Guvernul României

Ordonanța nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale

Modificări (1), Referințe (3)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 05 martie 2008.

În vigoare de la 30 septembrie 1999 până la 12 iunie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 34/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează contractele încheiate în condițiile prevăzute la art. 3-5 între un comerciant care furnizează bunuri sau servicii și un consumator.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care, în cadrul tranzacțiilor care intră sub incidența prezentei ordonanțe, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

b) comerciant - orice persoană fizică sau juridică autorizată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, în cadrul tranzacțiilor care intră sub incidența prezentei ordonanțe, precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia;

c) spațiu comercial - orice loc sau spațiu autorizat conform reglementărilor legale în vigoare, folosit în mod obișnuit de comerciant în scopul desfășurării activității pentru care a fost autorizat.

Art. 3. -

Prezenta ordonanță se aplică în cazul contractelor încheiate în următoarele situații:

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spațiilor sale comerciale;

b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a consumatorului:

1. la locuința unui consumator, unde pot fi încheiate contracte și cu alte persoane prezente;

2. la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găsește, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;

c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comercianul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.

Art. 4. -

Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanțe și contractele încheiate în urma solicitării de către consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decât cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu condiția ca, în momentul solicitării, consumatorul să nu fi cunoscut și nici să nu fi avut în mod rezonabil posibilitatea de a cunoaște faptul că furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comercială sau profesională a comerciantului.

Art. 5. -

Prezenta ordonanță se aplică și în cazul propunerilor de contract făcute de consumator, în condiții analoage celor specificate la art. 3 și 4.

Art. 6. -

Prezenta ordonanță nu se aplică:

a) contractelor pentru care valoarea totală care urmează să fie achitată de consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 30 de euro la cursul de zi al Băncii Naționale a României;

b) contractelor privind construirea, vânzarea și închirierea de bunuri imobile, precum și contractelor care conțin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu excepția contractelor privind furnizarea de produse ce urmează să fie încorporate în bunuri imobile și, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;

c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant;

d) contractelor de asigurări;

e) contractelor privind valorile mobiliare;

f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1. contractul s-a încheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea să îl consulte în absența acestuia, pentru a fi corect informat în vederea luării unei decizii;

2. contractul prevede o continuitate a relațiilor comerciale dintre consumator și comerciant în cadrul unor livrări succesive de produse sau de servicii;

3. atât catalogul, cât și contractul menționează expres dreptul consumatorului de a returna produsul într-un termen de 7 zile lucrătoare, începând de la data primirii acestuia, sau de a denunța unilateral contractul în decursul aceleiași perioade, fără o altă obligație decât aceea de a avea grijă în mod rezonabil de bunuri.

CAPITOLUL II Forma contractului

Art. 7. -

Contractul trebuie să fie întocmit în formă scrisă, încheiat cel mai târziu în momentul livrării produsului sau serviciului, și să conțină cel puțin datele complete de identificare a părților contractante, obiectul și prețul contractului, data și locul încheierii acestuia.

CAPITOLUL III Dreptul de denunțare unilaterală a contractului

Art. 8. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 3-5 comerciantul va informa în scris consumatorul, înainte sau cel mai târziu în momentul încheierii contractului, despre dreptul acestuia din urmă de a denunța unilateral contractul în termenul prevăzut în prezenta ordonanță, indicând numele și adresa persoanei față de care își poate exercita acest drept.

(2) Contractul trebuie să stipuleze, cu caractere mari și în imediata vecinătate a locului rezervat pentru semnătura consumatorului, clauza expresă despre dreptul de denunțare unilaterală a contractului, în termenele și în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță, precum și numele și adresa comerciantului față de care consumatorul poate să își exercite acest drept.

(3) Comerciantul este obligat să înmâneze consumatorului un exemplar din contractul încheiat și să poată proba acest lucru în fața organelor de control.

Art. 9. -

(1) Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în termen de 7 zile lucrătoare, care începe să curgă:

a) de la data încheierii contractului, dacă aceasta este concomitentă cu data livrării produsului;â

b) de la data încheierii contractului de prestări servicii;

c) de la data primirii produsului de către consumator, dacă livrarea a fost efectuată după data încheierii contractului.

(2) Părțile pot stipula în contract un termen mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), dacă consideră necesar.

(3) Pentru a-și exercita dreptul de denunțare unilaterală, consumatorul trebuie să anunțe comerciantul, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind să se încadreze în termenul prevăzut în contract. Anunțarea comerciantului exonerează consumatorul de orice obligație, cu excepția celei de a înapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerându-se desființat.

Art. 10. -

Dacă comerciantul a omis să informeze consumatorul despre dreptul de denunțare sau dacă informația a fost incompletă ori greșită, astfel încât nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevăzut la art. 9 se prelungește cu 60 de zile lucrătoare.

Art. 11. -

Comerciantul este obligat să primească produsele returnate de consumator în termenele prevăzute în prezenta ordonanță.

CAPITOLUL IV Condiții pentru exercitarea dreptului de denunțare
unilaterală a contractului

Art. 12. -

În cazul denunțării unilaterale a contractelor de livrare a produselor, acestea din urmă se returnează de către consumator în următoarele condiții:

a) în starea în care au fost primite, cu eventualele modificări necesare în vederea examinării acestora;

b) cu gradul normal de uzură, cauzat de folosirea conform instrucțiunilor de utilizare care i-au fost aduse la cunoștință.

Art. 13. -

În cazul contractelor de prestări servicii, dreptul de denunțare nu poate fi exercitat asupra serviciilor deja prestate conform condițiilor contractuale.

CAPITOLUL V Efectele exercitării dreptului de denunțare unilaterală
a contractului

Art. 14. -

În cazul în care consumatorul nu a efectuat nicio plată și nici nu a primit produsul sau nu i s-a prestat serviciul conform contractului, exercitarea dreptului de denunțare a contractului de către consumator dezleagă ambele părți de orice obligație.

Art. 15. -

(1) Dacă produsul a fost primit de consumator, în cazul în care acesta denunță contractul, trebuie să returneze produsul în termenul prevăzut la art. 9 sau, după caz, la art. 10.

(2) Produsul se consideră returnat în momentul în care a fost predat la oficiul poștal sau unui alt expeditor ori predat direct operatorului economic sau persoanei desemnate de acesta, caz în care se încheie între părți un act care să consemneze data predării-primirii.

(3) Cheltuielile de expediere sunt în sarcina comerciantului.

Art. 16. -

(1) Comercianul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării conform art. 9 sau, după caz, art. 10, trebuie să ramburseze consumatorului toate sumele plătite de acesta, precum și eventualele cheltuieli aferente, conform prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) Sumele se consideră rambursate la termenele la care au fost efectiv restituite, expediate sau a fost ordonată plata lor.

(3) Se consideră nulă orice clauză care prevede limitări la rambursarea căte consumator a sumelor sus-menționate.

Art. 17. -

Dreptul consumatorului la denunțarea contractului nu poate fi anulat de nicio clauză contractuală sau înțelegere între părți, aceasta fiind considerată nulă de drept.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 18. -

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 19. -

Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 7 și 8, cu amendă contravențională de la 200 lei la 500 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 11, art. 15 alin. (3) și ale art. 16, cu amendă contravențională de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 20. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 21. -

Contravențiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

Limitele minimă și maximă ale amenzilor prevăzute la art. 19, precum și valoarea prevăzută la art. 6 lit. a) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de inflație.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 23. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice alte dispoziții contrare.

* * *

Prezenta ordonanță transpune prevederile Directivei 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1985.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...