Parlamentul României

Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Modificări (5), Puneri în aplicare (1), Referințe (13), Reviste (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 20 februarie 2008.

În vigoare de la 17 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziție beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond. Modificări (1)

(2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garanții instituțiilor de credit.

(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de convenții încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.

(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.

Art. 2. -

Sumele alocate și dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidențele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.

Art. 3. - Modificări (1)

Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea și va reîntregi suma alocată.

Art. 4. - Modificări (1)

Sumele alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu-și îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferențiat, în funcție de tipul de credit și de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 5. -

(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii;

d) consiliile locale și asociații ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară și drumuri forestiere;

e) Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire și protecție împotriva inundațiilor;

f) direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratoarelor și pentru rețeaua informațională națională;

g) persoane fizice și juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii;

h) Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Mureș, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratorului Unității fitosanitare;

i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu;

j) alți beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă.

(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.

Art. 6. -

Creditele acordate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 vor fi garantate astfel:

a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanțare necesare realizării producției, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului;

b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu și lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investiții, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;

c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD și al celor încadrate în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.

Art. 7. -

Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. acordă garanții pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 din prezenta lege.

Art. 8. -

Comisioanele de garantare datorate de instituțiile de credit pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare. Referințe (1)

Art. 9. - Modificări (1)

În situația în care riscul de neplată înregistrat depășește nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Modificări (1), Reviste (1)

Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt executate în condițiile legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 11. -

Eventualele sume restituite de instituțiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garanții prevăzute în contractele de credit și a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 12. - Modificări (1)

Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum și cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanții beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă. Referințe (1)

Art. 13. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale*), Guvernul va adopta normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

*) În prezent, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administrației publice centrale, denumirea "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale".

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 20 martie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
;
loading ...