Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Resursele umane

Art. 41. -

(1) Personalul contractual al unităților de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

(2) Ocuparea funcțiilor de director general sau director, după caz, la unitățile și instituțiile de drept public de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 28 se face prin concurs, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare. La concursul pentru ocuparea funcției de director pot candida absolvenți cu studii superioare, cu sau fără grad științific, cu experiență managerială, prin derogare de la prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al ASAS.

Art. 42. -

Pentru integrarea cercetării științifice și a învățământului universitar, precum și pentru asigurarea instruirii practice a studenților, unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și universitățile de profil pot asigura, pe bază de protocol, integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare și a personalului de cercetare în activitatea didactică și de cercetare științifică.

Art. 43. -

Pentru activități cu caracter sezonier, unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 44. -

(1) Absolvenții de învățământ superior și mediu care se încadrează în unitățile de cercetare-dezvoltare beneficiază de o primă de instalare de până la 5 salarii medii pe economie, care se suportă din venituri proprii. Beneficiarii primelor de instalare au obligația de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării termenului minim din contractul individual de muncă, beneficiarii primelor sunt obligați la restituirea întregii sume primite.

(2) Personalul cu studii superioare care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de cercetare-dezvoltare agricolă primește în folosință, pe durata contractului individual de muncă, până la 1.500 m2 de teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unități. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 45/2009:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"
Organizarea, statutul juridic și patrimoniul unităților de cercetare dezvoltare
Finanțarea activității de cercetare dezvoltare inovare
Resursele umane
Parteneriatul public privat din domeniul agricol și silvic din unitățile de cercetare dezvoltare și din unitățile de învățământ agricol și silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...