Clauze finale și alte dispoziții | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Clauze finale și alte dispoziții

ARTICOLUL 38 Reglementarea diferendelor

În caz de diferend între două sau mai multe părți contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile contractante țin consultări în cadrul unei reuniuni a părților contractante, în vederea rezolvării diferendului. În cazul în care consultările se dovedesc a fi neproductive, se va putea recurge la mecanismele de mediere, conciliere și arbitraj, prevăzute de dreptul internațional și, bineînțeles, de regulile și practicile în vigoare din cadrul Agenției.

ARTICOLUL 39 Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare tuturor statelor, la sediul Agenției din Viena, începând cu data de 29 septembrie 1997 și până la intrarea sa în vigoare.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare.

3. După intrarea sa în vigoare prezenta convenție este deschisă spre aderare tuturor statelor:

4. (i) Prezenta convenţie este deschisă spre semnare, sub rezerva confirmării, sau spre aderare organizaţiilor regionale cu caracter de integrare sau de altă natură, cu condiţia ca fiecare dintre aceste organizaţii să fie constituită din state suverane şi să aibă competenţă privind negocierea, încheierea şi aplicarea acordurilor internaţionale în domenii acoperite de prezenta convenţie.
(ii) În cadrul domeniului lor de competenţă aceste organizaţii, în numele lor, îşi vor exercita drepturile şi îşi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor-părţi.
(iii) Pentru a deveni parte la prezenta convenţie, o astfel de organizaţie comunică depozitarului la care se face referire la art. 43 o declaraţie indicând statele sale membre, articolele din prezenta convenţie care sunt aplicabile şi limitele competenţei sale în domeniul acoperit de aceste articole.
(iv) O astfel de organizaţie nu dispune de voturi proprii în plus faţă de cele ale statelor sale membre.

5. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare sunt depuse pe lângă depozitar.

ARTICOLUL 40 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a 25 de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare, care includ instrumentele a 15 state, fiecare având o centrală nuclearo-electrică în funcțiune.

2. Pentru fiecare stat sau organizație regională cu caracter de integrare sau de altă natură, care ratifică, acceptă, aprobă, aderă sau confirmă prezenta convenție după data depunerii ultimului instrument necesar pentru ca cerințele enunțate la alin. 1 să fie îndeplinite, prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile de la data depunerii pe lângă depozitar a instrumentului corespunzător de către un astfel de stat sau organizație.

ARTICOLUL 41 Amendamente la convenție

1. Orice parte contractantă poate propune un amendament la prezenta convenție. Amendamentele propuse sunt examinate în cadrul unei întâlniri de examinare sau al unei întâlniri extraordinare.

2. Textul oricărui amendament propus și motivele introducerii sale sunt înaintate depozitarului care comunică propunerea părților contractante cu cel puțin 90 de zile înaintea întâlnirii la care amendamentul este supus spre examinare. Toate observațiile primite privind o astfel de propunere sunt comunicate părților contractante de către depozitar.

3. Părțile contractante decid, după examinarea amendamentului propus, dacă să îl adopte prin consens sau, în absența consensului, să îl supună unei conferințe diplomatice. Orice decizie de înaintare a unui amendament propus unei conferințe diplomatice se va lua cu majoritatea de două treimi din numărul părților contractante prezente și votante la reuniune, cu condiția ca cel puțin jumătate din părțile contractante să fie prezentă în momentul votării.

4. Conferința diplomatică însărcinată să examineze și să adopte amendamente fa prezenta convenție este convocată de către depozitar și se va ține într-un interval de un an după ce decizia corespunzătoare a fost luată conform alin. 3 al prezentului articol. Conferința diplomatică depune toate eforturile posibile pentru ca amendamentele să fie adoptate prin consens. Dacă acest lucru nu este posibil. amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din totalul părților contractante.

5. Amendamentele la prezenta convenție, adoptate conform alin. 3 și 4 de mai sus, sunt supuse ratificării, acceptării, aprobării sau confirmării de către părțile contractante și intră în vigoare pentru acele părți contractante care le-au ratificat, acceptat, aprobat sau confirmat, la 90 de zile de la data primirii de către depozitar a instrumentelor relevante de la cel puțin două treimi din totalul părților contractante. Pentru o parte contractantă care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă ulterior sus-numitele amendamente, acestea vor intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii de către această parte contractantă a instrumentului relevant.

ARTICOLUL 42 Denunțarea

1. Orice parte contractantă poate denunța prezenta convenție printr-o notificare scrisă, adresată depozitarului.

2. Denunțarea capătă efect la un an de la data primirii notificării de către depozitar sau la orice altă dată ulterioară care poate fi specificată în notificare.

ARTICOLUL 43 Depozitarul

1. Directorul general al Agenției este depozitarul prezentei convenții.

2. Depozitarul informează părțile contractante:

(i) despre semnarea prezentei convenţii şi despre depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare, de aderare sau de confirmare, în conformitate cu art. 39;
(ii) despre data la care convenţia intră în vigoare, conform art. 40;
(iii) despre notificările de denunţare a convenţiei, făcute conform art. 42, şi despre data acestor notificări;
(iv) despre propunerile părţilor contractante de amendare a prezentei convenţii, despre amendamentele adoptate de conferinţa diplomatică sau despre întâlnirea părţilor contractante şi despre data intrării în vigoare a sus-numitelor amendamente, conform art. 41.

ARTICOLUL 44 Texte autentice

Originalul prezentei convenții, ale cărei versiuni în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt egal autentice, va fi depus pe lângă depozitar, care va trimite copii certificate părților contractante.

Drept care plenipotențiarii subsemnați, deplin împuterniciți în acest, sens, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Viena la 5 septembrie 1997.

Acesta este un fragment din Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Obiective, definiții și domeniu de aplicare
Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat
Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive
Dispoziții generale de siguranță
Dispoziții diverse
Întâlnirile părților contractante
Clauze finale și alte dispoziții
;
loading ...