Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor

Art. 6. -

Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. VI "Cerințe de natură informațională", referitoare la garanții.

Art. 7. -

În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienți, cu valoarea cuprinsă între 0 și 1, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

Art. 8. -

Garanțiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii față de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum și alte garanții reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.

Art. 9. -

(1) În vederea deducerii din expunerea față de debitor, coeficienții cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate depăși valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 10. -

(1) Orice garanție reală, cu excepția gajului general, a garanțiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) și a garanțiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului față de debitor, la o valoare ce nu poate depăși valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanții reale pentru care aceștia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabilește coeficienți, pentru fiecare categorie/caz. Jurisprudență

2) Garanțiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu, pot fi menționate: garanții reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polițe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polițe de asigurare de viață; garanții reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită și reglementată în cadrul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanțiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menționate.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Art. 11. -

Polițele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit și, în consecință, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situația în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:

- au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile și necondiționate);

- riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operațiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăți de asigurare/reasigurare, iar societățile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerințele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăților de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parțial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliței de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

- normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia față de debitor, precum și modalitatea de determinare a calității societăților de asigurare/reasigurare emitente și a nivelului coeficienților pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenți.

Art. 12. -

(1) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autoritățile centrale și pentru care acestea își asumă răspunderea, pot fi considerate garanții exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat4), dacă:

- fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritățile centrale; și

- FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidențieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică numai în condițiile în care împrumutătorul dispune de documentația care să ateste îndeplinirea cerințelor prevăzute.

4) Garanțiile exprese, irevocabile și necondiționate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

Art. 13. -

(1) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile și/sau în cazul cărora au fost inițiate proceduri judiciare față de operațiune ori față de debitor, se ajustează prin aplicarea de coeficienți stabiliți de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienți nu poate fi mai mare de 0,25.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

(3) Garanțiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, atașate creditelor/plasamentelor menționate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanții având valoarea zero.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Dispoziții generale
Performanța financiară a debitorilor
Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Cerințe de natură informațională
Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...