Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 185/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 95 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 31, 36 și ale art. 196 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

1. 200 "Declarație specială privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

2. 201 "Declarație privind veniturile din străinătate", cod 14.13.01.13/7;

3. 204 "Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/2i;

4. 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;

5. 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14.13.04.13.

Art. 2. -

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în anul fiscal 2006.

Art. 3. -

Declarația specială privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13, prevăzută la art. 1 pct. 1, reprezintă și declarație de venit pentru persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România.

Art. 4. -

Declarațiile speciale privind veniturile realizate, depuse de contribuabilii care au realizat venituri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, se înscriu de organul fiscal într-un registru organizat special în acest scop.

Art. 5. -

Formularele prevăzute la art. 1 se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 7. -

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 pct. 4 în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Formatul electronic al declarației prevăzute la art. 1 pct. 4 va fi însoțit de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 5, editat cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat, conform legii.

(3) Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 6 februarie 2007.

Nr. 185.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

      200                                       
Număr de operator de date         DECLARAȚIE SPECIALĂ          Ministerul Finanțelor Publice
cu caracter personal - 1067      PRIVIND VENITURILE REALIZATE        Agenția Națională
                      Anul [ ][ ][ ][ ]          de Administrare Fiscală
[ ] Se completează cu X de contribuabilii                   Declarație rectificativă
  care au realizat venituri din                       Se completează cu X în cazul [ ]
  transferul titlurilor de valoare                     declarațiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      Inițiala
  Nume                  tatălui   Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  ┌─────────────────────────────────────┬──────────┐  ┌───────────────────────────────────────────────────┐
  └─────────────────────────────────────┴──────────┘  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
  Prenume
 a ┌────────────────────────────────────────────────┐  Modalități de restituire a diferențelor de impozit
 d └────────────────────────────────────────────────┘  pe venit*)
 r Strada                 Nr.      [ ] Numerar, prin unitatea de trezorerie
 e ┌─────────────────────────────────────┬──────────┐  [ ] Mandat poștal
 s └─────────────────────────────────────┴──────────┘  [ ] Virament bancar
 a Bloc Scara  Etaj  Ap.    Județ/Sector
  ┌───┬───────┬──────┬─────┬───────────────────────┐
  └───┴───────┴──────┴─────┴───────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────┐
  Localitate             Cod poștal    │Banca ..............................................│
  ┌──────────────────────────────┬─────────────────┐ │Cont bancar (IBAN) .................................│
  └──────────────────────────────┴─────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────────┘
 Telefon ┌────────┐ Fax ┌────────┐ E-mail ┌─────────┐ *) Se bifează în funcție de situația dorită.
     └────────┘   └────────┘    └─────────┘
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IA. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)    └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)     └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)     └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)     └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)     └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
 1. Natura veniturilor:
  Venituri ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]  Venituri din drepturi ─>[ ] Venituri din ─>[ ]  Venituri din ─>[ ]
  comerciale    profesii libere   de proprietate        cedarea folosinței  activități
                     intelectuală         bunurilor      agricole

  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare: - deținute mai mult de 365 de zile      ─>[ ]
                           - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─>[ ]

 2. Determinarea venitului net: Sistem real ─>[ ]   Cote forfetare ─>[ ]     Normă de venit ─>[ ]
                       Asociere între      Asociere între persoane fizice
 3. Forma de organizare: Individual ─>[ ]   persoane fizice ─>[ ]  și persoane juridice române ─>[ ]
 4. Obiectul principal de activitate ................................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
 5. Sediul ...................................................................................................
 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința .........................................
 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare Nr. .......... Data ..../..../........
  Organul emitent ..........................
 8. Data începerii activității ....../....../....... 9. Data încetării activității ......./........./.........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6B. VENIT NET/CÂȘTIG NET                                        - lei -
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit brut ................................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 2. Cheltuieli deductibile: .................................... │2. ││                   │
  (rd. 2.1 sau rd. 2.3 sau rd. 2.2 + rd. 2.4, după caz)    └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.1. Cheltuieli deductibile ................................ │2.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.2. Cheltuieli forfetare .................................. │2.2││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă ...... │2.3││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
  2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite ............... │2.4││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care: ........................ │3. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere  ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
     la sursă .............................................. │3.1││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 4. Câștig net ................................................. │4. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere .................. │5. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                 ┌───┐┌──────────────────────────────────────┐
 1. Venit net/Pierdere fiscală ................................. │1. ││                   │
                                 └───┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT

1 [ ] Bursa privată  Contract nr./data   Suma plătită - lei -     Documente de plată nr./data
   conform Legii  ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
   nr. 376/2004  └───────────────────┘ └─────────────────────┘ │.......................................│
                                   │.......................................│
                                   │.......................................│
                                   │.......................................│
                                   └───────────────────────────────────────┘
2 [ ] Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
 Suma .............................. (lei)
                      Cod de identificare fiscală
   Denumire entitate nonprofit       al entității nonprofit         Cont bancar (IBAN)
 ┌─────────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐
 └─────────────────────────────────┘  └─────────────────────────────────┘  └───────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
 Cod de identificare fiscală         ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐
                        └────┘ └────────────────────────────────────────────┘
 Nume, prenume/Denumire .....................................................................................
 Adresa: Județ ............................ Sector ........... Localitate ...................................
     Strada ...................................... Nr. ...... Bloc ..... Scara ..... Etaj ..... Ap. .....
     Cod poștal ....................... Telefon .............. Fax ................ E-mail ..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
                       corecte și complete.

Semnătură                      │Semnătură
contribuabil ................ data ................ │reprezentant fiscal ................. data ..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal            Nr. înregistrare ........................................
                           Data ........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Notă: Prezenta reprezintă și declarație de venit.
Cod 14.13.01.13

      201                                       
Număr de operator de date           DECLARAȚIE            Ministerul Finanțelor Publice
cu caracter personal - 1067    PRIVIND VENITURILE DIN STRĂINĂTATE      Agenția Națională
                      Anul [ ][ ][ ][ ]          de Administrare Fiscală
                                       Declarație rectificativă
                                       Se completează cu X în cazul [ ]
                                       declarațiilor rectificative

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
              Inițiala
Nume            tatălui  Prenume            Cod numeric personal
┌────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐    ┌─────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Județ                        Sector        Localitate        │
│  A  ┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐ │
│  d  └─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘ │
│  r  Strada                       Nr.   Bloc   Scara   Etaj    Ap.   │
│  e  ┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │
│  s  └──────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┘ │
│  a  Cod poștal ┌───────────┐ Telefon ┌─────────────┐ Fax ┌──────────────┐ E-mail ┌────────────────────┐ │
│          └───────────┘     └─────────────┘   └──────────────┘    └────────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Statul în care s-a realizat venitul .......................................................................
2. Natura veniturilor:
Venituri din ─> [ ] Venituri din ─> [ ]  Venituri din ─> [ ]  Venituri din cedarea ─> [ ]  Venituri ─> [ ]
profesii libere   activități      drepturi de      folosinței bunurilor     din dobânzi
           comerciale      proprietate
                      intelectuală
Câștiguri din transferul - deținute mai mult de 365 de zile      ─> [ ]    Venituri ─> [ ]
titlurilor de valoare:  - deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv ─> [ ]    din pensii
                        Venituri din premii și ─> [ ] Venituri din ─> [ ]
                        din jocuri de noroc      dividende
Venituri din salarii plătite de un ─> [ ]      Alte venituri ─> [ ]
angajator rezident în România
3. Data începerii activității ......./......../......  4. Data încetării activității ......./....../........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE
                                                    - lei -
                             ┌───┬──────────────────────────────────────────────┐
1. Venit ................................................ │1. │                       │
                             └───┴──────────────────────────────────────────────┘
                             ┌───┬──────────────────────────────────────────────┐
2. Pierdere fiscală ..................................... │2. │                       │
                             └───┴──────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE                                    - lei -
┌────┬─────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬─────────┬───────────┐
│Nr. │ Tip activitate │Document: tip, serie, nr.│ Data emiterii │ Autoritatea fiscală │ Venit │ Impozit │
│crt.│         │             │        │   emitentă    │     │      │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┤
│ 0. │    1.    │      2.      │   3.    │     4.     │  5.  │  6.   │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────┤
├────┴─────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴─────────┴───────────┤
│                          TOTAL                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
 Nume, prenume/Denumire .....................................................................................
 Adresa: Județ ............................ Sector ........... Localitate ...................................
     Strada ...................................... Nr. ...... Bloc ..... Scara ..... Etaj ..... Ap. .....
     Cod poștal ....................... Telefon .............. Fax ................ E-mail ..............
 Cod de identificare fiscală         ┌────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐
                        └────┘ └────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
                       corecte și complete.

Semnătură                      │Semnătură
contribuabil ................ data ................ │reprezentant fiscal ................. data ..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal            Nr. înregistrare ........................................
                           Data ........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod 14.13.01.13/7

      204               DECLARAȚIE               
Număr de operator de date    ANUALĂ DE VENIT PENTRU ASOCIAȚIILE   Ministerul Finanțelor Publice
cu caracter personal - 1067    FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ,       Agenda Națională
                 CONSTITUITE ÎNTRE PERSOANE FIZICE    de Administrare Fiscală
                     Anul [ ][ ][ ][ ]       Declarație rectificativă [ ]
                                    Se completează cu X în cazul
                                    declarațiilor rectificative

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAȚIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Denumire                             Cod de identificare fiscală
┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────┘ └────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Județ                     Sector       Localitate       │
│  A  ┌───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐ │
│  d  └───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘ │
│  r  Strada                     Nr.  Bloc  Scara   Etaj   Ap.   │
│  e  ┌────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┐ │
│  s  └────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┘ │
│  a  Cod poștal ┌───────────┐ Telefon ┌───────────┐ Fax ┌───────────┐ E-mail ┌───────────────┐ │
│          └───────────┘     └───────────┘   └───────────┘    └───────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
1. Natura veniturilor:  Venituri comerciale [ ]  Venituri din profesii libere [ ]  Altele [ ]
2. Sediul ..........................................................................................
3. Obiectul principal de activitate .......................................... Cod CAEN [ ][ ][ ][ ]
4. Autorizația/Documentul de autorizare Nr. ........ Data .../.../...... Organ emitent .............
5. Contractul de asociere Nr. ................. Data .../.../......
6. Tipul asociației fără personalitate juridică (Se va bifa cu X căsuța corespunzătoare situației):
  asociație familială [ ]     societate civilă profesională [ ]      altele [ ]
7. Numele și prenumele responsabilului asociației desemnat prin contract ...........................
  Număr telefon/fax responsabil asociație ................. E-mail ................................
8. Perioada de funcționare: de la ..../..../........ la ..../..../........
9. Număr asociați ..................................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. VENIT NET                                         - lei -
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
1. Venit brut ....................................... │ 1. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
2. Cheltuieli deductibile ........................... │ 2. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ........................ │ 3. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
4. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1) ................. │ 4. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                        - lei -
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
1. Venit net ........................................ │ 1. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
                            ┌────┬──────────────────────────────────────┐
2. Pierdere fiscală ................................. │ 2. │                   │
                            └────┴──────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E. DISTRIBUȚIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIAȚI (tabel verso)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular
                   sunt corecte și complete.

Semnătură responsabil asociație ........................     Data ..........................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal                  Nr. înregistrare ..............
                                 Data ..........................
Cod 14.13.01.13/2i
E. DISTRIBUȚIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIAȚI - lei -
Nr. crt. Nume și prenume asociat Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală Domiciliul fiscal Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociației Venit net distribuit Pierdere fiscală distribuită
Supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire Scutit la plata impozitului pe venit Aferentă perioadei impozabile Aferentă perioadei de scutire
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total
      205           DECLARAȚIE INFORMATIVĂ            
Număr de operator de date  PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT PE VENITURILE  Ministerul Finanțelor Publice
cu caracter personal - 1067   CU REGIM DE REȚINERE LA SURSA, PE      Agenda Națională
                   BENEFICIARI DE VENIT        de Administrare Fiscală
                    Anul [ ][ ][ ][ ]        Declarație rectificativă [ ]
                                    Se completează cu X în cazul
                                    declarațiilor rectificative
A. NATURA VENITURILOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri din ->[ ] Venituri din ->[ ] Venituri ->[ ] Venituri obținute ->[ ] Venituri din ->[ ]
drepturi de     vânzarea,      obținute în   în baza unui       activitățile de
proprietate     bunurilor în    baza unui    contract de       expertiză
intelectuală    regim de      contract de   comision sau       contabilă și
          consignație     agent      mandat comercial     tehnică, judiciară
                                         și extrajudiciară
Venituri din activități ->[ ]  Venituri din ->[ ]    Câștiguri din ->[ ]  Câștiguri din ->[ ]
independente          activități        transferul      transferul titlurilor
desfășurate în baza       independente realizate  titlurilor de     de valoare cu
contractelor/          într-o formă de     valoare        impunere finală
convențiilor civile       asociere cu o
încheiate potrivit       persoană juridică
Codului civil
Venituri sub forma  ->[ ]  Venituri din ->[ ]  Venituri din     ->[ ]  Venituri din ->[ ]
câștigurilor din       dividende      lichidare/dizolvare      pensii
operațiuni de
vânzare-cumpărare de     Venituri din ->[ ]  Venituri din premii și ->[ ]  Alte venituri ->[ ]
valută la termen pe     dobânzi       din jocuri de noroc
bază de contract
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT
Denumire/Nume, prenume                      Cod de identificare fiscală
┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────┘ └────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Județ                     Sector       Localitate       │
│  A  ┌───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐ │
│  d  └───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘ │
│  r  Strada                     Nr.  Bloc  Scara   Etaj   Ap.   │
│  e  ┌────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┐ │
│  s  └────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┘ │
│  a  Cod poștal ┌───────────┐ Telefon ┌───────────┐ Fax ┌───────────┐ E-mail ┌───────────────┐ │
│          └───────────┘     └───────────┘   └───────────┘    └───────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REȚINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT
                                               - lei -
┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │  Numele și prenumele  │   Cod numeric personal/   │ Baza de calcul │  Impozit   │
│crt.│ beneficiarului de venit │ Număr de identificare fiscală │ a impozitului │  reținut   │
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 0 │       1       │        2        │    3    │    4    │
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
└────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular
sunt corecte și complete.
                                ┌────────────────────────────────┐
Nume, prenume ...............................          │   Semnătura și ștampila   │
Funcția .....................................          │                │
                                └────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal              Nr. înregistrare .........................
                            Data .....................................
cod 14.13.01.13/I

      230             CERERE PRIVIND DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND
Număr de operator de date            PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
cu caracter personal - 1067

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
        Inițiala                      Cod numeric personal/
Nume      tatălui  Prenume                Număr de identificare fiscală
┌────────────┬───────────┬────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐
└────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Județ                     Sector       Localitate       │
│  A  ┌───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐ │
│  d  └───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘ │
│  r  Strada                     Nr.  Bloc  Scara   Etaj   Ap.   │
│  e  ┌────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┐ │
│  s  └────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┘ │
│  a  Cod poștal ┌───────────┐ Telefon ┌───────────┐ Fax ┌───────────┐ E-mail ┌───────────────┐ │
│          └───────────┘     └───────────┘   └───────────┘    └───────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITĂȚI
  NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA ~NR. 571/2003~
                     - lei -
Suma ┌──────────────────────────────────────────┐
   └──────────────────────────────────────────┘
Denumire entitate       Cod de identificare fiscală  Cont bancar
nonprofit           al entității nonprofit     (IBAN)
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│              │                │                   │
└───────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular
sunt corecte și complete.

Data .................                 Semnătură contribuabil ...................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal              Nr. înregistrare .........................
                            Data .....................................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTĂ: Cererea se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii și asimilate
salariilor și care optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual, conform
art. 57 alin. (4) din Legea ~nr. 571/2003~ privind ~Codul~ fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit
legii.

Cod 14.13.04.13

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 200
"Declarație specială privind
veniturile realizate", cod 14.13.01.13

1. Declarația se completează și se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:

1.1. Activități independente:

- activități comerciale - fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice și persoane juridice.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație pentru fiecare sursă.

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

1.3. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă:

- venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiași localități se află mai multe terenuri, se va depune o singură declarație.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:

Declarația se depune de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care există obligația stabilirii câștigului net/pierderii, conform legii.

Declarația se depune pentru întregul portofoliu de titluri tranzacționate de contribuabili în anul fiscal de raportare, pentru care există obligația stabilirii câștigului net/pierderii, conform legii, în funcție de perioada deținerii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, câștigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

Declarația nu se completează pentru veniturile din tranzacționarea titlurilor dobândite gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, pentru care impunerea este finală.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația specială privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderență, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României printr-un sediu permanent;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Modalități de restituire a diferențelor de impozit pe venit - se bifează căsuța corespunzătoare modalității prin care contribuabilul solicită restituirea eventualelor diferențe de impozit pe venit rezultate din regularizarea impozitului anual (în numerar, prin unitatea de trezorerie, prin mandat poștal sau virament bancar, după caz).

În cazul în care contribuabilul optează pentru virament bancar, va completa denumirea băncii și contul bancar (IBAN) în care solicită restituirea diferențelor de impozit. Se va anexa la declarație, în copie, un extras de cont sau un alt document din care să reiasă în clar denumirea băncii și contul bancar (IBAN).

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT

A. Date privind activitatea desfășurată

rd.1. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole sau câștiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare, deținute mai mult de 365 de zile sau deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv).

rd.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

rd.3. Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd.4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

rd.5. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

rd.6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosința - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

rd.7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum și denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfășoară activități în baza unui contract de agent, se înscriu numărul și data contractului.

Contribuabilii care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți, precum și data înregistrării acestuia.

rd. 8, 9. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 8 și 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

B. Venit net/câștig net

1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală.

a) Activitate desfășurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă, inclusiv veniturile obținute dintr-o asociere cu o persoană juridică.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, reținute de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 și rd. 2.4, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de autor aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de autor altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

rd.2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

- veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

- veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

- veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează numai rd. 3 și rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează:

rd.3. Venit net - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.

b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 și rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naștere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.4.

rd.2.4. Contribuții sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii plătite de asociații persoane fizice.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, sau pe baza datelor din evidența contabilă, de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei/arendei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, după caz.

rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și datele înscrise la rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile efective și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfășurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfășoară activități agricole în mod individual.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naștere unei persoane juridice, se vor completa numai rd. 3 și rd. 5 de la cap. II lit. B din declarație, după cum urmează:

rd.3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole în cadrul unei asociații fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declarația anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului.

4. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare

Se completează de contribuabilii care au realizat câștiguri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare și au obligația stabilirii câștigului net/pierderii, potrivit legii. Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 4 Câștig net - se înscrie câștigul net stabilit asupra întregului portofoliu, ca diferență pozitivă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu excepția celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, separat, în funcție de perioada de deținere a titlurilor de valoare (deținute mai mult de 365 de zile sau mai puțin de 365 de zile inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, câștigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie pierderea stabilită asupra întregului portofoliu, ca diferență negativă între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu excepția celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă. Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare evidențiază distinct, în declarație, pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

Pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declarație se anexează documente justificative eliberate de intermediari, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câștigul/pierderea declarată, precum și documente din care să rezulte impozitul virat pentru anul fiscal respectiv de intermediar sau de contribuabil, după caz.

C. Venit scutit la plata impozitului pe venit

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activități independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislației specifice.

rd.1. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizată din activități independente desfășurate în perioada de scutire.

III. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pe fiecare sursă și categorie de venit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

NOTĂ: Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente, impuși pe bază de normă de venit, care nu au obligația depunerii declarației și au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit completează formularul conform instrucțiunilor.

1. Bursa privată conform Legii nr. 376/2004 - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului cu burse private, în condițiile Legii nr. 376/2004.

Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata acesteia se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea unei entități nonprofit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursa privată.

IV. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 201
"Declarație privind veniturile
din străinătate", cod 14.13.01.13/7

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate: activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii, salarii plătite de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România și alte venituri aflate în străinătate. Contribuabilii depun câte o declarație pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Pentru veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România, declarația se depune numai de contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea acordării de către organul fiscal a creditului fiscal extern.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declară distinct câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile, precum și câștigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează de către contribuabili sau de către reprezentanții fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

B. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează cu denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

3, 4. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

C. Venit realizat din străinătate

1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

D. Impozit plătit în străinătate

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Tabel : se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate.

Col. 1 Tip activitate - se înscrie denumirea corespunzătoare a activității generatoare de venit, desfășurată în străinătate.

Col. 2 Document: tip, serie, nr. - se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum și seria și numărul acestuia. Documentul se va anexa la declarație.

Col. 5 Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.

Col. 6 Impozit - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

NOTĂ: Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

E. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 204
"Declarație anuală de venit pentru
asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane
fizice", cod 14.13.01.13/2i

Declarația se completează și se depune în cazul asociațiilor fără personalitate juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - comerciale și profesii libere, inclusiv din activități adiacente sau din activități agricole.

Asociațiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declarație pentru fiecare categorie de venit.

Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice:

- anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie un "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociației, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declarației se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Declarația se pune gratuit la dispoziție asociației.

A. Date de identificare ale asociației fără personalitate juridică

Se completează denumirea și adresa domiciliului fiscal ale asociației.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asociației fără personalitate juridică. În cazul în care asociația fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

B. Date privind activitatea desfășurată

1. Natura veniturilor - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care s-a realizat în anul fiscal de raportare.

2. Sediul - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului ori locului principal de desfășurare a activității, după caz.

3. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

4. Autorizația/Documentul de autorizare - se înscriu numărul și data eliberării autorizației de funcționare care atestă dreptul asociației de a desfășura activități economice pe teritoriul României, precum și organul emitent.

5. Contractul de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

6. Tipul asociației fără personalitate juridică - se bifează căsuța corespunzătoare tipului asociației.

7. Numele și prenumele responsabilului asociației desemnat prin contract - se înscriu numele și prenumele responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației, precum și numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

8. Perioada de funcționare - se înscriu data începerii și data încetării activității, conform contractului.

9. Număr asociați - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociație.

C. Venit net

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă a asociației fără personalitate juridică. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitățile desfășurate pe fiecare punct de lucru.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfășurate de asociație atât din activitatea de bază, cât și din cele adiacente acesteia.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

3. Venit net - se înscrie diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

4. Pierdere fiscală - se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 2 și suma înscrisă la rd. 1.

D. Venit scutit la plata impozitului pe venit

Se completează în cazul asociațiilor care desfășoară în anul de raportare activități scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislației specifice.

1. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat de asociație din activitățile scutite la plata impozitului pe venit.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de asociație din activitățile scutite la plata impozitului pe venit.

E. Distribuția venitului net/pierderii realizat(e) pe asociați - Tabel

Col. 1 Nume și prenume asociat - se completează cu numele și prenumele fiecărui asociat.

Col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală, atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociației - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asociației, conform contractului de asociere.

Col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 "Venit net", cap. C).

Col. 6 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 1 "Venit net", cap. D).

Col. 7 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei impozabile - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscală realizată de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 4 "Pierdere fiscală", cap. C).

Col. 8 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei de scutire - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, aferentă perioadei de scutire prevăzută de lege, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevăzută în contract, la pierderea fiscală aferentă perioadei de scutire realizată de asociație în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 2 "Pierdere fiscală", cap. D).

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 205
"Declarație informativă privind
impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă,
pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, cu excepția veniturilor de natură salarială și asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asociațiilor între persoane fizice și persoane juridice române, declarația se completează și se depune de către persoana juridică română stabilită prin contractul de asociere, care are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 5, listat pe hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, cu formatul electronic al declarației;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit împreună cu formatul electronic al declarației depuse la organul fiscal.

A. Natura veniturilor

Se bifează căsuța corespunzătoare naturii venitului plătit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

c) venituri obținute în baza unui contract de agent;

d) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activitățile de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

f) venituri din activități independente desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

h) câștiguri din transferul titlurilor de valoare;

i) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

j) câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

k) venituri din dividende;

l) venituri din dobânzi;

m) venituri din premii și din jocuri de noroc;

n) venituri din pensii;

o) venituri din lichidare/dizolvare;

p) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declarație informativă.

Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare" [lit. h)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câștigului net/pierderii și pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii și virării impozitului, în cursul anului, potrivit legii.

Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală" [lit. j)] se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul reținut este final, potrivit legii.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

B. Date de identificare ale plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

C. Date informative privind impozitul reținut la sursă pe beneficiari de venit

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăți în cursul anului fiscal.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câștigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asociațiilor între persoane fizice și persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabilește potrivit legislației privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câștig, calculat și reținut cu ocazia plăților efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice și persoane juridice române, care nu dau naștere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat și reținut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230
"Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 2% din impozitul anual", cod 14.13.04.13

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2006, venituri de salarii și asimilate salariilor și care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Codul numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

B. Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entități nonprofit, potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

1. Denumire: Declarație specială privind veniturile realizate

1.1. cod 14.13.01.13;

1.2. format: A3/t2;

1.3. U.M : seturi;

1.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe;

1.5. se difuzează: gratuit;

1.6. se utilizează la: declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și/sau activități agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie și sursă de realizare a venitului, precum și la declararea câștigurilor nete sau a pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

1.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

1.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

1.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: Declarație privind veniturile din străinătate

2.1. cod: 14.13.01.13/7;

2.2. format: A4/t1;

2.3. U.M. : seturi;

2.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față;

2.5. se difuzează: gratuit;

2.6. se utilizează la: declararea veniturilor și pierderilor realizate din străinătate;

2.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

2.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

2.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: Declarație anuală de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

3.1. cod: 14.13.01.13/2i;

3.2. format: A4/t2;

3.3. U.M. : seturi;

3.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe;

3.5. se difuzează: gratuit;

3.6. se utilizează la: declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asociației;

3.7. se întocmește în două exemplare de asociatul desemnat;

3.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la asociație;

3.9. se arhivează: la dosarul fiscal al asociației.

4. Denumire: Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit

4.1. cod: 14.13.01.13/I;

4.2. format: A4/t1;

4.3. U.M. : seturi;

4.4. caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență;

4.5. se utilizează la declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit;

4.6. se întocmește în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;

4.7. circulă:

- originalul pe suport magnetic sau optic, însoțit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit;

4.8. se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual

5.1. cod: 14.13.04.13;

5.2. format: A4/t1;

5.3. U.M. : seturi;

5.4. caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față;

5.5. se difuzează: gratuit;

5.6. se utilizează la solicitarea dispunerii unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru sponsorizarea entităților nonprofit;

5.7. se întocmește în două exemplare de contribuabil;

5.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

5.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea pe cale electronică a Declarației informative
privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la
sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I

Declarația se depune la organul fiscal în format electronic, însoțită de borderoul listat, semnat și ștampilat, conform legii. Formatul electronic al declarației se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și se transmite organului fiscal competent pe dischete de 3 1/2 inchi, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.

Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Informațiile din declarație vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fișierul text conține două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va conține informațiile:

- codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

- natura veniturilor, codificată conform listei (două caractere numerice);

- total impozit reținut de plătitor (12 caractere numerice).

Următoarele înregistrări vor conține informațiile:

- codul numeric personal (13 caractere numerice);

- baza de calcul al impozitului (12 caractere numerice);

- impozitul reținut (12 caractere numerice).

Lista veniturilor cu regim de reținere la sursă:

COD
01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație
03. Venituri obținute în baza unui contract de agent
04. Venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
05. Venituri din activitățile de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
06. Venituri din activități independente desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil
07. Venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică
08. Venituri din dividende
09. Venituri din dobânzi
10. Venituri din premii și din jocuri de noroc
11. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală
12. Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract
13. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare
14. Venituri din pensii
15. Venituri din lichidare/dizolvare
16. Alte venituri

Numele fișierului text este format astfel:

aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:

- aaaa - anul înregistrării venitului (> = 2006);

- nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;

- ss - natura veniturilor, codificată conform listei;

- " 205" - extensia fișierului.

Exemplu:

Fișierul cu numele 2006_19_09.205 (unde aaaa = 2006, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) și conținutul:

- prima înregistrare:

19,09,779890;

- următoarele înregistrări:

1111111111126,777777777777,222222

1111111111134,555555555555,555555

1111111111150,546546546,2113.

ANEXA Nr. 5

BORDEROU*)
de însoțire a Declarației informative privind impozitul reținut
pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari
de venit pentru anul ..........

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit:

Denumirea/Numele și prenumele:

Adresa:

Telefon:

Persoana de contact:

Telefon:

Natura veniturilor Numărul beneficiarilor de venit Declarația informativă rectificativă**) Venitul bază de calcul Impozitul reținut
1 2 3 4 5
*) Datele se preiau din Formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit".
**) Se completează cu "x" în cazul depunerii declarației informative rectificative.
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnătura și ștampila plătitorului de venit:
Loc rezervat organului fiscal Nr. de înregistrare .....................
Data ....................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...