Parlamentul României

Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2007 până la 14 iunie 2018, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 98/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice
și a contractelor de concesiune de servicii"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii."

3. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Analiza de risc se realizează pentru toate contractele prevăzute la art. 1 alin. (2). Analiza de risc înseamnă stabilirea unui barem pe bază de criterii obiective, măsurabile și cuantificabile, ce vor fi luate în calculul riscului contractelor de achiziție publică, al contractelor de concesiune de lucrări publice și al contractelor de concesiune de servicii. Baremul va împărți contractele în categorii de risc:

1. scăzut;

2. mediu;

3. mare.

(3) Rezultatul analizei de risc va fi comunicat de îndată autorității contractante, împreună cu decizia de verificare și desemnarea observatorului."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Obiectivul funcției de verificare a achizițiilor publice este de a contribui la asigurarea conformității cu legislația din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri."

5. La articolul 4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnați."

6. La articolul 5, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, Ministerul Economiei și Finanțelor desemnează observatori care participă și verifică etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor și nu au dreptul de a interveni în activitatea experților cooptați.

.....................................................................................................................

(6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, autoritatea contractantă poate să modifice, să înceteze, să revoce, să anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii revine autorității contractante."

8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Observatorii desemnați în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se supun dispozițiilor legale referitoare la situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaților sau ofertanților, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii."

9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% față de cele prevăzute de lege."

Art. II. -

În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006, sintagma "Ministerul Finanțelor Publice" se va înlocui cu sintagma "Ministerul Economiei și Finanțelor".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 iulie 2007.

Nr. 228.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...