Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 17 decembrie 2008.

În vigoare de la 17 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, cauzată de emisiile de gaze de eșapament de la autoturisme, și ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile-limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deșeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii țintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea și reciclarea deșeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate de către România ca stat membru al Uniunii Europene,

ținând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătății populației și mediului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Se aprobă reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Modificări (2)

Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare foarte ridicat.

Art. 3. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, aflat în stare de funcționare, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație; Modificări (1)

c) autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată; Modificări (1)

d) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;

e) producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau reprezentanții autorizați ai acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Producătorul validat garantează accesul la Program al persoanei fizice care depune în termen toate documentele necesare pentru achiziționarea unui autoturism nou. În cazul în care accesul nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere persoanei fizice respective posibilitatea achiziționării unui autoturism nou la un preț mai mic cu 3.800 lei față de prețul de achiziție al autoturismului nou respectiv. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Autoritatea analizează documentația depusă și prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (2)

Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei orice proprietar/moștenitor al unui autoturism uzat, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui autoturism nou;

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;

c) a radiat autoturismul uzat;

d) achiziționează un autoturism nou de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 7. - Modificări (1)

Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obținută o singură dată și se va scădea din prețul de achiziție al unui autoturism nou.

Art. 8. -

(1) Se interzic omologarea pentru circulație, reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, și reutilizarea caroseriei, șasiului ori a motorului acestuia. Modificări (1)

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați prevăzuți la art. 6 lit. b) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Modificări (1)

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personal împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. Modificări (1)

Art. 9. -

Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - Modificări (2)

Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei din sumele încasate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 11. - Modificări (1)

Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 11 decembrie 2009.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 decembrie 2008.

Nr. 217.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...