Universul Juridic nr. 2/2016

Impreviziunea în contractele de comerț internațional
de Ungureanu Carmen Tamara

10 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

Contractele de comerț internațional sunt supuse, la fel ca și cele de drept intern (care pot face parte din orice sistem de drept), principiului pacta sunt servanda. Aceasta înseamnă că părțile contractante trebuie să execute obligațiile lor contractuale așa cum și le-au asumat, contractul încheiat având putere de lege între părți. Principiul pacta sunt servanda este universal recunoscut și face parte din lex mercatoria(1).

La momentul încheierii contractului, părțile se obligă în considerarea unui complex de împrejurări, existent la acel moment, precum și prin raportare la posibilitatea modificării acestor împrejurări, în mod previzibil, pe parcursul executării contractului. Prin urmare, părțile se supun și unui alt principiu universal recunoscut, rebus sic stantibus, altfel spus, își execută obligațiile contractuale, cu condiția ca împrejurările să rămână neschimbate.

Niciunul dintre cele două principii nu are un caracter absolut. Aplicarea rigidă a principiului pacta sunt servanda poate conduce, în ipoteza schimbării circumstanțelor avute în vedere de părți la data încheierii contractului, la situații inechitabile, la încălcarea bunei-credințe, la îmbogățirea fără justă cauză a uneia dintre părțile contractante în detrimentul celeilalte(2). Nici principiul rebus sic stantibus nu poate avea caracter absolut, deoarece ar fi generată o gravă instabilitate a circuitului juridic(3), dacă de fiecare dată când ar avea loc o modificare a circumstanțelor părțile contractante ar fi exonerate de executarea obligațiilor lor. Principiile pacta sunt servanda și rebus sic stantibus, în aparență antagoniste, se completează unul pe altul, al doilea operând ca o excepție de la primul, cu obiectivul comun de a asigura securitatea juridică a contractelor.

O cale de mijloc este asigurată prin aplicarea teoriei impreviziunii.

2. Ce este impreviziunea

O definiție universală a impreviziunii în contracte, care să fie valabilă în orice sistem de drept, nu a fost, încă, formulată. Este acceptat, însă, în multe sisteme de drept, că în cazul în care schimbarea circumstanțelor, avute în vedere de părțile contractante la data încheierii contractului, face ca executarea obligațiilor uneia dintre părți să devină excesiv de dificilă, deși posibilă, altfel spus, schimbarea circumstanțelor conduce la un dezechilibru contractual semnificativ sau la inechitate în executarea obligațiilor contractuale, se justifică adaptarea contractului la noile condiții(4).

Nu orice contract este susceptibil de adaptare. Aplicarea teoriei impreviziunii este posibilă în contractele încheiate pe termen mediu și lung, cu executare succesivă sau continuă. De regulă, contractele de comerț internațional sunt contracte complexe și se încheie pe termen lung.

Impreviziunea în contractele de comerț internațional poate fi analizată în două situații:

- situația în care în contractul de comerț internațional a fost inclusă o clauză de impreviziune;

- situația în care în contractul de comerț internațional nu a fost inclusă o clauză de impreviziune.

3. În contractul de comerț internațional a fost inclusă o clauză de impreviziune

Pentru asigurarea stabilității în raporturile contractuale, operatorii de comerț internațional au elaborat anumite tehnici juridice, prin utilizarea cărora contractul poate fi adaptat la noile circumstanțe. Aceste tehnici se numesc clauze de adaptare. Clauzele de adaptare folosesc la gestiunea riscurilor contractului; gestiunea riscurilor constă în a analiza în prealabil și de manieră globală ansamblul riscurilor care ar putea afecta executarea contractului(5).

La încheierea oricărui contract, părțile sunt conștiente de riscurile inerente contractului. Aceste riscuri pot fi interne, care țin de comportamentul părților contractante, sau externe, care depind de factori ce acționează independent de voința părților și care exclud culpa acestora(6).

Într-un contract de comerț internațional riscurile sunt mai mari decât într-un contract de drept intern, datorită internaționalității acestuia; internaționalitatea unui contract de comerț își are originea fie în faptul că acesta se încheie între parteneri cu sediul în state diferite, fie între parteneri din același stat, dar referitor la o operațiune care conține un element de extraneitate, fie în faptul că tranzacția respectivă implică diverse bariere (normative, juridice, monetare, teritoriale sau fiscale) nespecifice tranzacțiilor interne, cărora li se aplică regulile dreptului comerțului internațional(7).

În contractele de comerț internațional pe termen mediu și lung riscurile cresc considerabil, trecerea timpului determinând schimbarea circumstanțelor existente sau avute în vedere de părți la data încheierii contractului. Astfel, schimbarea situației politice sau și economice, dezastrele naturale, războiul civil, fluctuația prețurilor, inflația ș.a. sunt numai câțiva dintre factorii care pot conduce la dezechilibru contractual. Prin urmare, schimbarea neprevăzută și independent de voința părților a circumstanțelor pe parcursul executării contractului, făcând excesiv de oneroasă executarea obligațiilor de către una dintre părți, înseamnă impreviziune.

Pentru a evita dezechilibrul contractual, părțile, de regulă, inserează în contractul lor diferite clauze de adaptare. Una dintre aceste clauze este clauza de impreviziune sau, altfel spus, clauza de hardship.

Scopul clauzei de impreviziune este restabilirea echilibrului contractual, care se poate face prin adaptarea contractului la noile circumstanțe. La adaptare se poate ajunge prin renegocierea contractului pe cale amiabilă sau prin adaptarea lui forțată prin intervenția unui terț.

În continuare, va fi analizată problema elaborării clauzei de impreviziune (1) și eficacitatea clauzei de impreviziune inserată în contract (2).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...