Guvernul României

Hotărârea nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 septembrie 2008 până la 12 octombrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 740/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor Consiliului (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 și (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor și legumelor, cu completările și modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, se acordă sprijin financiar pentru grupurile de producători recunoscute preliminar și organizațiile de producători din sectorul fructe și legume.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la inițiativa producătorilor, care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere ca organizație de producători și care este recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) organizație de producători - orice persoană juridică sau parte clar definită a unei persoane juridice, constituită la inițiativa producătorilor și care este recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) plan de recunoaștere - un ansamblu etapizat de măsuri pe care un grup de producători recunoscut preliminar urmează să le implementeze în vederea obținerii statutului de organizație de producători;

d) program operațional - un ansamblu de măsuri pe care organizația de producători le implementează pentru îndeplinirea a două sau mai multora dintre obiectivele specifice, cu scopul de a accesa fondurile comunitare alocate sectorului de legume-fructe.

Art. 3. -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcția tehnică de specialitate, este autoritatea națională competentă responsabilă pentru:

a) elaborarea și implementarea politicii pentru sectorul fructe și legume;

b) recunoașterea grupurilor de producători recunoscute preliminar și a organizațiilor de producători;

c) controlul menținerii condițiilor de recunoaștere, precum și stabilirea și aplicarea de sancțiuni administrative;

d) comunicarea cu Comisia Europeană.

Art. 4. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru:

a) aprobarea planurilor de recunoaștere și a programelor operaționale;

b) controlul și monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în planurile de recunoaștere și în programele operaționale aprobate;

c) gestionarea și efectuarea plății sprijinului financiar destinat grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizațiilor de producători;

d) aplicarea de sancțiuni administrative și financiare referitoare la punerea în aplicare a planurilor de recunoaștere și a programelor operaționale aprobate.

Art. 5. -

(1) Grupurile de producători recunoscute preliminar beneficiază, pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru finanțarea planului de recunoaștere, de:

a) sprijin financiar în vederea constituirii și facilitării activităților administrative;

b) sprijin financiar acordat direct, care să acopere 75% din valoarea investițiilor eligibile conform planului de recunoaștere.

(2) Sprijinul financiar în vederea constituirii și facilitării activităților administrative, prevăzut la alin. (1) lit. a), se acordă în proporție de 75% din fonduri comunitare și în proporție de 25% din bugetul de stat. Valoarea sprijinului se stabilește pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar în funcție de valoarea producției comercializate, denumită în continuare VPC, și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare perioadă anuală a planului de recunoaștere.

(3) În cazul în care VPC a grupului de producători recunoscut preliminar este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a unui milion de euro, sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) este egal cu:

a) 10% din VPC a ultimului exercițiu contabil încheiat, în primul an;

b) 10% din VPC a ultimului exercițiu contabil, în al doilea an;

c) 8% din VPC a ultimului exercițiu contabil, în al treilea an;

d) 6% din VPC a ultimului exercițiu contabil, în al patrulea an;

e) 4% din VPC a ultimului exercițiu contabil, în al cincilea an.

(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (3) se reduce la jumătate în cazul în care grupul de producători recunoscut preliminar realizează o VPC care depășește echivalentul în lei a unui milion de euro.

(5) Investițiile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă investițiile aprobate în cadrul planului de recunoaștere și necesare pentru ca grupul de producători recunoscut preliminar să devină organizație de producători recunoscută.

(6) Investițiile eligibile în cadrul planului de recunoaștere, prevăzute la alin. (1) lit. b), se suportă astfel:

a) 50% contribuție comunitară;

b) 25% contribuție de la bugetul de stat;

c) 25% contribuția grupului de producători recunoscut preliminar.

Art. 6. -

(1) Pentru organizațiile de producători recunoscute se acordă sprijin financiar pentru finanțarea programelor operaționale.

(2) Programele operaționale și finanțarea acestora de către producători și organizațiile de producători, pe de o parte, și de către Comunitatea Europeană, pe de altă parte, au o durată minimă de 3 ani și maximă de 5 ani.

(3) Sprijinul financiar comunitar pentru organizațiile de producători este egal cu valoarea contribuțiilor financiare ale membrilor sau ale organizației de producători plătite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reală a cheltuielilor suportate de organizația de producători, conform programului operațional aprobat.

(4) Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din VPC de fiecare organizație de producători.

(5) Procentul prevăzut la alin. (4) poate fi majorat la 4,6% din VPC, cu condiția ca suma ce depășește 4,1% din VPC să aibă ca destinație măsurile de prevenire și gestionare a crizelor.

(6) La solicitarea organizației de producători, procentul prevăzut la alin. (3) este de 60% pentru un program operațional sau o parte a unui program operațional, în cazul în care întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:

a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Comunitatea Europeană care funcționează în state membre diferite conform schemelor transnaționale;

b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în regimuri care funcționează pe o bază sectorială;

c) acoperă numai sprijinul specific acordat producției de produse biologice reglementate, până la data de 31 decembrie 2008, prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și, de la data de 1 ianuarie 2009, prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice;

d) este prezentat de o organizație de producători pentru acțiuni derulate până la sfârșitul anului 2013;

e) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;

f) este primul program prezentat de o asociație de organizații de producători recunoscută;

g) acoperă doar sprijinul specific pentru acțiunile de promovare a consumului de fructe și legume în rândul copiilor în instituțiile de învățământ.

(7) Pentru organizațiile de producători se poate acorda și sprijin financiar național, în temeiul art. 1 pct. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 361/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"). Acest tip de sprijin se suportă în proporție de 60% din fonduri comunitare și de 40% de la bugetul de stat.

(8) Implementarea unui program operațional trebuie să asigure îndeplinirea a cel puțin două dintre următoarele obiective specifice: Referințe (1)

a) planificarea producției și adaptarea acesteia conform cererii pieței, în special în ceea ce privește condițiile de calitate și cantitate;

b) concentrarea producției în proporție mai mare de 75% din producția membrilor și comercializarea produselor obținute de membrii organizației de producători;

c) optimizarea și stabilizarea costurilor de producție;

d) promovarea unor practici de cultivare care să nu dăuneze mediului, inclusiv agriculturii ecologice;

e) îmbunătățirea calității produselor;

f) creșterea valorii comerciale a produselor;

g) promovarea fructelor și legumelor în stare proaspătă sau procesată;

h) prevenirea și gestionarea crizelor.

Art. 7. -

(1) Sprijinul financiar plătit în mod nejustificat se recuperează de la organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar, percepându-se dobândă pentru perioada cuprinsă între momentul comunicării obligației de rambursare și momentul rambursării de către beneficiar, conform prevederilor din legislația în vigoare.

(2) Sumele recuperate, precum și dobânzile aferente se varsă în contul APIA și se deduc din cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc următoarele:

a) condițiile de recunoaștere a grupurilor de producători recunoscute preliminar, a organizațiilor de producători, lista investițiilor eligibile în cadrul planului de recunoaștere și a cheltuielilor neeligibile în cadrul programului operațional;

b) modalitatea de calcul al VPC, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea și finanțarea planurilor de recunoaștere și a programelor operaționale;

c) tipurile de sancțiuni, modalitățile de aplicare a acestora și anumite aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat.

Art. 9. -

(1) Grupurile de producători recunoscute preliminar și organizațiile de producători recunoscute în baza Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 684/2007 privind recunoașterea organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume își păstrează recunoașterea și pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

(2) Organizațiile de producători care au un program operațional aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 solicită în scris la centrele județene ale APIA, până la data de 15 noiembrie 2008, după caz:

a) continuarea acestuia până la termenul stabilit;

b) modificarea programului operațional;

c) înlocuirea cu un nou program operațional.

(3) Grupurile de producători recunoscute preliminar care au un plan de recunoaștere aprobat înainte de 1 ianuarie 2008 pot continua implementarea acestuia până la termenul stabilit sau pot solicita modificarea acestuia pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. -

Produsele care fac obiectul organizării comune de piață în sectorul fructe și legume sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.078.

ANEXĂ

LISTA
produselor care fac obiectul organizării comune de piață în
sectorul fructe și legume

Codul tarifar Denumirea produsului
0702 00 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată
0703 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată
0704 Varză, conopidă, varză creață, gulii și alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată
0705 Salată (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată
0706 Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, țelină, ridichi și alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată
070700 Castraveți și castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată
07 08 Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată
ex. 07 09 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpozițiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 și 0709 90 60
ex. 08 02 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliță, cu excepția nucilor de arec (sau betel) și a nucilor de cola având codul 0802 90 20
0806 10 10 Struguri de masă proaspeți
0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeți
0808 Mere, pere și gutui proaspete
0809 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv nectarine), prune și porumbe proaspete
0810 Alte fructe proaspete
0813 50 31 Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 și 0802
0813 50 39
0910 20 Șofran
ex 0910 99 Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată
ex 1211 90 85 Busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată
;
loading ...