Modificarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 37/2008

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Modificarea unor acte normative

Art. 17. -

După alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Acțiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, precum și pentru alte acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și tarifele aferente acestora se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului."

Art. 18. -

După articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului."

Art. 19. -

Alineatele (3) și (5) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Alocațiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanțarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu obligațiile sau cu programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

.....................................................................................................................

(5) Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

Art. 20. -

Alineatele (3) și (4) ale articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive finanțate din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Alocațiile de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu activitățile sau programele ce urmează a fi realizate de către acestea.

(4) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților prevăzute la alin. (1) se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite."

Art. 21. -

După articolul 17 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, se introduc două noi articole, articolele 171 și 172, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din instrumente structurale ordonatorilor principali de credite cu rol de Organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate, pe baza Acordului de delegare de atribuții, încheiat între Autoritatea de management și Organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional regional 2007-2013, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

Art. 172. -

(1) Pentru sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, reprezentând finanțarea proiectelor aprobate în cadrul programelor operaționale, instituțiile publice cu rol atât de organisme intermediare, cât și de beneficiari ai axelor de asistență tehnică pot avea calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Sumele rambursate de către Comisia Europeană prin conturile Autorității de certificare și plată în conturile Organismului intermediar, în calitate de beneficiar, prevăzute la alin. (1), se virează la bugetul de stat la termenele și în condițiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor."

Art. 22. -

Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Instituțiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care instituțiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 37/2008:
Reglementări privind cheltuielile publice
Modificarea unor acte normative
Dispoziții finale
Abrogarea unor dispoziții legale
;
loading ...