Guvernul României

Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Modificări (4), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 16 ianuarie 2009.

În vigoare de la 16 ianuarie 2009 până la 03 ianuarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1634/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului și mediului de afaceri, care se înființează prin preluarea activității și structurilor specializate în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și comerțului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

Art. 2. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul București, str. Cpt. Alex. Șerbănescu nr. 50, sectorul 1, și alte spații necesare desfășurării activității situate în municipiul București, str. Ion Câmpineanu nr. 16 și str. Poterași nr. 11.

Art. 3. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului și mediului de afaceri, precum și al organizării și funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) de organ de specialitate al administrației publice centrale pentru elaborarea și aplicarea strategiilor și a politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

c) de analiză și sinteză în domeniile specifice ministerului;

d) de coordonare la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități interesate, a activităților referitoare la relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și guvernului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor, proiectelor și programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

f) de administrare a fondurilor publice destinate întreprinderilor mici și mijlocii, unităților din domeniile cooperației, comerțului și mediului de afaceri;

g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

h) de promovare, implementare și urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

Art. 4. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri exercită următoarele atribuții:

A. cu caracter general:

1. fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

2. îndeplinește atribuții privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul comerțului interior;

3. elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează și monitorizează planuri de acțiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislația națională în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului și drepturilor de proprietate industrială;

6. reprezintă Guvernul României în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, pentru elaborarea de politici, proiecte și programe privind domeniile sale de activitate;

7. fundamentează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului, precum și realizării politicilor, strategiilor, proiectelor și programelor în domeniul său de activitate, potrivit legii;

8. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Creșterea competitivității economice";

9. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;

10. propune și derulează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;

11. organizează și participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;

12. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

13. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea, în legatură cu mediul de afaceri;

14. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale și altele asemenea;

15. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

16. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

17. colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice;

18. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

19. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

20. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și pe cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaționale la care România este parte;

B. în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii:

1. elaborează, implementează și monitorizează programe pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și al fenomenelor specifice economiei de piață;

2. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;

3. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființare de unități de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor, proiectelor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

6. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A.; Modificări (1)

7. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la fondurile locale de garantare;

8. exercită funcțiile de coordonare și control privind Fundația de postprivatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;

C. în domeniul comerțului:

1. fundamentează și promovează interesele economicocomerciale ale României în cadrul instituțiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerțului în cadru multilateral, desfășurate sub egida Organizației Mondiale de Comerț, sau la nivel regional și bilateral;

2. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre și cu Tratatul de aderare;

3. urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniile sale de competență, ținând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaționale;

4. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului roman în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și/sau prin acordurile de comerț liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comerț și alte oportunități de afaceri;

7. promovează interesele comerciale ale României în relațiile cu alte state și cu organizațiile economice la nivel mondial, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terțe piețe, inclusiv pentru recâștigarea celor din zona Comunității Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa și America Latină, conform competențelor naționale, ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri și negociază direct, conform competențelor naționale, sau participă la negocierea și încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic național și, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competențelor naționale și în corelație cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;

11. dezvoltă forme de parteneriat și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie;

12. asigură organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președinților părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante; participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate; elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă și asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informații de piață și oportunități de afaceri, precum și servicii de consultanță privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;

15. coordonează și asigură buna funcționare a activității reprezentanțelor economice ale României în străinătate și cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;

16. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare și de atragere a investitorilor străini și români în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

17. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor Publice pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import și, după caz, de export în relațiile de comerț dintre Uniunea Europeană și țări terțe, pentru produse aflate în domeniul său de competență;

19. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor comerciale străine;

20. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, și coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerțului interior și al protecției consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuției produselor și serviciilor de piață și asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administrației publice locale, baza de date la nivel național privind structurile de distribuție existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare și implementează programe pentru dezvoltarea și susținerea activității comerciale și de prestări de servicii de piață;

24. asigură, prin Centrul de Formare și Management pentru Comerț, formarea profesională continuă și pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerțului și al prestărilor de servicii de piață; Modificări (1)

25. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, și coordonează elaborarea strategiilor și programelor referitoare la dezvoltarea pieței de desfacere la intern și urmărește implementarea lor;

26. urmărește și sprijină, în condițiile legii, păstrarea climatului de concurență loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse și servicii și ale operatorilor economici pe piața internă;

27. asigură elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuție și a calității bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul său de activitate;

29. elaborează materiale promoționale și publicații de specialitate în domeniul său de activitate;

D. în domeniul mediului de afaceri și profesiilor liberale:

1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componență se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activității și funcționarea acestora;

2. colaborează cu celelalte instituții ale statului care au competențe în domeniul profesiilor liberale;

3. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;

4. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și anagajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;

5. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acțiune, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

6. asigură identificarea, măsurarea și optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor și acționează direct sau în cooperare cu celelalte autorități interesate pentru reducerea acestora;

E. în domeniul proprietății industriale, invențiilor și mărcilor:

1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România;

2. dezvoltă infrastructuri eficiente și echilibrate de luptă împotriva contrafacerii și pirateriei;

3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietății intelectuale.

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri se exercită de către ministru.

(2) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește atribuții de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) În exercitarea atribuțiilor, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri este ajutat de 2 secretari de stat.

(4) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului si mediului de afaceri emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia.

(8) Prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri se poate nominaliza un înlocuitor al acestuia, în condițiile legii.

(9) Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, în condițiile legii.

(10) Atribuțiile personalului din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. -

(1) Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii, personal diplomatic, funcționari publici de conducere, funcționari publici de execuție și personal contractual.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct pot îndeplini și alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri ori încredințate de ministru.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri funcționează direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente.

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri și compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condițiile legii.

(4) În cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri și în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcționează rețeaua externă pentru promovarea comercial-economică, organizată sub formă de birouri de promovare comercial-economică ale României în străinătate, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 8. -

(1) Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri poate înființa în subordinea sa organe de specialitate, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) organizarea altor activități care au legătură cu activitatea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri sau care sunt necesare în derularea activității acestuia.

Art. 9. - Modificări (1)

În coordonarea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri funcționează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, finanțat din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 10. -

Unitățile care funcționează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri sau în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Modificări (1)

În subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri funcționează:

a) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, finanțat integral din venituri proprii;

b) Centrul Român pentru Promovarea Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;

c) Centrul de Formare și Management pentru Comerț, unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

Art. 12. -

Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții ale ministerului și entităților subordonate acestuia se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 13. -

(1) În subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri funcționează Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, prin reorganizarea activității oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, cu sediul în municipiul București, str. Poterași nr. 11, sectorul 4.

(2) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți și, respectiv, revocați, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, potrivit legii.

(3) Structura organizatorică a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Art. 14. -

Înființarea de noi oficii sau reprezentanțe teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcție de resursele financiare alocate cu această destinație prin bugetul anual.

Art. 15. - Modificări (1)

Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri este de 403, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 16. -

Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru rețeaua de promovare comercială economică externă.

Art. 17. -

Atribuțiile și competențele secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 18. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri poate desfășura activități finanțate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 19. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri preia personalul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu excepția personalului care desfășoară activități în domeniul turismului, în număr de 112 persoane, precum și a personalului care își desfășoară activitatea în structura specializată în domeniul expozițiilor mondiale, în număr de 11 persoane.

Art. 20. -

(1) Din totalul de 30 de autoturisme aprobat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, un număr de 15 autoturisme se preiau de către Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Autoturismele prevăzute la alin. (1), destinate în principal activităților specifice de inspecție și control care se desfășoară pe întreg teritoriul țării și transportului delegațiilor, pot utiliza fiecare un consum lunar de carburant de 450 de litri.

(3) Pentru activitățile specifice desfășurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Bunurile mobile și imobile din domeniul public sau privat al statului care se aflau în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale trec în administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, pe bază de protocol de predare-preluare întocmit în condițiile legii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului care trec în administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 22. -

Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri se pot închiria spații suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 23 -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 24. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea și structura specializată în domeniul expozițiilor mondiale, încadrată cu un număr de 11 posturi, de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care își încetează activitatea.

(2) Predarea-preluarea prevăzută la alin. (1) se efectuează în condițiile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Art. 25. -

Hotărârea Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2010 "Un oraș mai bun, o viață mai bună", Shanghai, China, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, se modifică corespunzător prevederilor art. 24.

Art. 26. -

Instituțiile financiare la care statul este acționar inițial unic prin Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 27. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
comerțului și mediului de afaceri,
Constantin Niță
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 9 ianuarie 2009.

Nr. 4.

ANEXA Nr. 11) Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Comerțului și Mediului de Afaceri

                       Număr maxim de posturi: 403, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului
                                              ┌────────────────────────────┐
                                             ┌─┤   (*) Audit intern   │
               ┌────────────────────────────┐               │ └────────────────────────────┘
               │   Cabinet ministru   ├──┐             │ ┌────────────────────────────┐
               └────────────────────────────┘ │             ├─┤   (*) Corp Control   │
               ┌────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐  │ │     Ministru     │
               │Politici, strategii, reformă├──┼──┤   MINISTRU   ├───┤ └────────────────────────────┘
               │ instituțională și sinteze │ │ └────────┬──────────┘  │ ┌────────────────────────────┐
               └────────────────────────────┘ │      │       ├─┤  Informații clasificate  │
               ┌────────────────────────────┐ │      │       │ └────────────────────────────┘
               │  Consilier diplomatic  ├──┘      │       │ ┌───────────────────────────────────────────────┐
               └────────────────────────────┘       │       │ │ (*) Relații cu Parlamentul, patronatele și  │
                                     │       └─┤ sindicatele, mass-media, purtător de cuvânt, │
                                     │        │     relații publice și protocol     │
                                     │        └───────────────────────────────────────────────┘
                                     └────────┐
                    ┌──────────────────┐            │            ┌──────────────────┐
                    │ Secretar de stat ├────────────────────────┼────────────────────────┤ Secretar de stat │
                    └───────┬──┬───────┘      ┌────────────┴─────────────┐     └──────┬──┬────────┘
                        │ │          │   Secretar general   │         │ │
             ┌──────────────────┐ │ │          └────────────┬─────────────┘         │ │ ┌──────────────────┐
             │   Cabinet   ├─┘ │          ┌────────────┴─────────────┐         │ └─┤   Cabinet   │
             │ secretar de stat │  │          │ Secretar general adjunct │         │  │ secretar de stat │
             └──────────────────┘  │          └────────────┬─────────────┘         │  └──────────────────┘
                         │                │                │
    ┌─────────────────────┬────────────────────┼────────────────┐        │         ┌────────────┴────────┐
┌──────┴──────┐       │          │        │        │   ┌────────────┴────────────────┐  │
│ Direcția  │┌─────────────┴──────────────┐   │   ┌─────────┴──────────┐  │   │   Direcția generală   │  │
│ generală  ││   Direcția generală   │   │   │ Direcția generală │  │   │ pentru întreprinderi mici │  │
│ politici  ││   relații externe    │   │   │ afaceri europene │  │   │   și mijlocii, comerț   │  │
│ comerciale │└─────────────┬──────────────┘   │   └─────────┬──────────┘  │   │  interior și cooperație  │  │
└──────┬──────┘       │          │        │        │   └────────────┬────────────────┘  │
    │      ┌─────────┼─────────┐     │      ┌────┴─────┐     │      ┌──────┴───────┐       │
┌──────┴──────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴─────┐┌────┴─────┐┌───┴────┐  │   ┌─────┴─────┐┌───────┴────────┐┌───┴────┐
│ Direcția  ││    ││    ││    ││     ││     ││    │  │   │ Direcția ││  Direcția  ││Direcția│
│ politici  ││Direcția││Direcția││    ││     ││     ││    │  │   │ pentru  ││  politici  ││ pentru │
│ comerciale ││America ││ Africa ││Direcția││ Direcția ││ Direcția ││Direcția│  │   │gestionarea││ dezvoltarea și ││mediu de│
│multilaterale││de Nord ││  și  ││ Asia, ││promovarea││ Europa ││ CSI, │  │   │fondurilor ││  creșterea  ││afaceri │
│și regionale ││  și  ││Orientul││Oceania ││exportului││Comunitară││AESI și │  │   │comunitare ││competitivității││  și  │
│ și acorduri ││ Latină ││Mijlociu││    ││     ││     ││Balcani │  │   │pentru IMM ││ pentru IMM,  ││profesii│
│   UE   ││    ││    ││    ││     ││     ││    │  │   │  (**)  ││comerț interior ││liberale│
│       ││    ││    ││    ││     ││     ││    │  │   │      ││ și cooperație ││    │
└─────────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘└──────────┘└────────┘  │   └───────────┘└────────────────┘└────────┘
                                ┌───────────────────┼───────────────────┐
                                │   ┌────────────┴────────────┐   │
                                │   │  Direcția generală  │   │
                                │   │buget, finanțe patrimoniu│   │
                                │   │  public și gestiuni  │   │
                                │   └────────────┬────────────┘   │
                                │       ┌─────┴──────┐      │
                             ┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌────┴─────┐┌─────┴─────┐
                             │ Direcția ││       ││     ││ Direcția │
                             │ achiziții ││       ││ Direcția ││ resurse │
                             │ publice, ││ Direcția  ││ buget, ││ umane,  │
                             │ sisteme ││ finanțe,  ││patrimoniu││legislație,│
                             │informatice││contabilitate││public și ││ juridic │
                             │  și   ││       ││ gestiuni ││  și   │
                             │ logistică ││       ││     ││management │
                             └───────────┘└─────────────┘└──────────┘└───────────┘

(*) Se organizează la nivel de direcție.

(**) Îndeplinește rolul de organism Intermediar pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice".

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici și
mijlocii, comerțului și mediului de afaceri și, respectiv, în subordinea
Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului
de Afaceri

A. Unități care funcționează în coordonarea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri:

1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului - ANPC - 762 de posturi, cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Modificări (1)

B. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri:

I. cu finanțare din venituri proprii;

1. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 315 posturi;

2. Centrul de Formare și Management pentru Comerț - CFMC - două posturi;

II. cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat:

1. Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - 195 de posturi;

2. Centrul Român pentru Promovarea Comerțului - CRPC - 145 de posturi.

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA
bunurilor imobile din domeniul public al statului care trec în
administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Comerțului și Mediului de Afaceri

1. Imobil construcție, situat în str. Cpt. Alex. Șerbănescu nr. 50, sectorul 1, București, și terenul aferent

2. Imobil construcție P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București, anexele și terenul aferente

3. Imobil construcție P+3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București.

ANEXA Nr. 4

INSTITUȚII FINANCIARE
la care statul român este acționar inițial unic prin Ministerul
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - IFN

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...