Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (12), Referințe (280), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții

Art. 1 - Jurisprudență (4)

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice. Jurisprudență (1)

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză. Jurisprudență (1)

(3) Sediul principal al Ministerului Finanțelor Publice este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Ministerul Finanțelor Publice își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență (2)

(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, coordonarea și administrarea asistenței financiare nerambursabile, coordonarea și administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar și control, coordonarea și verificarea achizițiilor publice, domenii reglementate specific; Modificări (3)

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; Jurisprudență (4)

d) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, precum și fundamentarea principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin Comisia Națională de Prognoză;

e) de concepție bugetară și fiscală; Jurisprudență (1)

f) de administrare a veniturilor statului; Jurisprudență (1)

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; Jurisprudență (3)

h) de administrare a datoriei publice;

i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar și fiscal;

j) de coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia, precum și de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;

k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, inclusiv de asistență financiară acordată de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb; Modificări (3)

l) de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;

m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

o) de control financiar public intern; Modificări (2)

p) de organizare și exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;

q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate;

s) de control al aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

t) de autoritate cu competențe în domeniul politicii și legislației vamale, coordonare, îndrumare și control în acest domeniu;

u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de consultanță juridică, precum și de promovare a unui cadru de lucru comunicațional.

(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. - Jurisprudență (7)

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență (3)

1. elaborează, monitorizează și evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului;

2. avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului; Jurisprudență (2)

3. inițiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului și urmărește armonizarea acestora cu legislația Uniunii Europene în domeniu;

4. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului;

5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

6. elaborează pe bază de metodologii proprii, menținând în permanență un echilibru bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Jurisprudență (14)

7. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, precum și modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau patrimoniului public, la nivelul instituțiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară; Jurisprudență (1)

8. elaborează și urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; Jurisprudență (4)

9. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

10. elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

11. aprobă, în condițiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare; Jurisprudență (5)

12. aprobă, în condițiile legii, deschiderea de credite bugetare;

13. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice, precum și derularea programului de investiții publice; Jurisprudență (4)

14. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțați din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale;

15. elaborează și implementează politicile de descentralizare financiară a serviciilor publice;

16. elaborează, împreună cu ministerele de resort și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, standardele de cost necesare asigurării unor servicii publice de calitate;

17. avizează proiectele de acte normative privind standardele de cost elaborate de ministerele de resort, care vor fi utilizate la fundamentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea serviciilor publice;

18. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

19. urmărește implementarea prevederilor legale referitoare la investițiile publice;

20. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

21. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului;

22. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

23. elaborează bilanțul general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului;

24. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

25. coordonează calculul, încasarea, plata și controlul contribuției României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, contactele cu structurile comunitare în domeniu, precum și plățile altor contribuții prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

26. promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea și susținerea poziției în domeniu, inclusiv în ceea ce privește reforma acestuia și negocierea perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la și către Uniunea Europeană, adaptarea cadrului normativ și metodologic național conform evoluției aquis-ului comunitar în domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu;

27. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice;

28. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

29. propune strategia fiscală pe termen mediu și lung;

30. elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare și completare a Codului fiscal pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții și în consens cu reglementările comunitare în materie și a Codului de procedură fiscală;

31. elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare și cu consultarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

32. elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului general consolidat și în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;

33. formulează și susține poziția României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;

34. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate și a dublei impuneri pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

35. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

36. se preocupă de aplicarea unitară a legislației fiscale prin elaborarea de instrucțiuni și ordine aprobate de ministru, prin Comisia fiscală centrală și prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii;

37. asigură relația cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

38. asigură relația cu Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în problemele specifice activității ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale; Modificări (1)

39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile și a activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

40. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", activitate finanțată integral din venituri proprii; Modificări (1)

41. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale și societăților bancare, prin reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor sau în consiliile de administrație; Modificări (2)

42. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și inițiază proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare; Modificări (1)

43. contractează și rambursează datoria publică și administrează riscurile aferente portofoliului datoriei publice guvernamentale;

44. elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

45. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

46. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

47. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

48. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice și exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii, precum și în cadrul unor departamente ale unor organisme internaționale (OCDE, ONU); Modificări (1)

49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului; Modificări (1)

50. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

51. reglementează drepturile valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerț exterior și cooperare internațională derulată înainte de 31 decembrie 1989 și din lichidarea conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională;

52. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaționale sau de guvernele altor țări;

53. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

54. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare și postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană, precum și asistența financiară rambursabilă acordată de instituții financiare internaționale; Modificări (2)

55. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale și de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene - către autoritățile de management/beneficiarii finali și certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene; Modificări (3)

56. programează, coordonează, monitorizează și evaluează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia și îndeplinește rolul de coordonator național al asistenței în relația cu Uniunea Europeană;

57. coordonează monitorizarea și implementarea Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...