Surse de finanțare, venituri și cheltuieli | Ordonanță de urgență 55/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Compania Națională de Investiții Rutiere SA -
SECȚIUNEA a 3-a
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli

Art. 31. -

Sursele de finanțare ale C.N.I.R. cuprind:

a) venituri proprii;

b) fonduri externe nerambursabile;

c) credite interne și externe contractate în nume propriu;

d) alocații de la bugetul de stat;

e) alte surse legal constituite.

Art. 32. -

Veniturile proprii ale C.N.I.R. se constituie din:

1. venituri din activități de subconcesionare a spațiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor și drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfășurării traficului rutier, precum și a altor activități economice;

2. veniturile obținute de C.N.A.I.R. lunar, în limita unui procent de 15%, din: valoarea rovinietei încasate lunar; tarifele de trecere a podurilor stabilite conform legii; încasarea altor categorii de venituri de către C.N.A.I.R., rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, cu excepția veniturilor din concesiuni de spații de servicii și a celor din închirieri; Modificări (1)

3. veniturile încasate din executarea garanțiilor de participare la licitații.

Art. 33. -

Sumele rezultate din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune ca urmare a dezmembrării construcțiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii, situate pe coridoarele de expropriere ale lucrărilor de utilitate publică de interes național, se fac venit al bugetului de stat.

Art. 34. -

Sursele de finanțare din fonduri nerambursabile cuprind alocații din bugetul de stat în cadrul titlurilor din clasificația bugetară, respectiv titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier astfel cum acestea sunt stabilite prin documentele strategice existente la nivel național. Finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 face obiectul rambursării din bugetul Uniunii Europene, cu respectarea regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operațional Infrastructură mare. Fondurile aferente proiectelor în implementare pentru perioada de programare 2007-2013 sunt utilizate pentru finalizarea proiectelor de infrastructură de transport rutier care au făcut obiectul finanțărilor din fonduri externe nerambursabile.

Art. 35. -

Creditele interne și externe contractate în nume propriu de către C.N.I.R. cuprind acele categorii de credite care sunt contractate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru constituirea garanțiilor aferente, care pot fi garantate cu bunurile proprietatea C.N.I.R. și a veniturilor proprii constituite conform art. 32 pct. 2 și sunt utilizate pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier. Rambursarea acestor credite, inclusiv dobânda și comisioanele aferente, se face din veniturile proprii ale companiei. Creditele interne și externe contractate în nume propriu nu pot depăși 30% din valoarea veniturilor proprii constituite potrivit art. 32 pct. 2.

Art. 36. -

Alocațiile din bugetul de stat cuprind alocațiile bugetare din cadrul titlului 55 "Alte transferuri", al titlului 65 "Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare rambursabilă", titlului 30 "Dobânzi" și titlului 81 "Rambursări de credite", pentru rambursarea împrumuturilor care sunt utilizate pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport rutier așa cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel național.

Art. 37. -

Alte surse legal constituite reprezintă veniturile încasate din executarea garanțiilor de bună execuție, veniturile încasate din executarea garanțiilor aferente sumelor reținute, veniturile încasate din executarea garanțiilor tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor executate, veniturile încasate din alte garanții constituite conform contractelor încheiate, veniturile din penalitățile contractuale și dobânzile de întârziere în executarea contractelor, veniturile încasate din titluri executorii, indiferent de sursa de finanțare, precum și veniturile rezultate din executarea deciziilor comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărârilor curților de arbitraj și sentințelor instanțelor civile.

Art. 38. -

(1) Veniturile proprii prevăzute la art. 32 se utilizează:

a) pentru proiectarea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea și intervenții pentru lucrări de remediere la infrastructura rutieră până la data predării acesteia către C.N.A.I.R.;

b) pentru plata cheltuielilor suplimentare, ce depășesc valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condițiile legii, a soluțiilor tehnice și/sau constructive, și a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege;

c) pentru finanțarea investițiilor proprii;

d) pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane aferente creditelor contractate de C.N.I.R. potrivit art. 35;

e) pentru plata penalităților, dobânzilor de întârziere, precum și a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat ori de instanță sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul de stat;

f) acoperirea integrală a cheltuielilor de administrare, personal și funcționare a companiei;

g) cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt definite potrivit devizului general de investiție, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;

h) rambursări de credite, de plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, dacă este cazul;

i) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;

j) stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora.

(2) Veniturile proprii prevăzute la art. 32 pct. 3 se utilizează pentru lucrările de remediere, întreținerea și repararea infrastructurii rutiere pe perioada în care aceasta nu a fost predată la C.N.A.I.R., precum și pentru implementarea proiectelor de infrastructură națională de transport rutier.

(3) Sursele proprii de finanțare reprezentate de sumele neutilizate din anii anteriori calculate ca diferență între profitul net repartizat ca sursă proprie de finanțare sau pentru dezvoltare repartizat conform legii la care se adaugă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale realizate din surse proprii și sumele proprii efectiv utilizate pentru plăți aferente investițiilor din surse proprii se pot reporta și se pot utiliza într-o perioadă ulterioară, constituindu-se ca sursă pentru finanțarea investițiilor pentru retehnologizare. Din aceste surse de finanțare se finanțează cu prioritate achiziția de dotări independente necesare pentru activitatea curentă a C.N.I.R., precum și pentru dotările cu echipamente și utilaje necesare activității de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier executate în regie proprie.

(4) C.N.I.R. beneficiază de surse de finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2007-2013, precum și pentru perioada de programare 2014-2020 și de sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv pentru:

a) executarea lucrărilor de reabilitare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră națională, inclusiv pentru cele executate în regie proprie;

b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea, consolidarea, construcția de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, variante ocolitoare și a altor elemente de infrastructură rutieră națională, precum și reparațiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare și altor elemente de infrastructură rutieră națională, inclusiv pentru cele executate în regie proprie;

c) alte cheltuieli de investiții, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje și echipamente necesare activității de dezvoltare a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenții la infrastructura rutieră națională pe perioada garanției tehnice până la predarea acestora la C.N.A.I.R.;

d) plăți pentru rambursări de credite, plăți de dobânzi și de comisioane contractate de stat.

Art. 39. -

Plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 38 alin. (1), lit. g) și h), se reconstituie de la bugetul de stat.

Art. 40. -

Plățile efectuate din veniturile proprii ale companiei, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. i) și j), se reconstituie de la bugetul de stat, cu condiția justificării privind cauzele obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătorești și arbitrale, fără existența culpei exclusive a C.N.I.R. Procedurile privind stabilirea responsabilităților referitoare la culpa exclusivă se vor iniția de către partea interesată.

Art. 41. -

Fondurile externe nerambursabile ale C.N.I.R. se utilizează în conformitate cu dispozițiile legislației în domeniul achiziției publice și cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanțare.

Art. 42. -

Creditele interne și externe contractate de C.N.I.R. în nume propriu, în condițiile legii și ale art. 35, se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, consolidarea, modernizarea și construcția infrastructurii rutiere și alte cheltuieli de investiții. Contractarea de credite în nume propriu de către C.N.I.R. se aprobă de către Guvern prin memorandum și pot fi garantate numai cu bunurile proprietatea C.N.I.R. și cu veniturile proprii constituite conform art. 32 pct. 2 în limita unui procent de 30%.

Art. 43. -

Alte surse legal constituite se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare în vederea continuării și finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislației în vigoare, cu condiția încadrării în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii.

Art. 44. -

C.N.I.R. poate solicita de la bugetul de stat și transfera în conturile de venituri proprii, deschise la bănci, sumele aferente reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii potrivit art. 39 și 40, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 45. - Modificări (1)

(1) C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de 15% din valoarea rovinietei încasate, a tarifelor de trecere a podurilor încasate, precum și din alte venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică pe care le are concesionate, cu excepția veniturilor din concesiuni de spații de servicii și a veniturilor din închirieri.

(2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Viramentul se va face în contul indicat de C.N.I.R., însoțit de un decont justificativ privind modalitatea de calcul al sumelor virate.

(3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parțială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate și nevirarea acestora la termen, C.N.A.I.R. datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Veniturile rezultate din aplicarea alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R.

(5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea accesoriilor prevăzute la alin. (3), precum și orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 46. - Modificări (1)

(1) În primul an de funcționare al C.N.I.R. stabilit de la data înmatriculării acesteia la registrul comerțului, sumele prevăzute la art. 45 alin. (1) se virează lunar proporțional cu numărul de angajați ai C.N.I.R. cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal în luna precedentă efectuării viramentului. Pentru determinarea proporției luate în calcul în vederea efectuării viramentului se va lua ca bază de calcul un număr total de 400 de angajați.

(2) Reconstituirile de plăți din bugetul de stat ca urmare a plăților efectuate din venituri proprii ale C.N.A.I.R., prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se iau în calcul la determinarea sumelor prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 55/2016:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Obiectul de activitate al CNAIR, surse de finanțare
Înființarea, obiectul de activitate, funcționarea
Organizarea
Surse de finanțare, venituri și cheltuieli
Structura organizatorică și salarizarea
Predarea și preluarea
;
loading ...