Parlamentul României

Legea nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat

Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 24 mai 2007.

În vigoare de la 27 mai 2007 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 77/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Acordarea de măsuri de ajutor de stat impune autorităților publice elaborarea unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, care trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat, precum și cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul autorității publice centrale sau locale, în conformitate cu legislația în domeniu."

2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Consiliul Concurenței prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activității sale în domeniul ajutorului de stat."

3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Notificările privind măsurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificări, respectiv informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptărilor pe categorii de la obligația de notificare, denumite în continuare informări, se transmit Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația comunitară referitoare la întocmirea schemelor de ajutor de stat."

4. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Consiliul Concurenței împreună cu autoritățile, la solicitarea acestuia, reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat și în relațiile cu alte instituții și organisme comunitare cu atribuții în această materie."

5. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligați să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, să dispună măsuri și să transmită Consiliului Concurenței, în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene."

6. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii vor emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Deciziile furnizorilor de ajutor de stat au caracter de titlu executoriu.

(4) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (3), furnizorii vor emite norme metodologice proprii."

7. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care există îndoieli serioase în legătură cu datele transmise, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului."

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Consiliul Concurenței elaborează raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este transmis spre informare Guvernului. În vederea asigurării transparenței în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se transmite Comisiei Europene."

9. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

(1) Consiliul Concurenței supraveghează relațiile financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredințat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de către autoritățile publice.

(2) Autoritățile publice au obligația să își organizeze evidența relațiilor financiare care au loc între acestea și întreprinderile publice prevăzute la alin. (1) și să transmită, la cererea Consiliului Concurenței, informații în legătură cu aceste relații.

(3) Întreprinderile publice, inclusiv cele care activează în domeniul industriei prelucrătoare, întreprinderile care desfășoară un serviciu de interes economic general, precum și cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestații și, totodată, desfășoară și alte activități, sunt obligate să țină evidențe specifice pe activități, în scopul asigurării transparenței financiare."

10. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Constituie contravenții dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:".

11. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Constituie contravenții dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:".

12. La articolul 33, alineatele (3) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de Consiliul Concurenței, în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (3), sau de furnizorii autorității publice, prin persoane împuternicite.

.....................................................................................................................

(5) Personalul care efectuează controlul în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (3), la solicitare, beneficiază de protecție din partea organelor abilitate ale statului."

13. La articolul 35, alineatul (1) se abrogă.

14. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Reglementările privind secretul profesional nu sunt aplicabile în cazul transmiterii de rapoarte, informații sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat și al publicării de rapoarte, sinteze și alte documente întocmite în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 mai 2007.

Nr. 137.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...