Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea din 20 octombrie 2016 în Cauza Teică și alții împotriva României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

SECȚIA A PATRA

(Cererea nr. 2.337/04 și altele 22 - a se vedea lista anexată)

Strasbourg

Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.

În cauza Teică și alții împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită într-un comitet compus din: Vincent A. De Gaetano, președinte, Egidijus Kuris, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, și Kasan Bak|rc|, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la 29 septembrie 2016,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României și introduse în fața Curții în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția) la datele indicate în tabelul anexat.

2. Cererile au fost comunicate Guvernului României (Guvernul).

ÎN FAPT

3. Lista reclamanților și detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.

4. Reclamanții se plâng de durata excesivă a procedurilor civile. În unele dintre cereri, reclamanții formulează capete de cerere și în temeiul altor dispoziții ale Convenției.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor

5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este oportună examinarea acestora într-o singură hotărâre.

II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție

6. Reclamanții se plâng, în principal, că durata procedurilor civile în cauză a fost incompatibilă cu cerința "termenului rezonabil". Ei au invocat art. 6 § 1 din Convenție, care are următorul conținut:

Art. 6 § 1

"

Orice persoană are dreptul la judecarea [...] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță [...]"

7. După examinarea elementelor prezentate, Curtea consideră că capetele de cerere formulate de reclamanții S.C. Alma Bucovina - S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T & G Trading - S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Mițoi (cu privire la perioada 3 iunie 2001-25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) și Federalcoop Constanța (cu privire la perioada 26 aprilie 2001-21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) trebuie să fie respinse în măsura în care acestea fie nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate stabilite prin art. 34 și art. 35 din Convenție, fie nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor și libertăților stabilite prin Convenție sau prin protocoalele la aceasta.

8. În ceea ce privește celelalte capete de cerere formulate în temeiul art. 6§1 din Convenție, Curtea reafirmă că trebuie apreciat caracterul rezonabil al duratei procedurii în funcție de circumstanțele cauzei și cu referire la următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamanților și al autorităților competente, precum și implicațiile litigiului pentru reclamanți [a se vedea Frydlender împotriva Franței (MC), nr. 30.979/96, pct. 43, CEDO 2000-VII].

9. În hotărârea de principiu Vlad și alții împotriva României (în cauzele nr. 40.756/06, 41.508/07 și 50.806/07, 26 noiembrie 2013), Curtea a constatat deja o încălcare în legătură cu aspecte similare celor din prezenta cauză.

10. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată determina să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză cu privire la admisibilitatea și fondul acestor capete de cerere și, astfel, consideră că, în prezenta speță, durata procedurilor a fost excesivă și nu a îndeplinit cerința "termenului rezonabil".

11. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile și art. 6 §1 din Convenție a fost încălcat.

III. Cu privire la celelalte capete de cerere

12. Unii reclamanți au formulat alte capete de cerere întemeiate pe alte articole din Convenție.

13. Curtea a examinat cererile listate în tabelul anexat și consideră că, în lumina elementelor de care dispune și în măsura în care este competentă să se pronunțe cu privire la aspectele invocate, aceste capete de cerere nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor și libertăților stabilite prin Convenție sau prin protocoalele la aceasta. Rezultă că aceste cereri sunt în mod vădit nefondate și trebuie să fie respinse în conformitate cu art. 35 § 3 și4 din Convenție.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenție

14. Art. 41 din Convenție prevede:

"

Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă."

15. Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanților sumele indicate în tabelul anexat, cu excepția reclamanților din cererile nr. 2.337/04 și nr. 35.783/09, care nu au răspuns scrisorilor Curții din 4 decembrie 2009 și, respectiv, 27 aprilie 2015, prin care le solicita să își prezinte pretențiile cu privire la reparația echitabilă, conform art. 60 din Regulamentul Curții.

16. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

C U R T E A:

1. decide să conexeze cererile;

2. declară capetele de cerere formulate de reclamanții S.C. Alma Bucovina - S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T & G Trading - S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Mițoi (cu privire la perioada 13 iunie 2001-25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) și Federalcoop Constanța (cu privire la perioada 26 aprilie 2001-21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) inadmisibile;

3. declară celelalte capete de cerere referitoare la durata excesivă a procedurilor civile admisibile și restul cererilor inadmisibile;

4. hotărăște că în privința acestor capete de cerere a avut loc o încălcare a art. 6§1 din Convenție referitoare la durata excesivă a procedurilor civile;

5. hotărăște:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanților, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății;

b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei de neplată, majorată cu trei puncte procentuale;

6. respinge restul cererilor de acordare a unei reparații echitabile formulate de reclamanți. Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris, la 20 octombrie 2016, în temeiul art. 77 § 2 și art. 77 § 3 din Regulamentul Curții.

PREȘEDINTE
VINCENT A. DE GAETANO
Grefier adjunct,
Hasan Bak|rc|

ANEXĂ

Lista cererilor care invocă plângeri în temeiul art. 6 § 1 din Convenție
(durata excesivă a procedurilor civile)

Nr. crt. Nr. cererii și data introducerii Numele reclamantului/ reclamantei Data nașterii/ Data înregistrării Numele reprezentantului și locația Debutul procedurii Finalizarea procedurii Durata totală Grade de jurisdicție Suma acordată pentru prejudiciul moral per reclamant/ familie (în euro)
1. 2.337/04
5 noiembrie 2003
Marin Vergil TEICĂ
6 martie 1925
5 aprilie 1996 15 iulie 2003 7 ani și 3 luni 3 grade de jurisdicție 0
2. 25.482/04
23 aprilie 2004
Ioan OPRIȘĂNESCU
4 iulie 1932
Mihai Paul Oprișănescu București 19 august 1999 13 octombrie 2009 10 ani și o lună 3 grade de jurisdicție 1.200
3. 26.485/04
28 iunie 2004
Alexandru MANDIUC
8 aprilie 1955
29 iunie 1999 1 iunie 2006 6 ani și 11 luni 1 grad de jurisdicție 2.000
4. 28.121/04
28 aprilie 2004
Georgeta ION
13 noiembrie 1955
Abdel Hady Hassan
TAREK HASSAN
10 iulie 1959
Nicoleta Tatiana Popescu București 23 februarie 2001 14 iunie 2013 12 ani și 3 luni 2 grade de jurisdicție 2.400
5. 32.099/06
20 iulie 2006
Vergil CATANĂ
27 aprilie 1962
8 noiembrie 2000 19 ianuarie 2006 5 ani și 2 luni 2 grade de jurisdicție 800
6. 40.757/06
18 septembrie 2006
Florian MIȚOI
28 septembrie 1953
19 septembrie 2006 26 noiembrie 2010 4 ani și 2 luni 2 grade de jurisdicție 800
7. 47.515/06
28 septembrie 2006
Claudiu Gheorghe TOMA
8 august 1969
26 aprilie 1999 5 aprilie 2006 6 ani și 11 luni 3 grade de jurisdicție 500
8. 30.883/07
5 iunie 2007
Familie Vasile RIZEA
3 septembrie 1953
Rodica RIZEA
15 mai 1952
30 iunie 2000 18 ianuarie 2007 6 ani și 6 luni 2 grade de jurisdicție 1.800
9. 23.243/08
10 mai 2008
Familia Ion STAN-ENACHE
21 noiembrie 1928
Ioana STAN-ENACHE
10 februarie 1935
Stan Enache Lucian, Las Vegas 9 septembrie 1999 13 noiembrie 2007 8 ani și 2 luni 3 grade de jurisdicție 1.200
10. 45.244/08
9 septembrie 2008
Familia Jan CONSTANTIN
29 mai 1951
Rada CONSTANTIN
2 decembrie 1954
Cristina Georgeta Toma, București 13 iunie 1996 12 martie 2008 11 ani și 9 luni 3 grade de jurisdicție 3.000
11. 35.783/09
1 iunie 2009
Ioana PETRACHE
2 septembrie 1949
31 octombrie 2003 7 octombrie 2005 pendinte 13 decembrie 2013 Peste 12 ani și 8 luni 1 grad de jurisdicție 8 ani și 2 luni 2 grade de jurisdicție 0
12. 37.240/09
29 iunie 2009
Octavian GOȘA
31 martie 1953
2 iunie 2000 12 decembrie 2008 8 ani și 6 luni 1 grad de jurisdicție 1.800
13. 61.891/09
4 august 2009
Traian POPOVICIU
13 august 1949
23 septembrie 1998 16 februarie 2009 10 ani și 4 luni 2 grade de jurisdicție 2.400
14. 65.865/09
10 decembrie 2009
Mugurel NIȚOIU
5 iunie 1966
Daniel Caraman, București 9 ianuarie 2001 16 iunie 2009 8 ani și 5 luni 2 grade de jurisdicție 1.800
15. 10.460/10
14 decembrie 2009
Sandor KOCSIS
24 aprilie 1956
15 august 1997 12 iunie 2009 11 ani și 9 luni 2 grade de jurisdicție 3.000
16. 48.595/10
12 august 2010
FEDERALCOOP CONSTANȚA
2 aprilie 1949
18 decembrie 2003 7 iulie 2005 9 martie 2010 7 iunie 2011 6 ani și 2 luni 3 grade de jurisdicție 5 ani și 11 luni 2 grade de jurisdicție 2.000
17. 74.375/10
6 decembrie 2010
Mihai RADIANU
22 februarie 1954
Ulupinar Elena Roxana, București 27 ianuarie 1995 10 iunie 2010 15 ani și 4 luni 2 grade de jurisdicție 3.600
18. 6.692/12
17 ianuarie 2012
Elena RÎPEANU
18 octombrie 1967
7 noiembrie 2007 18 noiembrie 2011 4 ani 2 grade de jurisdicție 800
19. 9.633/12
3 septembrie 2011
Leonica POPESCU
22 iulie 1951
10 decembrie 2003 8 martie 2011 7 ani și 2 luni 3 grade de jurisdicție 900
20. 56.627/12
27 august 2012
Veronica IOANICESCU
12 iulie 1947
8 septembrie 2003 29 februarie 2012 8 ani și 5 luni 3 grade de jurisdicție 900
21. 29.229/13
22 aprilie 2013
Dragoș DUCIUC
11 septembrie 1939
Ioan DUCIUC
15 aprilie 1966
Rozalia RĂSTOACĂ
16 septembrie 1960
Eufrosina DUCIUC
21 noiembrie 1968
27 ianuarie 2005 26 octombrie 2012 7 ani și 9 luni 2 grade de jurisdicție 1.200
22. 41.128/13
17 iunie 2013
Zoltan BOROS
8 mai 1975
Krisztina Kecseti, Miercurea- Ciuc 24 iulie 2007 19 decembrie 2012 5 ani și 4 luni 2 grade de jurisdicție 800
23. 76.265/13
28 noiembrie 2013
Laurian SÎNGEAP
6 octombrie 1956
27 decembrie 2007 6 mai 2009 3 septembrie 2008 28 mai 2013 4 ani și 10 luni 2 grade de jurisdicție 800
;
loading ...