalații nucleare autorizate, în cazul în care se produce o emisie neprogramată sau necontrolată de material radioactiv în mediul înconjurător, să se implementeze măsuri corective corespunzătoare pentru a controla emisia și pentru a-i atenua efectele.

ARTICOLUL 25 Organizarea pentru cazuri de urgență

1. Fiecare parte contractantă se asigură că, în timpul exploatării unei instalații de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, există planuri de urgentă la nivelul amplasamentului sau, dacă este cazul, planuri de urgență în afara amplasamentului. Aceste planuri de urgență trebuie testate periodic.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru elaborarea și testarea planurilor de urgență pentru teritoriul său, în măsura în care este posibil ca această parte contractantă să fie afectată în eventualitatea unei situații de urgență radiologică la o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, plasată în vecinătatea teritoriului său.

ARTICOLUL 26 Dezafectarea

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura dezafectarea unei instalații nucleare. Aceste măsuri trebuie să asigure că:

(i) personalul calificat şi resursele financiare sunt disponibile;
(ii) dispoziţiile, art. 24 privind radioprotecţia pe durata operării, evacuările de efluenţi şi de emisii neprogramate şi necontrolate sunt puse în aplicare;
(iii) dispoziţiile art. 25 privind pregătirea pentru cazurile de urgenţă sunt puse în aplicare;
(iv) documentaţiile conţinând informaţii importante pentru dezafectare sunt păstrate.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
loading ...