Dispoziții organizatorice | Hotărâre 81/2010

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

CAPITOLUL VII Dispoziții organizatorice

Art. 23. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inclusiv pentru Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, este de 691, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) În cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului.

Art. 24. -

(1) Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ori în serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

(2) Personalul ministerului, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, care participă în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar poate fi remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, conform legislației în vigoare.

Art. 25. -

(1) Pe lângă ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de către secretarul de stat sau unul dintre consilierii ministrului, desemnat de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Pentru analiza, prioritizarea și avizarea activităților din domeniul investițiilor, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează Consiliul tehnico-economic. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului.

(5) Președintele Consiliului tehnico-economic este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) În lipsa ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului conducerea acestui consiliu se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministru.

Art. 26. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum și cele care se află în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inclusiv cele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, precum și celorlalte dispoziții legale în vigoare.

(6) Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere ale unităților din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și, după caz, adjuncții acestora se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 27. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului.

(3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehicule cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 29. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate închiria spații, în condițiile legii.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate închiria unor operatori economici, asociații ori fundații sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobile proprietate publică ori privată a statului, aflate în proprietatea sa, în care își desfășoară activitatea sau pe care le administrează, în condițiile legii.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 30. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziția ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel puțin 5% din încasările în valută.

Art. 31. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...